Hotărârea nr. 827/2017

Hotărârea 827/2017 - Completarea Caietului de Sarcini și a obiectului contractului atribuit către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca (R.A.D.P.), pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca, aprobate prin Hotărârea nr. 747/2016, cu activitatea de aplicare/frezare de marcaje rutiere pe raza Municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea Caietului de Sarcini și a obiectului contractului atribuit către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca (R.A.D.P.), pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră in Municipiul Cluj-Napoca, aprobate prin Hotărârea nr. 747/2016, cu activitatea de aplicare/frezare de marcaje rutiere pe raza Municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Caietului de Sarcini și a obiectului contractului atribuit către R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca, aprobate prin Hotărârea nr. 747/2016, cu activitatea de aplicare/frezare de marcaje rutiere pe raza Municipiului Cluj-Napoca, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 393142/446/31.08.2017 al Direcției Tehnice, Serviciul Siguranța circulației urbane, rețele edilitare și transport local, prin care se propune completarea Caietului de Sarcini și a obiectului contractului atribuit către R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca, aprobate prin Hotărârea nr. 747/2016, cu activitatea de aplicare/frezare de marcaje rutiere pe raza Municipiului Cluj-Napoca, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016;

Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Văzând avizul comisiilor de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (2) lit. d, 36 alin. (6) lit. a , 39 și 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă completarea Caietului de Sarcini și a obiectului contractului atribuit către R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca, aprobate prin Hotărârea nr. 747/2016, cu activitatea de aplicare/frezare de marcaje rutiere pe raza Municipiului Cluj-Napoca, conform Anexelor 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2(1 )Se aprobă prețurile unitare/tip de activitate, în lei fără T.V.A., care au fost negociate de către comisia special constituită și avizate de către Comisia de prețuri, constituită la nivelul aparatului de specialitate al primarului, conform Anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)Prețurile unitare vor fi actualizate anual cu indicele de inflație.

Art. 3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică, Direcția Tehnică și R.A.D.P. Cluj-Napoca.Nr. 827 din 5 septembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

CAIET DE SARCINI

 • 1. Obiect si domeniu de aplicare: Execuția lucrărilor de aplicare marcaje rutiere longitudinale, transversale si diverse cu respectarea prevederilor SR 1848-7:2004.

 • 2. Prevederi generale

Executantul este obligat sa asigure masurile tehnologice si organizatorice corespunzătoare pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Executantul va asigura efectuarea tuturor incercarilor si determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

Executantul va tine evidenta zilnica a condițiilor de execuție a marcajului rutier, a incercarilor efectuate si a rezultatelor obținute.

In cazul in care se constata abateri de la prevederile prezentului caiet de sarcini, beneficiarul va dispune sistarea execuției lucrărilor si luarea masurilor care se impun.

 • 3. LOT 1 Condiții tehnice pentru vopselele clasice de marcaj rutier

Vopsea de marcaj in solvent organic, de culoare alba, monocomponenta, care formează pelicula uscata la aer. Produsele vor respecta prevederile HG 735/07.06.2006 sau alte acte normative echivalente ale Uniunii Europene.

Nu se admite vopsea in amestec cu microbile.

Vopseaua de marcaj se aplica pe partea carosabila, ca atare sau pe amorsa, urmata imediat de pulverizarea mecanizata pe suprafața acesteia a microbilelor . Pulverizarea cu microbile se executa pe suprafața de vopsea proaspăt aplicata pentru a asigura o buna fixare a acestora, cu aceeași mașina de de marcaj.

Este obligatorie prezentarea fisei tehnice a vopselei folosite pentru marcaj, acordul producătorului, a agrementului tehnic din Romania sau dintr-o alta tara a Uniunii Europene ( tradus si legalizat in limba romana) si a Certificatului BAST sau echivalent (in copie si traducerea legalizata in limba romana). Calitatile produselor folosite se apreciaza pe baza datelor din Fisele Tehnice care sunt obligatorii a fi prezentate in documentația de licitație si trebuie sa corespunda cerințelor menționate in anexele lot 1.

Materialele care se vor folosi la marcajele rutiere trebuie sa se caracterizeze prin aplicare ușoara, adeziune foarte buna, uscare rapida si rezistenta la uzura, abraziune, temperaturi scăzute.

Se accepta vopsele testate pentru minim 2 milioane de treceri si care poarta marcajul de conformitate “CS” sau “CE” in conformitate cu prevederile HG 622/2004.


 • 4.   LOT 2 Condiții tehnice pentru produsele spreciale de

  • 4.1 produse de marcaj rutier in 2 componenti aplicabile la

 • - sa aiba aspect de lichid omogen, foarte vâscos

 • - sa se poata aplica si manual in strat gros de 2, 3 sau 4 mm

 • - sa prezinte proprietăți foarte bune de vizibilitate pe timp de noapte si

 • - sa aiba conținut de substanțe nevolatile de 100%

 • - sa aiba culoarea alba

 • - timpul de uscare necesar redării circulației după aplicare la 20C sa fie intre 20-30 minute

•- pelicula uscata trebuie sa aiba aspect rugos, rezistenta la abraziune foarte buna, sa nu prezinte termoplasticitate, sa prezinte o buna duritate, flexibilitate si elasticitate, iar durata de viata (garanția) sa fie de minim 3 ani.

Produsul va trebui sa aiba incorporat in el microbile reflectorizante special tratate, atat pentru o buna uniformizare a stratului cat si pentru o buna rezistenta la • abraziune.

Se accepta doar produse testate pentru minim 2 milioane de treceri si care poarta marcajul de conformitate “CS” sau “CE” in conformitate cu prevederile HG 622/2004.

Valorile coeficienților de retroreflexie pe timp de zi si noapte in condiții de drum uscat si umed precum si a aderentei pentru marcaje rutiere trebuie sa indeplineasca următoarele clase prevăzute in SR EN 1436/1999 completat si modificat prin SR EN 1436/Al:2004 sau echivalent, astfel:

a) Valori măsurate imediat după aplicare

 • - Qd = Q4 > 160 mcd/m2 • Lx'1 - •                '

 • - RL = R4 > 200 mcd/m2 • lx'1, RW 2 > 35 mcd/m2 • Lx'1

 • - S = S3 > 55SRT

 • 4.2 Ansamblu de marcaj rutier termoplastic antiderapant pentru trecerile de pietoni                            ‘\ ’

Acest tip de marcaj se execută din covoare colorate (roșii) antiderapante aplicate la cald și benzi albe de marcaj rutier preformat din material termoplast aplicate la cald.

Marcarea trecerilor de pietoni cu materiale termoplastice la cald în două culori alb-roșu antiderapante se execută având la bază un proiect de reglementare a circulației prin marcaje rutiere, care stabilește detaliile de execuție ale marcajului.

Covoarele antiderapante sunt elemente pentru siguranță și semnalizare orizontală realizate cu produse termoplastice de culoare roșie. Grosimea peliculei aplicate pe carosabil variază între 3-5 mm, structura materialului asigurând o aderență foarte ridicată.

Covoarele se execută în zonele în care trebuie să se asigure o stabilitate transversală bună a vehiculelor și/sau un coeficient de frecare ridicat pentru asigurarea siguranței frânărilor, ca de exemplu viraje periculoase, ieșiri de pe autostrăzi sau drumuri exprese, etc.

Acestea se aplică la grosimi de minim 3000 pm, pe suprafețe bituminoase noi sau vechi, fapă degradări, iar pe beton de ciment se utilizează un sistem primer -material termoplastic antiderapant. Cu aceste materiale se realizează marcaje sub formă de peliculă continuă, având puternic efect antiderapant.

Produsul se aduce prin încălzire în stare topită și apoi se aplică manual. Prin răcire se formează o peliculă coezivă.

Calitatea materialului și a timpului de uscare a marcajelor se apreciază pe baza . datelor furnizate de producător. Totodală, este obligatorie prezentarea fișei tehnice a materialului, acordul producătorului și agrementul tehnic al produsului.

Benzile albe preformate termoplastice sunt formate din elemente cu grosimea de« minim 2000 pm, lățimea 0,4m și lungimea 3-5m, în funcție de traficul de pietoni, care se asamblează prin încălzire locală pe suprafețe bituminoase noi sau vechi în stare bună. Distanța dintre benzile aplicate este de 0,6m, conform SR 1848-7/2004.

Marcaj preformat termoplastic

Se vor aplica marcaje prefabricate cu material termoplastic pe covoare asfaltice, conform solicitărilor beneficiarului.

Produsele preformate termoplastice pentru marcaje rutiere sunt formate din elemente cu grosimea de 2000 pm care se asamblează prin încălzire locală, pe suprafețe bituminoase noi sau vechi, în stare bună, iar în cazul suprafețelor de beton de ciment, utilizându-se un sistem primer - produs fabricat.

Aceste produse au diferite culori, similare indicatoarelor rutiere, iar în privința formei și a dimensiunilor se execută conform SR 1848-7/2004 și conțin înglobate microbile.

Marcajele preformate asigură vizibilitate pe timp de zi și noapte, pe timp uscat sau umed.

Calitatea acestor produse se apreciază pe baza datelor furnizate de producător.

Notă: Coeficienții de retroreflexie (RL) pe timp uscat, umed și ploios, luminanța (p) și domeniul de culoare definit de coordonatele cromatice pentru marcajele rutiere vor fî cele prevăzute în SR EN 1436, completat și modificat.

Ofertanții trebuie să facă dovada capabilității tehnice de furnizare și aplicare în conformitate cu cerințele autorității contractante a oricărui tip/dimensiune specificată în SR 1848-7/2004. Aceasta se va face fie dovedind că dispune de utilajele necesare producției de figuri din material preformat, fie printr-un angajament ferm în care se va specifica durata maximă de livrare la locul de aplicare din partea producătorului, care va însoți acordul de furnizare al acestuia.

Este obligatorie prezentarea fisei tehnice a produsului folosit pentru marcaj, acordul producătorului, a agrementului tehnic din Romania sau dintr-o alta tara a Uniunii Europene (tradus si legalizat in limba romana) si a Certificatului BAST sau echivalent (in copie si traducerea legalizata in limba romana). Calitatile produselor folosite se apreciaza pe baza datelor din Fisele Tehnice care sunt obligatorii a fî prezentate in documentația de licitație si trebuie sa corespunda cerințelor menționate in anexa lot 2.

Chiar daca produsul conține incorporate microbile, se va pulveriza suplimentar un strat de microbile.

 • 5. Lot 3 - Ștergere marcaje prin frezare

Marcajul vechi sau exfoliat se va îndepărtă prin metode mecanice - frezare, fara a produce degradări la îmbrăcămintea rutiera. Marcajele care vor trebui sterse prin frezare pot fi realizate cu vopsea ori cu produse speciale: bicomponent, produse prefabricate sau cu folie.

 • 6. Condiții generale

Produsele de marcaj (vopseaua si produsele speciale) se aplica pe partea carosabila, ca atare sau pe amorsa, urmata imediat de pulverizarea mecanizata pe suprafața acesteia a microbilelor. Pulverizarea cu microbile se executa pe suprafața proaspăt aplicata pentru a asigura o buna fixare a acestora, cu aceeași mașina de marcaj.

Materialele care se vor folosi la marcajele rutiere trebuie sa se caracterizeze prin aplicare ușoara, adeziune foarte buna, uscare rapida si rezistenta la uzura, abraziune, temperaturi scăzute.

Executantul va trebui sa furnizeze in oferta sa un Plan de asigurare a calitatii, precizând organizarea mijloacelor materiale si din punct de vedere al personalului utilizat pentru efectuarea controlului.

 • 7.1. Dozaje si dimensiuni pentru pentru marcajele rutiere la LOT 1

 • a. Longitudinale

 • - latimea benzii de marcaj la separarea sensurilor de circulație, delimitarea benzilor de circulație va fi de 15cm

 • - marcajul se executa conform SR 1848-7:2004

 • - grosimea peliculei ude de vopsea = 600 microni

 • - pe drumurile cu imbracaminte din beton de ciment marcajul axial: linia simpla se executa decalat fata de ax, menținând o distanta de 6cm intre rostul axial si marginea marcajului iar linia dubla se executa simetric fata de rostul longitudinal al plăcilor de beton.

 • b. Transversale si diverse

 • - marcajele se vor executa cu grosimi ale peliculei ude de vopsea de 600 microni

Marcajele rutiere se vor aplica funcție de solicitările beneficiarului.

Marcajele pentru stafiile RATUC si taxi se vor realiza cu linii de 0,15cm lățime, iar pentru pistele de cicliști linii de 0,12cm lățime.

 • 7.2. Dozaje si dimensiuni pentru pentru marcajele rutiere la LOT 2

 • a. Longitudinale

 • - latimea benzii de marcaj la separarea sensurilor de circulație, delimitarea benzilor de circulație va fi de 15cm

 • - marcajul se executa conform SR 1848-7:2004

 • - grosimea peliculei ude de marcaj = 2mm

 • - grosimea peliculei ude de marcaj cu efect rezonator = intre 2 si 4 mm, conform detaliu, profil transversal din anexa

 • - pe drumurile cu imbracaminte din beton de ciment marcajul axial: linia simpla se executa decalat fata de ax, menținând o distanta de 6cm intre rostul axial si marginea marcajului iar linia dubla se executa simetric fata de rostul longitudinal al plăcilor de beton.

 • b. Transversale si diverse

 • - marcajele se vor executa cu grosimi ale peliculei cu produs special de 3 mm

 • - marcajele rutiere se vor aplica funcție de solicitările beneficiarului.

 • - marcajul pentru reducerea vitezei - benzile rezonatoare se va realiza la grosimea de lOmm .

marcajele pentru stafiile RATUC si taxi, parcari se vor realiza cu linii de 0,15cm lățime.

 • - beneficiarul poate solicita aplicarea de produse prefabricate similare indicatoarelor rutiere cum ar fi: copii, trecere pietoni, presemnalizare trecere pietoni, limitare viteza, cedeaza trecerea, oprire, etc.

 • c. Marcajul tactil - Produse prefabricate pentru marcaj tactil sub forma de benzi cu protuberante, apte de a fi aplicate in dreptul trecerilor de pietoni cu ajutorul unui material de marcaj rutier, in grosime a benzii de minim 1300 - 1500 microni. Protuberantele trebuie sa aiba un diametru de minim 20 mm la baza si o inaltime de minim 4 mm.

 • d.    Covoarele antiderapante sunt elemente pentru siguranță și semnalizare orizontală realizate cu produse termoplastice de culoare roșie. Grosimea peliculei aplicate pe carosabil variază între 3-5 mm.

 • e. Marcaj preformat termoplastic

Se vor aplica marcaje prefabricate cu material termoplastic pe covoare asfaltice, conform solicitărilor beneficiarului. Produsele preformate termoplastice pentru marcaje rutiere sunt formate din elemente cu grosimea de 2000 pm care se asamblează prin încălzire locală.

 • 8. Pregătirea lucrărilor

Execuția marcajului rutier se face cu respectarea prescripțiilor prezentului caiet de sarcini in ceea ce privește:

calitatea produselor de marcat conform fiselor tehnice ale producătorilor tipul imbracamintii rutiere, rugozitatea suprafeței , condiții de mediu si locale

filmul marcajului, execuția premarcajului pregătirea suprafeței pe care se aplica marcajul

- dozaj de microbile

metodologia de control a calitatii

norme de protecția muncii, prevenirea si stingerea incendiilor

Lucrările de aplicare marcaje se vor efectua numai pe baza programului de aplicare marcaje intocmit de beneficiar, prin care sunt stabilite străzile, tipurile de marcaj, prioritățile, perioadele de execuție, precum si a comenzilor scrise transmise de beneficiar pentru cazurile de urgenta.

Lucrările de marcaj se vor aplica numai pe suprafețe curate si uscate si nu vor putea fi atacate decât după ce anterior executantul a efectuat operațiile:

 • •  depunerile de pamant, pietriș, nisip, praf etc. se curata prin suflare cu aer comprimat sau periere cu mijloace mecanizate si după caz prin spalare;

 • •  marcajul vechi sau exfoliat se indeparteaza prin aplicarea unui strat de vopsea neagra daca este vorba de suprafețe mici sub lOmp;

 • •  aplicarea noului marcaj peste o pelicula veche se face numai daca exista compatibilitate intre acestea. Acceptul compatibilității va fi asumat de către executant.

Premarcajul se executa înaintea operațiunii de marcaj efectiv, fiind obligatoriu in special in cazul sectoarelor cu partea carosabila ramforsata sau reabilitata. Pe aceste sectoare, premarcarea se executa manual sau cu aparate topografice pentru toate marcajele, premarcajul trebuie sa respecte documentele grafice, atunci când sunt puse la dispoziție de beneficiar, ori ale cerințe ale beneficiarului.

Execuția marcajului rutier cu ajutorul eșalonului de lucru poate demara numai după ce executantul a obtinut aprobarea administratorului drumului si avizul politiei rutiere pentru instituirea restricțiilor de circulație si este dotat cu indicatoare rutiere si panouri mobile de avertizare luminoasa pentru presemnalizarea si semnalizării lucrării, conuri de de protecție reflectorizante.

 • 9. Corecții ale marcajelor

a. In cazul in care, din vina executantului se impun corecții ale marcajului, acestea se suporta intergral de către executant. Daca suprafețele marcate ce trebuie corectate sunt reduse (pana in lOmp) si izolate, atunci se accepta corectarea cu vopsea neagra de marcaj care trebuie sa fie compatibila cu cea cu care s-a realizat marcajul ce urmeaza a fi sters si se aplica cu o grosime a filmului umed cel puțin egala cu cea a marcajului ce trebuie corectat. In cazul in care suprafețele ce trebuie corectate sunt mari, indepartarea marcajului de face prin frezare sau alta metoda fara a fi afectata imbracamintea străzii.

b. In situația in care se impun modificări ale marcajului datorate unor noi reglementari de circulație, costul lucrărilor de ștergere ale marcajului se suporta de beneficiar

 • 10. Operațiuni efective înaintea începerii lucrărilor:

a^ referitoare la condițiile atmosferice

 • •  se determina temperatura si umiditatea relativa a mediului ambiant;

 • •  se caracterizează vântul:putemic, mediu, slab;

 • •  se caracterizează aspectul cerului: acoperit, noros, insorit;

b) referitoare la drum

 • •  itinerarul pe care se aplica vopseaua;

 • •  tip, lărgime, natura acoperirii;

 • •  gradul de curățenie si condens;

 • •  daca suprafața a fost marcata anterior si starea marcajului vechi in prezent;

 • •  temperatura stratului suport;

Toate datele culese la începerea lucrului, inclusiv tipul de mașina si numele operatorului se înscriu in fisa zilnica a lucrării.

 • 11. Echipajul eșalonului de lucru trebuie sa fie alcătuit din*.

 • •  conducătorul tehnic al lucrărilor care sa cunoască prevederile SR 1848-7:2004

 • •  muncitori pentru pozarea si ridicarea conurilor, cat si pentru aprovizionarea cu materialele necesare

 • •  mașina de insotire a eșalonului dotata cu semnalizarea corespunzătoare a punctului de lucru mobil

 • •  autospeciala dotata cu perii sau instalații de spalare specifice pentru curățirea suprafeței de lucru pe care se aplica marcajul rutier.

 • •  Trusa dotata cu termometru, higrometru si pieptene

 • •  Indicatoare rutiere “marcaje rutiere”

 • •  Panouri mobile de avertizare luminoasa pentru presemnalizarea si semnalizarea lucrării

 • 12. La execuția lucrărilor se va avea in vedere*.

 • •  asigurarea prin grija executantului de spatii libere pe drum, pentru a se asigura mașinii de marcaj viteza de lucru conform parametrilor ei;

 • •  executarea marcajului si instalarea conurilor de protecție;

 • •  protejarea marcajului aplicat pana la redarea in circulație cu autovehicul de recuperare a conurilor;

■ • execuția marcajelor in intersecții si schimbarea numărului de benzi de circulație se face numai cu premarcaj vizibil executat in prealabil pe teren;

 • •  fiecare tip de marcaj se executa conform SR 1848-7:2004 si a schemelor prezentate in acesta.

 • •  urmărește permanent modul de acoperire a stratului de vopsea cu microbile. In cazul in care se sesizează o imprastiere neuniforma a acestora, se opresc imediat lucrările si se iau masurile corespunzătoare.

Se vor respecta prevederile Ordinului 1112/2000 prin care sunt aprobate Normele metodologice privind condițiile de inchidere a circulației si de instituire a restricțiilor de circulației in vederea executării de lucrări in zona drumului public. Potrivit acestor norme metodologice, executantul va solicita avizul politiei rutiere pentru instituirea restricțiilor de circulație care se impun de efectuarea lucrărilor de aplicare marcaje rutiere.

Lucrările de marcaj trebuie sa se faca in condiții care sa afecteze cat mai puțin fluenta traficului. Marcajele se vor executa cu predilecție in timpul nopții si week-end-uri când traficul este mai redus.

In timpul execuției se pot face verificări ale dozajului. Nerespectarea dozajelor de lucru obliga personalul de execuție sa corecteze parametrii de lucru.

In timpul efectuării marcajului pot aparea defecte de pelicula. Aceste defecte obliga personalul care executa marcajul sa treaca la remedierea imediata a cauzelor care le generează.

La sfârșitul operațiunii de marcaj, zilnic, se va intocmi de către șeful echipei de marcaj un raport de lucru care constituie document pentru recepție.

 • 13. Tipuri de marcaj

Dimensiunile si modurile de pozare a marcajelor rutiere vor respecta prevederile SR 1848-7:2004.

13.1. Marcaje longitudinale vor fi executate cu vopsea sau produse de culoare alba.

13.2.1 Marcajele transversale executate cu vopsea sau produse de culoare alba si pot fi:

 • •  de oprire - linie continua avand latimea de 0,4m astfel incat in locul de oprire sa fie asigurata vizibilitatea in intersecție;

 • •  de cedare a trecerii

 • •  de traversare pentru pietoni - se executa prin linii paralele cu axa caii, cu latimea de 40 cm si interspatii de 60cm, iar lungimea lor fiind cuprinsa intre 3 si 4m funcție de viteza de circulație, preferabil 4m.

 • •  de reducere a vitezei - benzi rezonatoare

 • •  de traversare pentru biciclete

13.2.2 Marcajele transversale executate cu produse de culoare roșu si alb pot fi cele traversare pentru pietoni, marcaje către trebuie sa fie si antiderapante, respectând prescripțiile geometrice prevăzute in standarde.

 • 13.3. Marcaje tactile, in conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -vor fi executate in dreptul trecerilor de pietoni, statii de autobuz, tramvai etc. Aceste marcaje vor fi executate din benzi prefabricate prevăzute cu protuberante din material de marcaj la rece si vor fi lipite pe suport cu ajutorul unui marcaj rutier la rece.

Latimea marcajului trebuie sa fie de 420 mm iar protuberantele sa fie aliniate perfect astfel incat sa se evite furnizarea de informații eronate pentru utilizator.

^0^ Durata de viata funcționala a marcajului tactil trebuie sa fie de minim 3 ani.

 • 13.4. Marcaje diverse vor fi executate cu vopsea sau produse de culoare alba sau galbena ori alb combinat cu albastru . Marcajele diverse pot fi:

 • •   de ghidare - folosite la materializarea traiectoriei pe care vehiculele trebuie sa le urmeze in traversarea intersecției;

 • •  pentru spatii interzise - se executa prin linii paralele care pot fi sau nu incadrate pe o linie continua;

 • •   pentru interzicerea staționarii;

 • •  curbe deosebit de periculoase situate după aliniamente lungi pot fi precedate de marcaje de reducere a vitezei constituite din linii transversale cu lățime de 0,4m.

 • •   săgeți si inscripții direcții către anumite localitati

 • •   stafii de autobuze, troleibuze, taximetre

 • 14. In ceea ce privește controlul calitatii marcajelor, in timpul execuției marcajului, beneficiarul poate avea in vedere:

respectarea filmului marcajului

banda de marcaj trebuie sa aiba un contur clar delimitat avand microbile repartizate uniform pe lungimea si latimea benzii de vopsea; latimea benzii trebuie sa fie constanta, sa nu prezinte frânturi sau serpuiri

la controlul vizual si cu ajutorul aparatelor de măsură ( retrometru etc) marcajul sa prezinte luminanta si retroreflexie uniform distribuite pe toata suprafața marcajului. Culoarea marcajului trebuie sa fie uniforma si nealterata de culoarea suprafeței pe care se aplica marcajul iar caracteristicile reflectorizante trebuie păstrate nealterate pe toata durata de garanție a marcajului.

in cazul nerespectarii prescripțiilor caietului de sarcini de către aplicator, acesta este obligat sa refaca marcajul pe cheltuiala proprie, in condițiile impuse de responsabilul desemnat sa supravegheze si sa indrume in permanenta execuția lucrărilor de marcaje rutiere.

Verificarea calitatii lucrărilor executate se va face zilnic in perioada de derulare a acțiunii.

 • 15. Recepția lucrărilor de marcaj

Recepția la terminarea lucrărilor de marcaj si recepția finala la expirarea perioadei de garanție, se efectuează in conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini si ale regulamentului privind efectuarea recepțiilor lucrărilor si serviciilor de Întreținere si reparații curente la drumurile publice.

15.1 Recepția la terminarea lucrărilor - se efectuează lunar, distinct pentru fiecare tip de marcaj (longitudinal, transversal sau diverse). Executantul trebuie sa comunice administratorului drumului data terminării lucrărilor in vederea stabilirii recepției acestora.                                                               u -

La recepție se vor verifica: ...       ,

 • •   rapoartele zilnice incheiate la sfârșitul fiecărei zi de lucru (anexa nr.la); , .

 • •  daca s-au respectat prescripțiile din caietul de sarcini in timpul aplicării

marcajului;.                                                                           ;

 • •  se verifica geometria benzii de marcaj, conform prevederilor SR 1848-7:2004, banda de marcaj sa aiba un contur clar delimitat avand microbile repartizate uniform pe lungimea si latimea benzii de vopsea.

 • •  Ocazional, pentru lot 2, se pot executa măsurători cu retrometrul privind valorile coeficientului de luminanta retroreflectata care trebuie sa indeplineasca clasele prevăzute in SR EN 1436/1999 completat si modificat prin SR EN 1436/Al:2004

 • •  daca se constata deficiente de calitate de tipul: aspect, proprietăți optice, dozaje de vopsea si microbile, se impun executantului remedierea pe cheltuiala proprie si termene de remediere. In cazul in care admiterea recepției se face cu obiecții, in procesul verbal de recepție se vor indica in mod expres acele lipsuri care trebuie remediate.

 • •  remedierea se face in termenul specificat de comisia de recepție;

 • •  din comisia de recepție face parte responsabilul cu siguranîa circulației din cadrul Direcției Tehnice și pot fi cooptați reprezentanți ai Poliției Rutiere.

Atenție: Pe perioada de garanție pot să se facă lunar, verificări comune executant-benefîciar ale lucrărilor executate.

 • 15.2 Recepția finală la expirarea perioadei de garanție

Se execută in apropierea expirării termenului de garanție cu maxim 15 zile înainte de expirarea perioadei, dar nu mai târziu de 15 zile după expirarea perioadei. După cele 15 zile de la expirarea perioadei, garanția de bună execuție reținută nu se mai eliberează, rămânând în folosul beneficiarului. La terminarea perioadei de garanție se face o verificare a comportării marcajului utilizând aceleași proceduri ca și la recepția la terminarea lucrărilor: aspect vizual conform SR 1848-7:2004 (contur, dimensiuni, continuitate, peliculă), coeficient de luminanță retroreflectată, factor de luminanță, uzură.

Se analizează calitatea marcajului corespunzător garanției, in caz de neconformitate se analizează factorii care au influențat scăderea duratei de viață a marcajului.

A

Recepția se efectuează prin determinări vizuale. In cazul in care se constată deficiențe de calitate a marcajului rutier în ceea ce privește aspectul marcajului, al dozajului de vopsea sau microbile, a retroreflexiei, luminantei, aderenței la uzură, comisia poate hotărî remedierea pe cheltuiala executantului. La terminarea recepției se vor consemna constatările si concluziile referitoare la calitatea marcajului recepționat împreună cu decizia de admitere cu sau fără obiecții a recepției, de amânare sau respingere.

în cazul în care se recomandă admiterea cu obiecții, amânarea sau respingerea recepției, se vor propune măsuri pentru înlăturarea neregulilor semnalate. In această situație administratorul drumului va reține din garanția de bună execuție contravaloarea lucrărilor necorespunzatoare.

 • 16. Cerințe speciale

Executantul va fi in măsură să înceapă lucrările in maxim 2 zile de la primirea programului/comenzii de la beneficiar, indiferent de suprafețele solicitate a fi marcate. Marcajele longitudinale, transversale cu vopsea trebuie finalizate de la încheierea contractului subsecvent in termen de maxim 20 zile si 30 zile pentru marcajele diverse, funcție de condițiile meteo. Marcajele aferente pentru lot 2 trebuie finalizate de la incheierea contractului subsecvent in termen de 20 zile, funcție de condițiile meteo.

Garanția minimă impusă pentru execuția lucrărilor, raportata la data recepției la terminarea lucrărilor este de 12 luni pentru Iot 1 si de 3 ani pentru lot 2.

In cazul intersecțiilor unde nu sunt treceri de pietoni, la solicitarea beneficiarului, se vor executa marcaje transversale de cedare a trecerii, respectiv de oprire se vor realiza si linia discontinuă respectiv continuă și triunghiul ce simbolizează “cedează trecerea” , respectiv înscrisul “stop”.

Se vor executa următoarele tipuri de lucrări:Tip lucrare

Preț lei fara TVA /mp

Lot 1

1

Marcaje rutiere longitudinale cu microbile / mp

2

Marcaje rutiere transversale cu microoile / mp

3

Marcaje rutiere diverse cu microbile / mp

Lot 2

2,1

Marcaje rutiere longitudinale cu grosime 2mm /mp

2,3

Marcaje rutiere transversale /mp

2,4

Marcaje rutiere tactile/mp

2,5

Marcaje rutiere diverse /mp

2,6

Benzi rezonatoare cu grosime de lOmm/mp

2,10

Covoare antiderapante/mp

Lot 3

3,1

Frezat marcaje cu vopsea / mp

3,2

Frezat marcaje cu bicomponent sau cu produse prefabricate sau cu folie / mp

Anexa 2 la Hotărârea nr. 827/2017

CONTRACT NR.____________DIN_________

în temeiul art.31 din Legea nr.98/2016, s-a inceiat prezentul contract, intre:

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

între

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA cu sediul în municipiul Cluj - Napoca, str. Moților nr. 3, telefon 596030, fax 431575, cod fiscal nr. 4305857, cont virament R052TREZ24A840303200130X deschis la Banca Națională -Trezoreria Cluj, reprezentat prin primar Emil Boc, în calitate de achizitor

Și

Regia Autonoma a Domeniului Public, cu sediu in Cluj-Napoca, telefon 0264-552666 fax 0264-444576, CU RO 201233 cod fiscal J12/117/1991 cont R044TREZ2165069XXX008720 deschis la Banca Nationala-Trezoreria Cluj-Napoca, reprezentat prin director general Pantelimon Ioan în calitate de executant,

DEFINIȚII

în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două părți, încheiat între o autoritate contractantă, în calitate de achizitor și un executant de lucrări, în calitate de executant;

 • b) achizitor și executant - părțile contractante, astfel cum acestea sunt denumite în prezentul contract;

 • c) prețul contractului - prețul plătibil executantului de către achizitor în baza contractului pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale asumate prin contract;

 • d) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini și în propunerea tehnică;

 • e) amplasamentul lucrării - locul în care executantul execută lucrarea;

 • f) forța majora - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibila executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți.

 • g) zi - zi calendaristica; săptămână - 7 zile calendaristice; lună - 30 zile calendaristice; an - 365 de zile.

2. OBIECTUL ȘI PREȚUL CONTRACTULUI

 • 2.1. - Executantul se obligă să execute lucrările de aplicare marcaje rutiere cu vopsea în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

 • 2.2. - Achizitorul se obligă să plătească executantului pentru execuția lucrărilor aplicare marcaje rutiere cu

vopsea, cu produse speciale si de frezarea marcaje existente. Prețul plătibil executantului de către beneficiar este conform preturilor unitare/tip activitate aprobate prin HCL nr.           .

 • 2.3 - Preturile unitare sunt următoarele:

  nr.crt.

  Activitate/UM

  Preț unitar lei fara TVA

  Preț unitar lei cu TVA

  LOT1

  1

  Marcaje rutiere longitudinale cu microbile / mp

  2

  Marcaje rutiere transversale cu microbile / mp

  3

  Marcaje rutiere diverse cu microbile / mp

3. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. -Durata prezentului contract este de 2 ani, incepand de la data intrării in vigoare a contractului, cu posibilitatea de prelungire pentru termene succesive egale cu 2 ani, in conformitate cu prevederile legale.

 • 3.2. - Prelungirea Contractului/^e poate realiza pentru termene succesive egale cu 2 ani, in conformitate cu

( fiSS Y ]

Mi               /mprevederile legale, astfel: cu înainte de 3 luni de expirarea perioadei contractului, RADP va face solicitare in acest sens, iar Municipiul Cluj-Napoca va aviza pozitiv/negativ prelungirea, cu cel puțin o luna anterior expirării contractului. In cazul avizării pozitive se va încheia act adițional de prelungire a contractului. Avizul negativ atrage finalizarea contractului la dala stabilita anterior.

4. APLICABILITATE

 • 4.1. - Contractul de execuție intră în vigoare la data expirării contractului nr. 471282/22.11.2016 încheiat cu SC Teotrans Consulting SRL.

5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

 • 5.1. - Natura și volumul lucrărilor sunt precizate în anexele la prezentul contract

 • 5.2.  Documentele prezentului contract sunt:

 • a) acte adiționale, dacă există;

 • b) grafic de execuție;

 • c) propunerea tehnică și propunerea financiară;

 • d) caietul de sarcini;

 • 5.3. - In cazul în care, pe parcursul executării contractului, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini

6. STANDARDE

 • 6.1. (1) Executantul garantează că la data recepției lucrațea executată va avea calitățile declarate de către acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.

 • (2) La lucrările la care se fac încercări calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

 • (3) Executantul garantează că va respecta obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, protecția mediului conform: Legii privind securitatea și sănătatea în muncă nr.319/2006, HG nr. 1091/2006 cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, O.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, modificată și completată și a Legii nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

7. CARACTERUL PUBLIC AL CONTRACTULUI

 • 7.1. (l)Dosarul achiziției publice are caracter de document public.

 • (2) Accesul la aceste informații poate fi restricționat în cazul în care acestea sunt clasificate prin acordul părților sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

 • (3) în cazul în care s-a precizat confidențialitatea anumitor clauze, o parte contractantă nu are dreptul de a face cunoscută respectiva prevedere fără acordul scris al celeilalte părți, cu două excepții:

 • - informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă

 • - partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

8. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ- NU E CAZUL

 • 8.1. - Executantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

 • a) reclamații și acțiuni în justiție ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru ori în legătura cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; si

 • b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezulta din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9. PROTECȚIA PATRIMONIULUI CULTURAL NAȚIONAL- NU E CAZUL

 • 9.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.

10. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI

 • 10.1. (l)Executantul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a contractului în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnării contractului. Garanția acordata este de 12 luni.

 • (2) Achizitorul are obligația de a elibera garanția pentru participare în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanției de bună execuție.

 • 10.2. (l) Cuantumul garanției de bună execuție a contractului reprezintă 5 % din prețul acestuia fara TVA; In cazul in care pe parcursul executării contractului se suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligația de a completa garanția de buna execuție in corelare cu noua valoare a contractului.

Garanția de bună execuție se poate constitui prin instrument de garanție, virament bancar sau rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale.

In cazul in care valoarea garanției de buna execuție este mai mica de 5000 lei beneficiarul are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar.

în cazul în care garanția se va constitui prin instrument de garanție, aceasta devine anexa la contract, iar în cazul în care garanția se va constitui prin rețineri succesive din facturile înaintate la plată, contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la trezorerie, iar suma inițială care se depune de către contractant în contul astfel deschis este de 0,5% din prețul contractului de execuție TVA inclus.

(2) Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în documentația de atribuire. Autoritatea contractantă va dispune ca unitatea să înștiințeze contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. Din contul de disponibil deschis la Trezorerie pe numele contractantului pot fi dispuse plăti atat de către contractant, cu avizul scris al beneficiarului care se prezintă la trezorerie cat si de unitatea Trezoreriei la solicitare scrisa a beneficiarului in favoarea caruia este constituita garanția. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

 • 10.3 Restituirea garanției de bună execuție se va face astfel:

 • -  70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

 • -  restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală.

 • -  Procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor si de recepție finala pot fi întocmite si pentru parti/obiecte din/de lucrare daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si funcțional, proporțional cu valoarea lucrărilor efectuate.

 • 10.4. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția contractantului, precizând obligațiile care nu au fost respectate.

 • 10.5 Contractantul are obligația ca în apropierea expirării termenului de garanție a lucrărilor, cu maxim 15 zile înainte de expirarea perioadei, să convoace la recepția finală beneficiarul, dar nu mai târziu de 15 zile după expirarea perioadei. După cele 15 zile de la expirarea perioadei, garanția de bună execuție reținută nu se mai eliberează, rămânând la dispoziția beneficiarului.

11. RESPONSABILITĂȚILE EXECUTANTULUI

 • 11.1. - (1) Executantul are obligația de a executa și de a finaliza lucrările la termenul stabilit, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenite, în concordanta cu obligațiile asumate prin contract.

(2) Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de munca, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzuta în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

 • 11.2. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementarilor legii privind calitatea în construcții.

(2) Executantul are obligația de a pune la dispoziție achizitorului, la termenele precizate în anexele la contract, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz în situațiile convenite desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

 • 11.3 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrărilor fata de reperele date de achizitor, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii responsabilității respective.

(2) în cazul în care pe parcursul execuției lucrărilor survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația să rectifice eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate în scris de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligația de a proteja și de a păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

 • 11.4. - (1) Pe parcursul execuției lucrării executantul are obligația:

 • a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe șantier;

 • b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

 • c) de a aduna și de a îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier până la sfârșitul perioadei de garanție numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

11.9 a. Să execute lucrările conform prevederilor prezentului contract, ale caietului de sarcini pentru executarea lucrărilor de marcaj rutier, ale ofertei prezentate, ale programului de aplicare a marcajelor rutiere întocmit de achizitor prin care sunt stabilite străzile, perioadele de execuție, precum și a comenzilor scrise transmise de către investitor, pentru cazurile de urgență. Toate acestea fac parte integrantă din prezentul contract.

р.  Să respecte durata de execuție asumată prin oferta de la licitație, în caz contrar achizitorul va aplica penalități.

%. Să respecte prevederile SR 1848-7:2004 .

 • d. Să respecte prevederile Ordinului 1112/2000 prin care sunt aprobate Normele metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulației în vederea executării de lucrări în zona drumului public. Potrivit acestor norme metodologice, se va solicita acordul poliției rutiere pentru instituirea restricțiilor de circulație care se impun de efectuarea lucrărilor de aplicare marcaje rutiere.

 • e. Să întocmească raportul zilnic privind aplicarea vopselei de marcaj.

 • f. Să înceapă lucrările în maxim 2 zile de la comunicarea beneficiarului.

12. RESPONSABILITĂȚILE ACHIZITORULUI

 • a. Să plătească executantului contravaloarea lucrărilor executate de acesta conform prevederilor prezentului contract.

 • b. Să recepționeze lucrările de marcaj rutier: recepția la terminarea lucrării și recepția finală (la expirarea perioadei de garanție), la solicitarea executantului.

с. Să comunice executantului condițiile calitative și cantitative de execuție a lucrărilor , inclusiv detaliile cu privire la tipul produsului ce se va utiliza și condițiile tehnice specifice marcajului pe o stradă.

 • d. Să comunice tipul marcajelor ce se vor executa pe fiecare stradă și eventual să pună la dispoziție planurile de situație cu marcajele de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

13. ÎNCEPEREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR

 • 13.1. - (1) Executantul are obligația de a începe lucrările în termen de maxim 2 zile de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.

 • 13.2. -(1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea

lor cu specificațiile cuprinse în anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume a responsabilului tehnic cu execuția din partea executantului și a dirigintelui de șantier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

 • 13.3. -(1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzuta în documentația de execuție; verificările și testările materialelor folosite la execuția lucrărilor, precum și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligația să asigure instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine executantului.

 • (3) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în opera vor fi suportate de executant, daca se dovedește ca materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau ca manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. în caz contrar achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14. ÎNTÂRZIEREA, SUSPENDAREA ȘI SISTAREA LUCRĂRILOR

 • 14.1. - In cazul în care:

 • a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

 • b) condițiile climaterice extrem de nefavorabile; sau

 • c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta îl îndreptățesc pe executant să solicite prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți din acestea, prin consultare, părțile vor stabili:

(i) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;

(ii) totalul cheltuielilor suplimentare, acordate conform prevederilor legale, care se va adăuga la prețul contractului.

 • 14.2. (l)Suspendarea execuției lucrărilor din motivul prevăzut la punctele b) si c) se realizează la dispoziția scrisa a beneficiarului.

 • (2) Decalarea termenului contractual va fi calculata luând in considerare perioada de suspendare adaugandu-se o durata suplimentara apreciata de comun acord pentru reintrarea in ritmul normal.

 • (3) beneficiarul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabila, suspendarea executării unei parti sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării executantul are obligația de a proteja, păstră si asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor.

® 15. FINALIZAREA LUCRĂRILOR

 • 15.1. - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut să fie finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

 • 15.2. (1) La finalizarea lucrărilor executantul are obligația de a notifica în scris achizitorului ca sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. în cazul în care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

 • 15.3. - Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. în funcție de constatările făcute achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

 • 15.4. - Recepția se poate face și pentru părți din lucrare, distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

 • 16. PERIOADA DE GARANȚIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR

  • 16.1. - Perioada de garanție de - conform caiet de sarcini, in funcție de tipul lucrării - decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor, pe ansamblu sau pe părți din lucrare distincte din punct de vedere fizic și funcțional, pana la recepția finala.

  • 16.2. - (1) în perioada de garanție executantul are obligația, în urma dispoziției date de beneficiar, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor, contracțiilor și altor defecte a căror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

 • (2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:

 • a) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

 • b) unui viciu de concepție, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părți din lucrări; sau

 • c) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care ii revin în baza contractului.

 • (3) în cazul în care defecțiunile nu s-au produs din vina executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

 • 16.3. - în cazul în care executantul nu executa lucrările prevăzute la clauza 16.2 alin. (1), beneficiarul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către beneficiar de la executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia.

17. MODALITĂȚI DE PLATĂ

17.1- beneficiarul va efectua plata sumelor prevăzute la art. 2 către executant in LEI in termen de maxim 60 de zile de la data înregistrării la beneficiar a facturii aferente situației de lucrări acceptata la plata de către reprezentantul beneficiarului.

 • 17.2. - (1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o verificare rapida și sigura a lor. Din situațiile de lucrări provizorii beneficiarul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului și convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

 • (2) Situațiile de lucrări se confirma intr-un interval de 5 zi de la data prezentării. Ele vor fi întocmite pe baza cantitatilor real executate de către executant, evidentindu-se in devize distincte lucrările suplimentare fata de cele cuprinse in oferta inițiala.

 • (3) Plățile parțiale se efectuează, de regula, la intervale lunare, dar nu influențează responsabilitatea și garanția de buna execuție a executantului; ele nu se considera de către beneficiar ca recepție a lucrărilor executate. Termenul de plata este cel prevăzut la art. 17.1 al contractului.

 • 17.3. - Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plata definitive de către beneficiar. Daca verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special ca urmare a unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită conform prevederilor prezentui contract.

 • 17.4. - Contractul nu va fi considerat terminat pana când procesul-verbal de recepție finala nu va fi semnat de comisia recepție. Procesele-verbale de recepție finala pot fi întocmite și pentru părți din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic și funcțional. Recepția finala va fi efectuata conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de eliberarea procesului verbal de recepție finala.

 • 17.5 - Emiterea facturii se va face de către executant numai după acceptarea situației de lucrări si a anexelor acesteia de către reprezentantul beneficiarului.

 • 17.6 - beneficiarul-beneficiar se obliga a asigura resursele financiare necesare pentru derularea investiției pe toata durata de execuție a lucrării in limitele alocațiilor bugetare.

18. ACTUALIZAREA PREȚULUI CONTRACTULUI

 • 18.1. - Pentru lucrările executate plățile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

 • 18.2. - Prețurile unitare se vor actualiza anual cu indicele de inflație.

19. ASIGURĂRI- NU ESTE CAZUL

 • 19.1.-(1) Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile care ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de către executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

(3) Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

 • (4) Executantul are obligația de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

 • (5) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a agenților sau a angajaților acestora.

20. AMENDAMENTE

 • 20.1. - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si nu aduc modificări substanțiale acestuia, in condițiile prevăzute de lege.

21. SUBCONTRACTANȚI- NU ESTE CAZUL

 • 21.1. - Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

 • 21.2. - (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților cuprinzând datele de recunoaștere a acestora, precum și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

 • 21.3. - (1) Executantul este pe deplin răspunzător fata de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

 • (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător fata de executant de modul în care îndeplinește partea sa din contract.

 • (3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca aceștia nu îndeplinesc partea lor din contract.

 • 21.4. - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului și va fi notificata achizitorului.

22. PENALITĂȚI, DAUNE-INTERESE

 • 22.1. - In cazul în care, din vina sa exclusiva, executantul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului (TVA inclus), ca penalități, o suma echivalenta cu cota de 0,1 %/zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, pana la îndeplinirea efectiva a obligațiilor.

23. MODALITĂȚI DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

23.1 Neexecutarea obligațiilor stabilite in sarcina fiecăreia dintre părțile in prezentul contract atrage desființarea acestuia de drept, fără punerea în întârziere și fără intervenția instanței de judecată.

 • 23.2. - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

 • 23.3. - în cazul prevăzut la clauza 23.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

24. CESIUNEA

 • 24.1. - Executantul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, cu excepția cesiunilor prevăzute in contract si actele normative in vigoare.

 • 24.2. - beneficiarul poate urmări orice pretenție la daune pe care executantul ar putea să o aibă împotriva terțului/terților susținător/susținători declarați pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm. In acest sens, se poate realiza o cesiune a drepturilor executantului către beneficiar, cu titlu de garanție.

25. FORȚA MAJORĂ

 • 25.1. - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • 25.2. - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care acționează aceasta.

 • 25.3. - îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 25.4. - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor.

 • 25.5. - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

26. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 26.1. - Achizitorul și executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

26.2 - Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul și executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

27. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

 • 27.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

28. COMUNICĂRI

 • 28.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cat și în momentul primirii.

 • 28.2. - Comunicările dintre părți se pot face și prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

29. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

 • 29.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

30. DISPOZIȚII FINALE

 • 30.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale.


BENEFICIAR,

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

PRIMAR,

EMIL BOC


EXECUTANT, RADP CLUJ-NAPOCA DIRECTOR GENERAL IO AN PANTELIMONDIRECTOR ECONOMIC, Olimpia Moigrădan

DIRECTOR JURIDIC, jr. Alina Rus


DIRECTOR FINANCIAR-CONTABILITATE

BUMB ZOITA


BIROU JURIDIC, Vasilie-Pap Emese


DIRECTOR EXECUTIV, Virgil PorutiuResponsabil contract, Mircea MoldovanAnexa 3 la Hotararea nr. 827/2017

CONTRACT NR.____________DIN_________

în temeiul art.31 din Legea nr.98/2016, s-a inceiat prezentul contract, intre:

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

între

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA cu sediul în municipiul Cluj - Napoca, str. Moților nr. 3, telefon 596030, fax 431575, cod fiscal nr. 4305857, cont virament R052TREZ24A840303200130X deschis la Banca Națională -Trezoreria Cluj, reprezentat prin primar Emil Boc, în calitate de achizitor

și

Regia Autonoma a Domeniului Public, cu sediu in Cluj-Napoca, telefon 0264-552666 fax 0264-444576, CU RO 201233 cod fiscal J12/117/1991 cont R044TREZ2165069XXX008720 deschis la Banca Nationala-Trezoreria Cluj-Napoca, reprezentat prin director general Pantelimon Ioan în calitate de executant,

DEFINIȚII

în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două părți, încheiat între o autoritate contractantă, în calitate de achizitor și un executant de lucrări, în calitate de executant;

 • b) achizitor și executant - părțile contractante, astfel cum acestea sunt denumite în prezentul contract;

 • c) prețul contractului - prețul plătibil executantului de către achizitor în baza contractului pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale asumate prin contract;

 • d) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini și în propunerea tehnică;

 • e) amplasamentul lucrării - locul în care executantul execută lucrarea;

Sforța majora - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibila executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți.

g) zi - zi calendaristica; săptămână - 7 zile calendaristice; lună - 30 zile calendaristice; an - 365 de zile.

2. OBIECTUL ȘI PREȚUL CONTRACTULUI

2.1. - Executantul se obligă să execute lucrările de aplicare marcaje rutiere produse speciale, respectiv frezarea marcaje existente în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

 • 2.2. - Achizitorul se obligă să plătească executantului pentru execuția lucrările de aplicare marcaje rutiere

produse speciale, respectiv frezarea marcaje existente. Prețul plătibil executantului de către beneficiar este conform preturilor unitare/tip activitate aprobate prin HCL nr.__________.

 • 2.3 - Preturile unitare sunt următoarele:

  nr.crt.

  Activitate/UM

  Preț unitar lei fara TVA

  Preț unitar lei cu TVA

  LOT 2

  2,1

  Marcaje rutiere longitudinale cu grosime 2mm /mp

  2,3

  Marcaje rutiere transversale /mp

  2,4

  Marcaje rutiere tactile /mp

  2,5

  Marcaje rutiere diverse /mp

  2,6

  Benzi rezonatoare cu grosime de lOmm

  2,10

  Covoare antiderapante

  LOT 3

  3,1

  Frezat marcaje cu vopsea / mp

  *

  3,2

  Frezat marcaje cu bicomponent sau cu produse prefabricate sau cu folie / mp

  4 *

  ZA---

3. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. -Durata prezentului contract este de 2 ani, incepand de la data intrării in vigoare a contractului, cu posibilitatea de prelungire pentru termene succesive egale cu 2 ani, in conformitate cu prevederile legale.

 • 3.2. - Prelungirea contractului se poate realiza pentru termene succesive egale cu 2 ani, in conformitate cu prevederile legale, astfel: cu înainte de 3 luni de expirarea perioadei contractului, RADP va face solicitare in acest sens, iar Municipiul Cluj-Napoca va aviza pozitiv/negativ prelungirea, cu cel puțin o luna anterior expirării contractului. In cazul avizării pozitive se va incheia act adițional de prelungire a contractului. Avizul negativ atrage finalizarea contractului la data stabilita anterior.

4. APLICABILITATE

 • 4.1. - Contractul de execuție intră în vigoare la data de 09.09.2017.

5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

 • 5.1. - Natura și volumul lucrărilor sunt precizate în anexele la prezentul contract

 • 5.2. - Documentele prezentului contract simt:

 • a) acte adiționale, dacă există;

 • b) grafic de execuție;

 • c) propunerea tehnică și propunerea financiară;

 • d) caietul de sarcini;

 • 5.3. - In cazul în care, pe parcursul executării contractului, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini

6. STANDARDE

 • 6.1. (1) Executantul garantează că la data recepției lucrarea executată va avea calitățile declarate de către acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.

 • (2) La lucrările la care se fac încercări calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

 • (3) Executantul garantează că va respecta obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, protecția mediului conform: Legii privind securitatea și sănătatea în muncă nr.319/2006, HG nr. 1091/2006 cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, O.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, modificată și completată și a Legii nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

7. CARACTERUL PUBLIC AL CONTRACTULUI

 • 7.1. (l)Dosarul achiziției publice are caracter de document public.

 • (2) Accesul la aceste informații poate fi restricționat în cazul în care acestea sunt clasificate prin acordul părților sau protejate de un drept de proprietate intelectuală; potrivit legii.

 • (3) în cazul în care s-a precizat confidențialitatea anumitor clauze, o parte contractantă nu are dreptul de a face cunoscută respectiva prevedere fără acordul scris al celeilalte părți, cu două excepții:

 • - informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă

 • - partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

8. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ- NU E CAZUL

 • 8.1. - Executantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

 • a) reclamații și acțiuni în justiție ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru ori în legătura cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; si

 • b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezulta din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9. PROTECȚIA PATRIMONIULUI CULTURAL NAȚIONAL- NU E CAZUL

 • 9.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării simt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.

10. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI

 • 10.1. (l)Executantul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a contractului în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnării contractului. Garanția acordata este de 3 ani pentru lot 2.

(2) Achizitorul are obligația de a elibera garanția pentru participare în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanției de bună execuție.

 • 10.2. (l) Cuantumul garanției de bună execuție a contractului reprezintă 5 % din prețul acestuia fara TVA; In cazul in care pe parcursul executării contractului se suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligația de a completa garanția de buna execuție in corelare cu noua valoare a contractului.

Garanția de bună execuție se poate constitui prin instrument de garanție, virament bancar sau rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale.

In cazul in care valoarea garanției de buna execuție este mai mica de 5000 lei beneficiarul are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar.

în cazul în care garanția se va constitui prin instrument de garanție, aceasta devine anexa la contract, iar în cazul în care garanția se va constitui prin rețineri succesive din facturile înaintate la plată, contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la trezorerie, iar suma inițială care se depune de către contractant în contul astfel deschis este de 0,5% din prețul contractului de execuție TVA inclus.

(2) Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în documentația de atribuire. Autoritatea contractantă va dispune ca unitatea să înștiințeze contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. Din contul de disponibil deschis la Trezorerie pe numele contractantului pot fi dispuse plăti atat de către contractant, cu avizul scris al beneficiarului care se prezintă la trezorerie cat si de unitatea Trezoreriei la solicitare scrisa a beneficiarului in favoarea caruia este constituita garanția. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

 • 10.3 Restituirea garanției de bună execuție se va face astfel:

 • -  70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

 • -  restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală.

 • -  Procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor si de recepție finala pot fi întocmite si pentru parti/obiecte din/de lucrare daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si funcțional, proporțional cu valoarea lucrărilor efectuate.

 • 10.4. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția contractantului, precizând obligațiile care nu au fost respectate.

 • 10.5 Contractantul are obligația ca în apropierea expirării termenului de garanție a lucrărilor, cu maxim 15 zile înainte de expirarea perioadei, să convoace la recepția finală beneficiarul, dar nu mai târziu de 15 zile după expirarea perioadei. După cele 15 zile de la expirarea perioadei, garanția de bună execuție reținută nu se mai eliberează, rămânând la dispoziția beneficiarului.

11. RESPONSABILITĂȚILE EXECUTANTULUI

 • 11.1. - (1) Executantul are obligația de a executa și de a finaliza lucrările la termenul stabilit, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenite, în concordanta cu obligațiile asumate prin contract.

(2) Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de munca, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzuta în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

 • 11.2. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementarilor legii privind calitatea în construcții.

(2) Executantul are obligația de a pune la dispoziție achizitorului, la termenele precizate în anexele la contract, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz în situațiile convenite desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

 • 11.3 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrărilor fata de reperele date de achizitor, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii responsabilității respective.

(2) în cazul în care pe parcursul execuției lucrărilor survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația să rectifice eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate în scris de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligația de a proteja și de a păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

 • 11.4. - (1) Pe parcursul execuției lucrării executantul are obligația:

 • a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe șantier;

 • b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

 • c) de a aduna și de a îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier până la sfârșitul perioadei de garanție numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

11.9 a. Să execute lucrările conform prevederilor prezentului contract, ale caietului de sarcini pentru executarea lucrărilor de marcaj rutier, ale ofertei prezentate, ale programului de aplicare a marcajelor rutiere întocmit de achizitor prin care sunt stabilite străzile, perioadele de execuție, precum și a comenzilor scrise transmise de către investitor, pentru cazurile de urgență. Toate acestea fac parte integrantă din prezentul contract.

(3. Să respecte durata de execuție asumată prin oferta de la licitație, în caz contrar achizitorul va aplica penalități.

%. Să respecte prevederile SR 1848-7:2004 .

 • d. Să respecte prevederile Ordinului 1112/2000 prin care sunt aprobate Normele metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulației în vederea executării de lucrări zona drumului public. Potrivit acestor norme metodologice, se va solicita acordul poliției rutiere pentru instituirea restricțiilor de circulație care se impun de efectuarea lucrărilor de aplicare marcaje rutiere.

 • e. Să întocmească raportul zilnic privind aplicarea vopselei de marcaj.

 • f. Să inceapă lucrările în maxim 2 zile de la comunicarea beneficiarului.

12. RESPONSABILITĂȚILE ACHIZITORULUI

 • a. Să plătească executantului contravaloarea lucrărilor executate de acesta conform prevederilor prezentului contract.

 • b. Să recepționeze lucrările de marcaj rutier: recepția la terminarea lucrării și recepția finală (la expirarea perioadei de garanție), la solicitarea executantului.

 • c. Să comunice executantului condițiile calitative și cantitative de execuție a lucrărilor , inclusiv detaliile cu privire la tipul produsului ce se va utiliza și condițiile tehnice specifice marcajului pe o stradă.

 • d. Să comunice tipul marcajelor ce se vor executa pe fiecare stradă și eventual să pună la dispoziție planurile de situație cu marcajele de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

13. ÎNCEPEREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR

 • 13.1. - (1) Executantul are obligația de a începe lucrările în termen de maxim 2 zile de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.

 • 13.2. -(1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile cuprinse în anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume a responsabilului tehnic cu execuția din partea executantului și a dirigintelui de șantier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

 • 13.3. -(1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzuta în documentația de execuție; verificările și testările materialelor folosite la execuția lucrărilor, precum și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligația să asigure instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine executantului.

 • (3) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în opera vor fi suportate de executant, daca se dovedește ca materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau ca manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. în caz contrar achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14. ÎNTÂRZIEREA, SUSPENDAREA ȘI SISTAREA LUCRĂRILOR

 • 14.1. - In cazul în care:

 • a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

 • b) condițiile climaterice extrem de nefavorabile; sau

 • c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta îl îndreptățesc pe executant să solicite prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți din acestea, prin consultare, părțile vor stabili:

(i) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;

(ii) totalul cheltuielilor suplimentare, acordate conform prevederilor legale, care se va adăuga la prețul contractului.

 • 14.2. (l)Suspendarea execuției lucrărilor din motivul prevăzut la punctele b) si c) se realizează la dispoziția scrisa a beneficiarului.

 • (2) Decalarea termenului contractual va fi calculata luând in considerare perioada de suspendare adaugandu-se o durata suplimentara apreciata de comun acord pentru reintrarea in ritmul normal.

 • (3) beneficiarul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabila, suspendarea executării unei parti sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării executantul are obligația de a proteja, păstră si asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor.

15. FINALIZAREA LUCRĂRILOR

 • 15.1. - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut să fie finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

 • 15.2. (1) La finalizarea lucrărilor executantul are obligația de a notifica în scris achizitorului ca sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. în cazul în care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

 • 15.3. - Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. în funcție de constatările făcute achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

 • 15.4. - Recepția se poate face și pentru părți din lucrare, distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

 • 16. PERIOADA DE GARANȚIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR

  • 16.1. - Perioada de garanție de - conform caiet de sarcini, in funcție de tipul lucrării - decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor, pe ansamblu sau pe părți din lucrare distincte din punct de vedere fizic și funcțional, pana la recepția finala.

  • 16.2. - (1) în perioada de garanție executantul are obligația, în urma dispoziției date de beneficiar, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor, contracțiilor și altor defecte a căror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

 • (2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:

 • a) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

 • b) unui viciu de concepție, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părți din lucrări; sau

 • c) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care ii revin în baza contractului.

 • (3) în cazul în care defecțiunile nu s-au produs din vina executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

 • 16.3. - în cazul în care executantul nu executa lucrările prevăzute la clauza 16.2 alin. (1), beneficiarul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către beneficiar de la executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia.

17. MODALITĂȚI DE PLATĂ

17.1- beneficiarul va efectua plata sumelor prevăzute la art. 2 către executant in LEI in termen de maxim 60 de zile de la data înregistrării la beneficiar a facturii aferente situației de lucrări acceptata la plata de către reprezentan beneficiarului.

 • 17.2. - (1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o verificare rapida și sigura a lor. Din situațiile de lucrări provizorii beneficiarul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului și convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

 • (2) Situațiile de lucrări se confirma intr-un interval de 5 zi de la data prezentării. Ele vor fi întocmite pe baza cantitatilor real executate de către executant, evidentindu-se in devize distincte lucrările suplimentare fata de cele cuprinse in oferta inițiala.

 • (3) Plățile parțiale se efectuează, de regula, la intervale lunare, dar nu influențează responsabilitatea și garanția de buna execuție a executantului; ele nu se considera de către beneficiar ca recepție a lucrărilor executate. Termenul de plata este cel prevăzut la art. 17.1 al contractului.

 • 17.3. - Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plata definitive de către beneficiar. Daca verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special ca urmare a unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită conform prevederilor prezentui contract.

 • 17.4. - Contractul nu va fi considerat terminat pana când procesul-verbal de recepție finala nu va fi semnat de comisia de recepție. Procesele-verbale de recepție finala pot fi întocmite și pentru părți din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic și funcțional. Recepția finala va fi efectuata conform prevederilor legale, după expirarea perioa< de garanție. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de eliberarea procesului verbal de recepție finala.

 • 17.5 - Emiterea facturii se va face de către executant numai după acceptarea situației de lucrări si a anexelor acesteia de către reprezentantul beneficiarului.

 • 17.6 - beneficiarul-beneficiar se obliga a asigura resursele financiare necesare pentru derularea investiției pe toata durata de execuție a lucrării in limitele alocațiilor bugetare.

18. ACTUALIZAREA PREȚULUI CONTRACTULUI

 • 18.1. - Pentru lucrările executate plățile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

 • 18.2. - Prețurile unitare se vor actualiza anual cu indicele de inflație.

19. ASIGURĂRI- NU ESTE CAZUL

 • 19.1.-(1) Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile care ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de către executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

(3) Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

 • (4) Executantul are obligația de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

 • (5) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a agenților sau a angajaților acestora.

20. AMENDAMENTE

 • 20.1. - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si nu aduc modificări substanțiale acestuia, in condițiile prevăzute de lege.

21. SUBCONTRACTANȚI- NU ESTE CAZUL

 • 21.1. - Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.


 • 21.2. - (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților cuprinzând datele de recunoaștere a acestora, precum și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

 • 21.3. - (1) Executantul este pe deplin răspunzător fata de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător fata de executant de modul în care îndeplinește partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca aceștia nu îndeplinesc partea lor din contract.

 • 21.4. - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului și va fi notificata achizitorului.

22. PENALITĂȚI, DAUNE-INTERESE

 • 22.1. - In cazul în care, din vina sa exclusiva, executantul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului (TVA inclus), ca penalități, o suma echivalenta cu cota de 0,1 %/zi de intarziere din valoarea lucrărilor neexecutate, pana la îndeplinirea efectiva a obligațiilor.

23. MODALITĂȚI DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

23.1 Neexecutarea obligațiilor stabilite in sarcina fiecăreia dintre părțile in prezentul contract atrage desființarea acestuia de drept, fără punerea în întârziere și fără intervenția instanței de judecată.

 • 23.2. - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

 • 23.3. - în cazul prevăzut la clauza 23.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

24. CESIUNEA

 • 24.1. - Executantul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, cu excepția cesiunilor prevăzute in contract si actele normative in vigoare.

 • 24.2. - beneficiarul poate urmări orice pretenție la daune pe care executantul ar putea să o aibă împotriva terțului/terților susținător/susținători declarați pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm. In acest sens, se poate realiza o cesiune a drepturilor executantului către beneficiar, cu titlu de garanție.

25. FORȚA MAJORĂ

 • 25.1. - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • 25.2. - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care acționează aceasta.

 • 25.3. - îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 25.4. - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor.

 • 25.5. - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

26. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 26.1. - Achizitorul și executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

26.2 - Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul și executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

27. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

 • 27.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.


28. COMUNICĂRI

 • 28.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cat și în momentul primirii.

 • 28.2. - Comunicările dintre părți se pot face și prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

29. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

 • 29.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

30. DISPOZIȚII FINALE

 • 30.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale.

BENEFICIAR,

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

PRIMAR,

EMIL BOC

DIRECTOR ECONOMIC,

Olimpia Moigrădan


EXECUTANT, RADP CLUJ-NAPOCA DIRECTOR GENERAL IO AN PANTELIMONDIRECTOR FINANCIAR-CONTABILITATE


BUMB ZOITA


DIRECTOR JURIDIC, jr. Alina Rus

DIRECTOR EXECUTIV,

Virgil Porutiu

ȘEF SERV. SIG. CIRCULAȚIEI

Mirela Marincean

BIROU JURIDIC,

Vasilie-Pap Emese


Responsabil contract,

Mircea Moldovan
anexa 4 la HCL

anexa nr.4 la HCL nr. 827/2017

preturi unitare inițiale ofertate RADP

preturi unitare avizate de comisia de negociere si de preturi

nr.crt.

Tip lucrare

PU/mp lei fărâ TVA

PU/mp lei fârâ TVA

1

Marcaje rutiere LONGITUDINALE cu vopsea si microbile

12,11

12,05

2

Marcaje rutiere transversale cu vopsea si microbile

16,67

16,57

3

Marcaje rutiere diverse cu vopsea si microbile

16,67

16,57

4

frezare marcaje cu vopsea

39,92

39,91

5

frezare marcaje cu folie si bicomponent

44,36

44,26

6

ML cu bicomponent

60,05

52,89

7

MT cu bicomponent

104,81

86,1

8

Md cu bicomponent

102,49

86,1

9

benzi rezonatoare

290,57

249,97

10

marcaje tactile

521,55

521,55

11

covoare antiderapante roșii pt TP

123,9

106,03


Page 1