Hotărârea nr. 845/2017

Hotărârea 845/2017 - Aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Traian în municipiul Cluj-Napoca (Podul Traian)”, cuprins la finanțare în cadrul P.N.D.L. 2017-2020.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor

care nu se finanțează prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Traian în municipiul CIuj-Napoca (Podul Traian)”, cuprins la finanțare în cadrul P.N.D.L. 2017-2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează prin P.N.D.L. pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic pe strada Traian în municipiul Cluj-Napoca (Podul Traian)”, cuprins la finanțare în cadrul P.N.D.L. 2017-2020 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 392780/441/2017 al Direcției Tehnice, Serviciul Administrare căi publice, prin care se propune aprobarea cheltuielilor care nu se finanțează prin P.N.D.L. pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic pe strada Traian în municipiul Cluj-Napoca (Podul Traian)”;

în baza O.M.D.R.A.P. nr. 1851/2013, art. 8 alin. (3), republicat, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013;

Conform Adresei M.D.R.A.P. nr. 89737/19.07.2017, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 346128/1 în 26.07.2017;

Luând în considerare H.C.L. nr. 62/2014, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic pe strada Traian în municipiul Cluj-Napoca (Podul Traian)”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 4 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se aprobă finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează prin

P.N.D.L. pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic pe strada Traian în municipiul Cluj-Napoca (Podul Traian)”, în valoare de 559.880,10 lei cu T.V.A. inclus.

Art.II Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică și Direcția Tehnică.

Nr. 845 din 29 septembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)