Hotărârea nr. 826/2017

Hotărârea 826/2017 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Stații de încărcare pentru autovehicule etapa 1”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

“Stații de încărcare pentru autovehicule etapa 1”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Stații de încărcare pentru autovehicule etapa 1” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 395289 din 31.08.2017 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Stații de încărcare pentru autovehicule etapa 1”;

în temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, al art. 5 alin. (4) din H.G. nr. 907/2016, al art. 36 alin. (4) lit. D din Legea nr. 215/2001 și al art. 7 alin. (4) din H.G. nr. 907/2016;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Stații de încărcare pentru autovehicule etapa 1”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.


Jr. AuroPăiRoșca


Nr. 826 din 5 septembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la Hotărârea nr. 826 / 2017


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Stații de încărcare pentru autovehicule etapa 1”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Parcarea din Piața Unirii și Parking-ul strada Moților nr. 1-3 în incinta Parcării Primăriei.

INDICATORI TEHNICI:

Obiectivul prezentei investiții este de a crea 2 puncte de încărcare, prin montarea a 3 stații de încărcare după cum urmează:

  • •  Parking Strada Moților nr. 1-3 - 2 stații

  • •  Parcare P-ța Unirii - 1 stație

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 330.253,07 LEI + TVA

Din care C+M 248.938,68 LEI + TVA

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

  • • Durata de realizare a investiției: 12 luni

  • • Finanțarea investiției: buget local