Hotărârea nr. 840/2017

Hotărârea 840/2017 - Aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) pentru obiectivul de investiții „Construire creșă de cartier str. Grigore Alexandrescu nr. 47A”, cuprins la finanțare în cadrul P.N.D.L. 2017-2020.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L) pentru obiectivul de investiții „Construire creșă de cartier str. Grigore Alexandrescu nr. 47A” cuprins la finanțare în cadrul P.N.D.L 2017-2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează prin P.N.D.L. pentru obiectivul de investiții „Construire creșă de cartier str. Grigore Alexandrescu” cuprins la finanțare în cadrul P.N.D.L. 2017-2020 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 3245/18.09.2017 al Centrului Bugetar de Administrare Creșe, prin care se propune aprobarea cheltuielilor neeligibile, care nu se finanțează prin P.N.D.L. pentru obiectivul de investiții „Construire creșă de cartier str. Grigore Alexandrescu nr. 47A”;

în baza O.M.D.R.A.P. nr. 1851/2013, art. 8 alin. (3) republicat, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013;

Conform Adresei M.D.R.A.P. nr. 89737/19.07.2017, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca cu nr. 346128/1/26.07. 2017;

Luând în considerare H.C.L nr. 105/2016 privind aprobarea devizului general și indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire creșă de cartier str. Grigore Alexandrescu nr.47A” și H.C.L. nr. 722/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire creșă și spații administrative S+P+E+R -str. Gr. Alexandrescu nr. 47A;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. (2) și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu sunt cuprinse la finanțare în cadrul P.N.D.L. aferente obiectivului de investiții „Construire creșă de cartier str. Grigore Alexandrescu nr. 47A” în valoare de 578.015 lei.