Hotărârea nr. 838/2017

Hotărârea 838/2017 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Amplasare platforme subterane pentru colectarea deșeurilor menajere în municipiul Cluj-Napoca” – 100 platforme.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții

„Amplasare platforme subterane pentru colectarea deșeurilor menajere în municipiul Cluj-Napoca” -100 platforme

Consiliul local al municipiului întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici la obiectivul de investiții „Amplasare platforme subterane pentru colectarea deșeurilor menajere în municipiul Cluj-Napoca” -100 platforme- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 408134 /462 din 08.09.2017 al Direcției Ecologie urbană și spații verzi, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Amplasare platforme subterane pentru colectarea deșeurilor menajere în municipiul Cluj-Napoca” -100 platforme;

Reținând prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006, actualizată, privind finanțele publice locale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin (2) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amplasare platforme subterane pentru colectarea deșeurilor menajere în municipiul Cluj-Napoca” - 100 platforme, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Ecologie urbană și spații verzi, Direcția Economică și Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


ȘEDINȚE DE Ș *\Ec.Dan

Nr. 838 din 22 septembrie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)

Anexă la Hotărârea nr.838/.2O17

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

DIRECȚIA ECOLOGIE URBANĂ Șl SPAȚII VERZI

CARATERISTICILE PRINCIPALE Șl INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„ Amplasare platforme subterane pentru colectarea deșeurilor menajere în municipiul Cluj-Napoca” -100 platforme

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENTE: pe domeniul public al localității - lOOlocații

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI:

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI:

5.361.985,44 lei (fără T.V.A.)

din care C+M : 4.693.074,00 lei (fără T.V.A.)

Număr platforme subterane :                          100

Număr locații:                                        100

Suprafața de teren ocupată :                          1.000 mp

Număe containere de colecatre a deșeurilor :            400 buc

Capacitate volumetrică de colectare a containerelor : 440.000 1 Surse de finanțare : bugetul local