Hotărârea nr. 833/2017

Hotărârea 833/2017 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent ap. nr. 9, din blocul 1C și a garajului G7.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, teren aferent apartamentului nr. 9 din blocul IC, și a garajului G7

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,         :

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, teren aferent apartamentului nr. 9 din blocul IC, și a garajului G7 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 419309 din 15.09.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, teren aferent apartamentului nr. 9 din blocul IC, și a garajului G7, în favoarea noului proprietar al construcțiilor;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată, ale Hotărârii nr. 448/1999, ale Hotărârii nr. 733/1999 și ale Hotărârii nr. 94/2001;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune pe durata existenței construcției asupra suprafeței de 32,12 mp. (cota actuală de 3.212/22.500) parte din terenul de sub construcție, în suprafață de 225 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, înscris în C.F. nr. 280000 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 145493), sub nr. topo. 23404/5, 23405/5, în favoarea Societății RIEV S.R.L. identificată prin C.U.I. 5378881, începând cu data de 31.05.2004, urmare dobândirii în proprietate, a apartamentului nr. 9, în baza contractului de vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 842 din 31.05.2004.

Art.2. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune pe o durată de 49 ani asupra suprafeței de 140,28 mp., parte din terenul pentru alei și spații verzi, în suprafață de 4.101 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, înscris în C.F. nr. 268565 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 143808), sub nr. topo. 23404/7, 23405/7, în favoarea Societății RIEV S.R.L. identificată prin C.U.I. 5378881, începând cu data de 31.05.2004, urmare dobândirii în proprietate, a apartamentului nr. 9, în baza contractului de vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 842 din 31.05.2004.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune pe durata existenței construcției asupra cotei de 17,63/282,15 (cota actuală de 1.763/28.215) parte din terenul de sub construcție, în suprafață de 282 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, înscris în C.F. nr. 268616 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 156723), sub nr. cad. 8463, în favoarea Societății RIEV S.R.L. identificată prin C.U.I. 5378881, începând cu data de 05.10.2006, urmare dobândirii în proprietate, a garajului G7, în baza contractului de vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 2205 din 05.10.2006.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția juridică.

Nr. 833 din 22 septembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)