Hotărârea nr. 825/2017

Hotărârea 825/2017 - Modificarea Hotărârii nr. 181/2017 (atribuirea contractului de întreținere și amenajarea spațiilor verzi în municipiul Cluj-Napoca, de către Regia Autonomă a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016), a Hotărârii nr. 182/2017 (aprobarea prețurilor practicate de R.A.D.P. Cluj-Napoca, pentru întreținerea și amenajarea zonelor verzi de pe raza municipiului Cluj-Napoca) și încheierea unui act adițional la Contractul nr. 104749/01.03.2017 de prestare a serviciului de „Întreținere și amenajare spații verzi pe raza Municipiului Cluj-Napoca” de către R.A.D.P. Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 181/2017 (atribuirea contractului de întreținere și amenajarea spațiilor verzi în municipiul Cluj-Napoca, de către Regia Autonoma a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016), a HCL nr. 182/2017 (aprobarea prețurilor practicate de R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru întreținerea și amenajarea zonelor verzi de pe raza municipiului Cluj-Napoca) și încheierea unui act adițional la contractul nr. 104749/01.03.2017 de prestare a serviciului de “întreținere și amenajare spații verzi pe raza municipiului Cluj-Napoca” de către R.A.D.P. Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 181/2017 (atribuirea contractului de întreținere și amenajarea spațiilor verzi în Municipiul Cluj-Napoca, de către R.A.D.P. Cluj-Napoca, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016), a HCL nr. 182/2017 (privind aprobarea prețurilor practicate de R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru întreținerea și amenajarea zonelor verzi de pe raza Municipiului Cluj-Napoca) și încheierea unui act adițional la Contractul nr. 104749/01.03.2017 de prestare a serviciului de “întreținere și amenajare spații verzi pe raza municipiului Cluj-Napoca”, de către R.A.D.P. Cluj-Napoca;

Analizând Referatul nr. 382537/461/23.08.2017 al Direcției Ecologie urbană și spații verzi, Serviciul spații verzi, prin care se propune modificarea HCL nr. 181/2017 privind atribuirea contractului de întreținere și amenajarea spațiilor verzi în municipiul Cluj-Napoca, de către R.A.D.P. Cluj-Napoca, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016, a HCL nr. 182/2017 privind aprobarea prețurilor practicate de R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru întreținerea și amenajarea zonelor verzi de pe raza municipiului Cluj-Napoca și încheierea unui act adițional la Contractul nr. 104749/01.03.2017 de prestare a serviciului de “întreținere și amenajare spații verzi pe raza municipiului Cluj-Napoca” de către R.A.D.P. Cluj-Napoca;

Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, ale Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale și ale Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic;

Văzând avizul comisiilor de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (2) lit. d, 36 alin. (6) lit. a, 39 și 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se aprobă modificarea Anexei 1 și 2 la Hotărârea nr. 181/2017, în sensul completării acestora cu poziția 108 constând în. „Marcare și evaluare masă lemnoasă a arborilor propuși pentru taiere”.

Art. II Se aprobă modificarea Anexei din H.C.L. nr 182/2017, în sensul completării cu poziția 108, respectiv cu tariful reglementat pentru ”marcare și evaluare masă lemnoasă a arborilor propuși pentru taiere” în sumă de 17 lei/mc.

Art. III Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul nr. 104749/2017 încheiat cu R.A.D.P. Cluj-Napoca, conform art. I si II din prezenta hotărâre, precum și încheierea de către R.A.D.P. Cluj-Napoca a unui contract de prestări servicii cu Ocolul silvic în vederea respectării normelor tehnice silvice privind evaluarea masei lemnoase și reglementările privind circulația materialelor lemnoase.

Art. IV Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 181/2017 și ale H.C.L. nr. 182/2017 rămân neschimbate.

Art. V Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică, Direcția Ecologie urbană și spații verzi și R.A.D.P. Cluj Napoca.

Nr. 825 din 5 septembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)