Hotărârea nr. 839/2017

Hotărârea 839/2017 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la obiectivul de investiții „Construire creșă de cartier, str. Grigore Alexandrescu nr. 47A”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la obiectivul de investiții

“Construire Creșă de cartier, str. Grigore Alexandrescu nr. 47A“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire Creșă de cartier, str. Grigore Alexandrescu nr. 47A“ - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 3238/18.09.2017 al Centrului Bugetar de Administrare Creșe, prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire Creșă de cartier, str. Grigore Alexandrescu nr. 47A”;

Luând în considerare H.C.L nr. 105/2016 privind aprobarea devizului general al indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire creșă de cartier str. Grigore Alexandrescu nr. 47A” și H.C.L. nr. 722/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire creșă și spații administrative S+P+E+R - str. Gr. Alexandrescu nr. 47A;

Potrivit prevederilor H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (2) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea nr. 105/2016 pentru obiectivul de investiții „Construire Creșă de cartier, str. Grigore Alexandrescu nr. 47A”, reprezentând noua valoare totală a Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Centrul Bugetar de Administrare Creșe din municipiul Cluj-Napoca.

Nr. 839 din 22 septembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă

CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CREȘE

STR.MEHEDINȚI NR. 15

la Hotărârea nr. 839/2017

CARACTERISTICILOR PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI

OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Construire Creșă de cartier, str. Grigore Alexandrescu nr. 47A”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Centrul Bugetar de Administrare Creșe

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, str.Grigore Alexandrescu nr. 47A, cartier Mănăștur

Valoarea totală a investiției, conform devizului general fără TVA este:

  • •  10.527.264 lei, din care C+M, 8.512.778 lei - valoare fără TVA

  • •  12.527.444 lei, din care C+M, 10.130.206 lei - valoare inclusiv TVA

Valorile/mp construcție sunt:

Valoarea totală în lei/mp fără TVA

4.895 lei/mp

din care, C+M

3.959 lei/mp

Valoarea totală în lei/mp cu TVA

5.825 lei/mp

din care, C+M

4.711 lei/mp

Suprafața construită desfășurată:

2.150,45 mp

Durata de execuție:

24 luni


5