Hotărârea nr. 84/2017

Hotărârea 84/2017 - Revocarea Hotărârii nr. 659/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. nr. 7, situat în str. Mihail Kogălniceanu nr. 7, Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind revocarea H.C.L. nr. 659/2016 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire. începând cu anul 2017, pentru ap. nr. 7, situat în str. Mihail Kogălniceanu nr. 7, Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară

Examinând proiectul de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 659/2016 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. nr. 7, situat în str. Mihail Kogălniceanu nr. 7, Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 20702/49/26.01.2017 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune revocarea H.C.L. nr. 659/2016 privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. nr. 7, situat în str. Mihail Kogălniceanu nr. 7, Cluj-Napoca;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 455 și art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din H.C.L. nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă revocarea H.C.L. nr. 659/2016 privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. nr. 7, situat în str. Mihail Kogălniceanu nr. 7, Cluj-Napoca, urmare a admiterii plângerii prealabile înregistrată sub nr. 20702/16.01.2017, de către petenta Sucală Augusta Maria, pentru lipsa calității de proprietar a acesteia asupra apartamentului identificat mai sus.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.

Nr. 84 din 31 ianuarie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)