Hotărârea nr. 823/2017

Hotărârea 823/2017 - Vânzarea suprafeței de teren de 2947 mp, cu destinația de curte, înscris în C.F. nr. 305232 Cluj-Napoca, nr. cadastral 305232, provenit din transcrierea imobilului cu nr. topografic 20537/2 din C.F. nr. 1893 Cluj-Napoca, situat în municipiului Cluj-Napoca, str. Codrului nr. 59.

CONSILIUL- LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind vânzarea suprafeței de teren de 2947 mp, cu destinația de curte, înscris în C.F. nr. 305232 Quj-Napoca, nr. cadastral 305232. provenit din transcrierea imobilului cu nr. topografic 20537/2 din CF nr. 1893 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Codrului nr. 59

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind vânzarea suprafeței de teren de 2947 mp, cu destinația de curte. înscris în C.F. nr. 305232 Cluj-Napoca cu nr. cadastral 305232 (nr. ’l'opo. 20537/2 , CE nr. 1893), situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Codrului nr. 59 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali; Constantin Ioan Tomoș, Tothlalusi Andras, Molhem Mohanunad Bashar și Radu Florin Rațiu;

Analizând Referatul nr. 394052/451/31.08.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune vânzarea suprafeței de teren de 2947 mp, cu destinația du curte, înscris în C.F. nr. 305232 Cluj-Napoca cu nr. cadastral 305232 (nr. topo. 20537/2 , CE nr. 1893), situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Codrului nr. 59;

Văzând Raportul dc evaluare nr. 783/19.02.2016, întocmit de către societatea NEOCONSULT VAUJATTON S.R.T.., adresa nr. NCV 271/22.08.2017 prin care NEOCONSULT VALUATION S.R.L. arată că își menține valorile opinate în raportul dc evaluare din 2016, Procesul-verbal, al Comisiei de vânzări terenuri uuTți din data de 31.08.2017, precum și a negocieri Iot purtate la dala dc 31.08.2017;

Reținând prevederile Hotărârii nr. 318/2013. așa cum a fost completată și modificată prin Hotărârea nr. 571/2013, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă vânzarea suprafeței dc teren dc 2947 mp, cu destinația dc curte, înscrisă în C.F. nr. 305232 Cluj-Napoca cu nr. cadastral 305232 (provenit prin transcrierea imobilului cu nr. topografic 20537/2 din Cl; nr. 1893 Cluj-Napoca), situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Codrului nr. 59, în favoarea domnului Mangău. Alexandru, cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca.                    și a doamnei Mangău Rozalia, cu domiciliul în municipiul Cluj-

Napoca, s

Art; 2. Se aprobă prețul de vânzare a terenului precizai la ari. 1 al prezentei hotărâri ca urmare a negocierii de 133.000 euro, la care se adaugă T.V.A.

Art. 3. Prețul de vânzare precizat la art. 2 va fi achitat în rate astfel:

  • (1) Avans 10% din prețul de vânzare, care va £ achitat în cel mult 60 ce zile do la dala comunicării prezentei hotărâri.

  • (2) Diferența în rate lunare, eșalonate pe o perioadă de trei ani, la care se adaugă rata dobânzii de politică monetară a Băncii Naționale a României, valabilă la data perfectării contractului.

  • (3) Dobânda va £ modificată în lunile ianuarie și, respectiv, iulie ale anului, în funcție de rata dobânzii de politică monetară a Băncii Naționale a Românie.

  • (4) ConiracLul de du vânzaru-cuinpărarc va 11 întocmit în termen du cui mult cinci zile lucrătoare de la data la care cumpărătorul face dovada plății avansului.

  • (5) în cazul neachitării avansului dc către cumpărător, în termenul mai sus precizat, prezenta holăriireîși încetează valabilitatea.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 823 din 5 septembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)