Hotărârea nr. 824/2017

Hotărârea 824/2017 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Consolidare și reabilitare imobile existente, eliminare corpuri parazitare – Piața Unirii nr. 1 și nr. 2”.

C ONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții

"Consolidare și reabilitare imobile existente, eliminare corpuri parazitare-Piața Unirii nr.l și nr. 2"

Consiliul local al municipiului întrunit in ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Consolidare și reabilitare imobile existente, eliminare corpuri parazitare-Piața Unirii nr.l și nr. 2", proiect din inițiativa Primarului;

Analizând referatul nr.385448/443/25.08.2017 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Consolidare și reabilitare imobile existente, eliminare corpuri parazitare-Piața Unirii nr.l și nr. 2".

Reținând dispozițiile art. 44, din Legea 273/2006, coroborate cu dispozițiile art. 5 din HG 916/2016;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art.36, 39 alin (1) si 45 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 -Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții : "Consolidare și reabilitare imobile existente, eliminare corpuri parazitare - Piața Unirii nr.l și nr. 2", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează, Direcția Tehnică, Direcția de Patrimoniu Municipiului si Evidența Proprietății și Direcția Economică.Nr. 824 din 5 Septembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la Hotărârea nr. 824 / 5 Septembrie.2017

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

"Consolidare și reabilitare imobile existente, eliminare corpuri parazitare-Piața Unirii nr.l și nr. 2"

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Jud. Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 1 și nr. 2

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI :

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI:

20.436,45 mii lei (fara TVA) / (4.613,19 mii EURO; 1 euro = 4,43 lei) din care C+M : 14.606,82 mii Iei (fara TVA) / (3.297,25 mii EURO; 1 euro = 4,43 lei)

Anul construcțiilor: sec. XVI-XVIII- nr. 2, 1843-1846 - nr. 1

Regim înălțime: Sp+P+IE

S teren măsurată,zona studiată: 3344 mp

S desfasurata totala construcție clădire: 4563,60 mp.

Surse de finanțare: bugetul local

Durata de realizare a investiției:

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției întocmit conform HG nr.28/2008, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.             -