Hotărârea nr. 83/2017

Hotărârea 83/2017 - Aprobarea P.U.D. construire imobil cu funcțiuni publice și locuințe sociale, S+P+3E, str. Ghimeșului nr. 1; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

construire imobil cu funcțiuni publice și locuințe sociale, S+P+3E, str. Ghimeșului nr. 1

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire imobil cu funcțiuni publice și locuințe sociale, S+P+3E, str. Ghimeșului nr. 1 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 17492 din 30.01.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil cu funcțiuni publice și locuințe sociale, S+P+3E, str. Ghimeșului nr. 1, beneficiar Municipiul Cluj-Napoca;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 903 din 19.09.2016, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil cu funcțiuni publice și locuințe sociale, S+P+3E, str. Ghimeșului nr. 1, beneficiar Municipiul Cluj-Napoca, pe o parcelă de teren proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea consiliului local. Documentația reglementează:

  • - retragerea față de limita lateral sud-estică: min. 4 m;

  • - retragerea față de limita posterioară: min. 3 m;

  • - circulații și accese: din str. Ghimeșului;

  • - echiparea tehnico-edilitară: existentă pe str. Ghimeșului.

Art. 2. -   1) Conform Planșei de Reglementări Urbanistice - Unități Teritoriale de Referință, aferent P.U.G.

2014, parcela este grevată de servitutea de utilitate publică propusă prin P.U.G., reglementată la profil tip II. J - 21 m.

(2) Suprafața de teren necesară pentru asigurarea servitutii de utilitate publică va fi dezmembrată și înscrisă în CF cu titlu de „drum” , urmând a fi inclusă în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, conform art. 25 alin. 4 din partea a Il-a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 3. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani.

Art. 4. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


de ședință,

Ștefan Tarcea


Nr. 83 din 31 ianuarie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)