Hotărârea nr. 832/2017

Hotărârea 832/2017 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent ap. nr. 8 din blocul 1B.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

plivind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul C'luj-Napoca, str. Bucegi nr. 1 A, teren aferent apartamentului nr. 8 din blocul 113

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii îi; ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Bucegi nr. IA. leren aferent apartamentului nr. 8 din blocul 1B - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 4196’74 din 15.09.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin caie se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situai în municipiul Cluj-Napoca, str. Buccgi nr. IA, teren aferent apartamentului nr. 8 din blocul 1B, în favoarea noilor proprietari ai construcțiilor;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată, ale Hotărârii nr. 448/1999, ale Hotărârii nr. 733/1999 și ale Hotărârii nr. 94/2001;

Văzând avizai comisiei de specialitate;

Potrivit dispuzițiunilor ari. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune pe durata existenței construcției asupra suprafeței 26.72 mp. (cota actuală dc 2.672/22.510) pariu din terenul dc sub construcție, în suprafață dc 225 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Buccgi nr. IA, înscris în C.F. nr. 254990 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 147727), sub nr. topo. 23404/3, 23405/3, în favoarea doamnei Tomoș Livra, având C.N.P.                 și a doamnei Tomoș Diana-

Florina, având C.N.P                 , începând cu data dc 27.08.2005, urmare dobândirii în

proprietate, a apartamentului nr. 8. în baza contractului de vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 3816 din 27.08.2905.

Art.2. Se aprobă transmiterea dreptului dc concesiune pc o durară de 49 ani asupra suprafeței dc 112,65 mp., parte din terenul pentru alei și spații verzi, în suprafață de 4.101 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, slt. Bucegi nr. IA, înscris în C.F. nr. 268565 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 143808), sub nr. topo. 23404/7, 23405/7, în favoarea doamnei Tomoș Livid, având C.N.P.                 și a doamnei Tomoș Diana-Florina, având

C.N.P.                  începând cu dala de 27.08.2005. unnaTe- dobândirii în proprietate, a

A

apartamentului ut. 8. în baza conLTactului de vânzaru-curnpărarc, aulcnli ficat prin încheierea nr. 3816 din 27.08.2005.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului si evidența proprietății. Direcția economică și Direcția juridică.

Nr. 832 din 22 septembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 1 8 voturi)