Hotărârea nr. 842/2017

Hotărârea 842/2017 - Actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea nr. 63/2014 pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic pe strada Giuseppe Garibaldi (Pod Garibaldi) în municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea nr. 63/2014 pentru obiectivul de investiții

"Pod peste Râul Someșul Mic pe strada Giuseppe Garibaldi (Pod Garibaldi)

în municipiului Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Pod peste Râul Someșul Mic pe strada Giuseppe Garibaldi (Pod Garibaldi) în municipiului Cluj-Napoca” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 437110/441/26.09.2017 al Direcției tehnice, prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la obiectivul de investiții "Pod peste Râul Someșul Mic pe strada Giuseppe Garibaldi (Pod Garibaldi) în municipiului Cluj-Napoca”;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

Potrivit O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea programului național de dezvoltare locală și având în vedere O.M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 și O.M.D.R.A.P.F.E. nr. 3695/18.08.2017, precum și Adresa nr. 89737/19.07.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, înregistrată la Primăria muncipiului Cluj-Napoca sub nr. 346128/1/26.07.2017 pentru obiectivele care beneficiază de finanțare în cadrul P.N.D.L. 2017-2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (4) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Pod peste Râul Someșul Mic pe strada Giuseppe Garibaldi (Pod Garibaldi) în municipiului Cluj-Napoca”, reprezentând valoarea totală a investiției conform Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați din Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției, conform devizului general fără TVA, în prețuri septembrie 2017 este de


Din care, C+M


5.955.459

7.076.992

5.243.936

6.240.284


LEI LEI LEI LEI


(fără T.V.A.)

(cu T.V.A.)

(fără T.V.A.)

(cu T.V.A.)


Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică și Direcția Tehnică.Nr. 842 din 29 septembrie2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția Tehnică


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 842/2017


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

”Pod peste râul Someșul Mic pe strada G. Garibaldi

(PODUL GARIBALDI)

din municipiul CIuj-Napoca“

TITULAR:

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Capacități:   Lungimea totală a podului este de 50,30 m După schema statică podul

este compus din 9 grinzi cu inima plină continue pe 3 deschideri având structura de rezistență mixtă oțel-beton cu un mod de execuție atat prefabricat cat si monolit

Numărul de deschideri si lungimea lor:- 3 x 14,40 m

Lungimea totală a podului:

- 50,30 m

Lățimea podului:

- var 20,0 - 24,0 m

Lațimea păr3ții carosabile:

- 14,0 m

Valoarea totală a investiției, fără TVA (la data septembrie 2017)

5.955.459 Lei

din care, construcții-montaj:


5.243.936 Lei

Durata de realizare: 9 luni.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului se face din fondurile bugetului local și alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

OBIECTIV:


Beneficiar:

Proiectant:


Pod peste râul Someșul Mic in strada Garibaldi (Podul Garibaldi). din municipiul Cluj - Napoca.

Municipiul Cluj-Napoca

S.C. POD-PROIECT S.R.L.


Faza:


P.th.+C.S.+D.D.E.


DEVIZUL GENERAL

Anexa Nr. 5


privind cheltuielile necesare realizării

Pod peste râul Someșul Mic in strada Garibaldi (Podul Garibaldi). din municipiul Cluj - Napoca.

In mii lei/mii euro la cursul 4,5906 lei/euro din data de 01.09.2017

Conform H.G nr. 28 din 2008


Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

4

5

6

7


CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului


1.1

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

......     i

0,000

1.2

Amenajarea terenului

462,871

100,830

87,946

550,817

119,988

1.2.1

[1] Deviere utilitati

462,871

100,830       87,946       550,817

119,988

1.2.1.1

[1.1] Lucrări auxiliare

7,081

1,543

1,345         8,427

1,836

1.2.1.2

[1.2) Deviere Rețele Apa

275,866

60,094

52,414

328,280

71,511

1.2.1.3

[1.3] Relocare Rețele Electrice

35,967

7,835

6,834

42,801

9,324

1.2.1.4

[1.4] Deviere conducta Gaz

104,749

22,818

19,902

124,651

27,154

1.2.1.5

[1.5] Deviere Rețele Romtelecom (Proiectare+ Execuție)

39,207

8,541

7,449

46,657

10,164

!

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

462,871

100,830

87,946

550,817

>

119,988

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

.

0,000

0,000

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

6,648

1,448

1,263

7,911

1,723

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4,000

0,871

..

0,760

4,760

1,037

3.3

Proiectare si inginerie

108,834

23,708

20,678

129,512

28,213

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5

Consultanta

47,411

10,328

0,000

. ...........

47,411

-----------i.

10,328

3.6

Asistenta tehnica

0,000

0,000

0,000

4.1

Construcții si instalații

4.741,141

1.032,793

900,817

5.641,958

1.229,024

4.1.1

[2] Lucrări de reabilitare

4.741,141

1.032,793

900,817

5.641,958

1.229,024

4.1.1.1

[2.1] Stavilare noi

1.933,119

?

421,104

367,293

2.300,411

501,113

4.1.1.2

[2.2] Consolidare infrastructuri existente

483,651

105,357

91,894

575,545

125,375

|

4.1.1.3

[2.3] Suprastructura

1.850,506

403,108

351,596

2.202,102

479,698

4.1.1.4

[2.4] Cale pe pod

346,308

75,439

65,799

412,107

89,772

4.1 1.5

[2.5] Rampe de acces

117,996

25,704

22,419

140,415

30,588

4.1.1.6

[2.6] Semnalizare rutiera

9,562

2,083

1,817

11,378

2,479

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,000

.      ... -J...

0,000

I

0,000

0,000

0,000

|

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

!

0,000

1

0,000

i

TOTAL CAPITOL 4

4.741,141

1.032,793

900,817

5.641,958

1.229,024

TOTAL CAPITOL 3


CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza


22,702


189,595


01.09.2017

Pag 2

DEVIZUL GENERAL: Pod peste râul Someșul Mic in strada Garibaldi (Podul Garibaldi). din municipiul Clu

- Napoca.

1

2

3

4

5

6 I

7

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

42,219

9,197

8,022

50,241

10,944

5.1.1

Lucrări de construcții

39,923

8,697

7,585

47,509

10,349

5.1.1.1

[3] Organizare de șantier

39,923

8,697

7,585

47,509

10,349

5.1.1.1

[3.1] Organizare de șantier

39,923

8,697

7,585

47,509

10,349

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

2,296

0,500

0,436

2,732

0,595

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5,244

1,142

0,000

5,244

1,142

5.3

Cheltuieli diverse si nepravazute

537,091!

116,998

102,047

639,138

139,227

TOTAL CAPITOL 5

584,554

127,337

110,069

694,622

151,314

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

1

0,000

.....

0,000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,000

0,000

0,000

0,000

o.oocj

TOTAL CAPITOL 6

0,000’

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

5.955,459

1.297,316

1.121,533

7.076,992

1.541,627

din care: C+M

5.243,936

1.142,320

996,348

6.240,284

1.359,361

Beneficiar,

Proiectant,

MunicigiuLGJuj-Napoca

Director executiv' '

S.C. PODrPROIECT S.R.L

ADirector General

Ing. Virgil Porutiu /

dr. ing. pornfc^ G^iș|ian C[audiu

447212

SefServiciu        l

, Gabriela Cora     A

C.U.L .A/