Hotărârea nr. 846/2017

Hotărârea 846/2017 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului în municipiul Cluj-Napoca (Podul Porțelanului)”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la obiectivul de investiții

„Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului în municipiul Cluj-Napoca (Podul Porțelanului)”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului în municipiul Cluj-Napoca (Podul Porțelanului)” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 399328/04.09.2017 al Direcției Tehnice prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului în municipiul Cluj-Napoca (Podul Porțelanului)”;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

Potrivit O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea programului național de dezvoltare locală și având în vedere O.M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 și O.M.D.R.A.P.F.E. nr. 3695/18.08.2017, precum și Adresa nr. 89737/19.07.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, înregistrată la Primăria muncipiului Cluj-Napoca sub nr. 346128/1/26.07.2017 pentru obiectivele care beneficiază de finanțare în cadrul P.N.D.L. 2017-2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (4) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului în municipiul Cluj-Napoca (Podul Porțelanului)”, reprezentând valoarea totală a investiției conform Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați din Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

Nr. 846 din 29 septembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)REȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ,

ese


^4^ )NTRASEMNEAZĂ: ecretarul municipiului, Jr. Aurora'Roșca

/


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Valoarea totală a investiției, conform devizului general fără TVA, în prețuri septembrie 2017

este                 6.099.040

7.246.040

Din care, C+M     5.306.920

6.315.240

LEI (fără T.V.A.)

LEI (cu T.V.A.)

LEI (fără T.V.A.) LEI (cu T.V.A.).

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică și Direcția Tehnică.

ROMÂNIA

Anexă la Hotărârea nr. 846/2017


JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL ADMINISTRARE CĂI PUBLICE

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului in municipiul Cluj Napoca (Podul

Porțelanului)”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, str. Porțelanului

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

  • •  Valoarea totală a investiției, conform devizului general fără TVA, în prețuri septembrie 2017

este                6.099.040  LEI (fărăT.V.A.)

Din care, C+M 5.306.920  LEI (fărăT.V.A.)

Construcții:

  • •  Capacități :

  • •  lungime totala a suprastructurii este 62,0 m

  • •  lățime totala secțiune transversala este de 10,8m

  • •  lățime totala a pârtii carosabile este de 7,8m

  • •  trotuare acces 2x1,2 Om

Soluție constructiva:

  • •  Realizarea unui pod nou in amonte cu amenajarea a doua benzi de circulație;

  • •  Reabilitarea podului existent;

  • •  Recalibrarea albiei in zona podurilor;

Durata de realizare a investiției: 12 luni;

• Finanțarea investiției: surse constituite potrivit legii.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face

parte integrantă din prezenta hotărâre.


Privind cheltuielile necesare realizării lucrărilor de intervenție

“POD PESTE RÂUL SOMEȘUL MIC SITUAT PE STRADA PORȚELANULUI ÎN MUNICIPIUL CLUJ-N.APOCA”

la cursul                                             __ 4.6000           iei/euro

Ț'lr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii tei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

LJ

2

3

4

5

6

7

fcapitolul 1

^Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

S 1-1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ț 1-2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

f 1-3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

12.31

2.68

2.34

14.65

3.18

(TOTAL CAPITOL 1

12.31

2.68

2.34

14.65

3.18   '

[Capitolul 2

^Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

[[TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

I 0.00

! o.oo

«Capitolul 3

^Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică

| 3.1

Studii de teren

11.70

2.54

2.22

13.92

3.03

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații, (autorizație de construcție 0,5% * Cap. 4)

Aviz OCPI

35.70

7.76

0.00

35.70

7.76

3.3

Proiectare DTAC + PT + DE + CS (4%*Cap. 4)

56.48

12.28

10.73

67.21

14.61

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție (0.05% *C.M.)

2.65

0.58

0.50

3.15

0.69

3.5

Consultanță (1.3%*C.M.)

68.99

15.00

13.11

82.10

17.85

3.6

Asistență tehnică (1%*C.M.)

8.00

1.74

1.52

9.52

2.07

TOTAL CAPITOL 3

183.52

39.90

34.87

211.61

46.00

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

5,140.40

1,117.48

976.68

6,117.08

1,329.80

4.1.1

Obiect nr. 1 - Lucrări poduri

4,355.35

946.82

827.52

5,182.87

1,126.71

4.1.2

Obiect nr. 2 - Lucrări rampe

249.84

54.31

47.47

297.31

64.63

4.1.3

Obiect nr. 3 - Lucrări de mutări si protejări instalații

535.20

116.35

101.69

636.89

138.45

4.2

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echip. tehnologice și funcționale cu montaj

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje fără montaj și echip. de transp.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(TOTAL CAPITOL 4

5,140.40

1,117.48

976.68

6,117.08

1,329.80

^Capitolul 5

\lte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

158.07

34.36

30.03

188.10

40.89

5.1.1

Lucrare de construcții

154.21

33.52

29.30

183.51

39.89

5.1.2

Cheltuieli conexe org. șantierului

3.86

0.84

0.73

4.59

1.00

Ș 5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

26.53

5.77

0.00

26.53

5.77

j 5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

553.71

120.37

105.20

658.91

143.24

fîOTAL CAPITOL 5

738.31

160.50

135.24

873.55

189.90

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

24.50

5.33

■ 4.66

29.16

6.34

TOTAL CAPITOL 6

24.50

5.33

4.66

29.16

6.34

tefȘBffiRAL ' .

• 1.325.88

1,158.82

Ț7,246rP4Țy.

.1,5ZȘ{23 :■

. -5,306.92 : -

1,153.68

1,008.32

6,315.24 -

1,372.88 :

Beneficiar Primăria Cluj Napoca