Hotărârea nr. 821/2017

Hotărârea 821/2017 - Însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a unui teren cu construcții, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Căpitan Grigore Ignat.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a unui teren cu construcții, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Căpitan Grigore Ignat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a unui teren cu construcții, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Căpitan Grigore Ignat - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 392269/45/31.08.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a unui teren cu construcții, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Căpitan Grigore Ignat;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. „c”, al. 5 lit „b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă întabularea în CF nou Cluj-Napoca, a imobilului aferent depoului de tramvaie, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Căpitan Grigore Ignat, compus din teren cu suprafața de 36.136 mp, identificat prin nr. topo. 808/1/1/1/2, 808/1/2/1, 808/1/3/1, 808/1/4/1/2, 808/1/5/1/1/2, 808/1/6/1/1/1/2, 808/1/6/1/2/2, 808/1/6/2/1/1/1/1 808/1/7/1/1/1, 808/1/8/1/1/1/2, 808/1/8/1/1/3, 808/1/8/2/1/2, 808/1/8/2/2/2, 808/1/9/1/2, 808/1/10/1/2, 808/1/11/2, 808/1/12/2, 808/3/1/2, 808/3/2/2, 808/3/3/1/2, cu drept de proprietate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2 Se însușește documentația topo-cadastrală de înscriere în cartea funciară a imobilului teren, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Căpitan Grigore Ignat, întocmită de S.C. BLACK LIGFIT S.R.L., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 821 din 5 septembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 821/2017

Proiect nr. 2639/2017

„Documentație pentru prima înscriere a suprafeței de 36136 mp conform Decret

nr.51 din.28.03.1986 si construcțiile aferente imobilului din str.Capitan Grigore Ignat, Municipiul Cluj-Napoca, LJAT Cluj-Napoca"


iunie 2017Timișoara, Strada Virtuții, nr. 1, cod 300126, tel.: 0356 808 870, fax: 0356 808 871;

Cluj-Napoca, Strada Sarmisegetuza, nr. 18, cod 400592, tel. :0364409098, fax: 0264484982;
MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresă imobil: Mun Cluj-Napoca, str. Capitan Grigore Ignat, f.n., jud. Cluj.

 • 2. Beneficiarul lucrării: Consiliul local al mun. Cluj-Napoca, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: SC BLACK LIGHT SRL -CERTIFICAT DE AUTORIZARE SERIA RO-B-J nr. 0796/2016

 • 4. Număr lucrare: Lucrarea este înregistrată în registrul de evidență la nr.2639/2017.

 • 5. Tipul lucrării: Documentație cadastrală pentru prima înscriere.

 • 6. Scurtă prezentare a situației din teren:

 • a. Operațiuni în faza de documentare a lucrării

In faza de documentarea pentru efectuarea lucrării s-au desfășurat următoarele operațiuni:

 • - studierea documentelor puse la dispoziție de către solicitant și stabilirea actelor ce trebuie procurate pentru întocmirea documentației cadastrale

 • - documentare la OCPI/BCPI în legătură cu situația imobilului și a vecinătăților

 • - procurarea informațiilor necesare efectuării lucrării.

b. Localizarea si identificarea imobilului

Imobilul este situat în mun. Cluj-Napoca, str. Capitan Grigore Ignat, f.n.intravilan, între vecinii la:

 • - Nord nr.cad :298784,322963,325020,315756,318827,322975,321120,250341

 • - Est - nr.cad.250341,298162,

 • - Sud - nr.cad :265351,324038,325391,317905,296951

 • - Vest - str.Capitan Grigore Ignat.

 • c. Descrierea generală a imobilului

Terenul mai sus menționat are categoria de folosință curți construcții,împrejmuit cu gard de beton.Pe imobilul descris mai sus se afla edificate 13 construcții edificate de către Compania de Transport Public Cluj,cu următoarea descriere :C1-Grup de exploatare ;C2-Sopron depozitare ;C3-Centrala termica ;C4-Hala întreținere ;C5-Magazie si ateliere ;C6-Remiza utilaje intervenție ;C7-Statie spalare-vopsire ;C8-Cos fum Centrala termica ;C9-Parcaj preuzinal ;C 10Atelier tinichigerie ;C11-Decantor recirculare ape uzate ;C12-Statie pompare ;C13-Platforma nămol

 • 7. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:

a. Metode și aparatura folosită

- Radiere, Leica 1200 GNSS;

- Sistem de proiecție: Stereografic 1970; Sistem cote: Marea Neagră 1975


Măsurătorile topografice s-au efectuat cu sistemul GPS Leica 1200 (Smart Rover). S-a creat o rețea de puncte de sprijin GPS cu ajutorul cărora s-au ridicat apoi punctele de detaliu, folosind ca tehnică de măsurare RTKS (Real Time Kinematic Survey - măsurarea cinematică

în timp real). S-a folosit ca stație de referință sistemul GPS amplasat pe sediul S.C. Black Light S.R.L., având coordonate determinate prin măsurători statice. Erorile reziduale obținute se încadrează în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Eroarea în poziție a punctelor de bază variind între 2-7 cm pe Y și 1-13 cm pe X, pe Z între 0-2 cm. Datele culese din teren au fost descărcate cu software de specialitate Leica Geo Office Combined și prelucrate cu programe de post-procesare, date care au fost exportate în fișiere ASCII, care au fost folosite la întocmirea documentației și efectuarea verificărilor. Datele introduse în calculator au fost prelucrate cu ajutorul programelor specifice de lucru (AUTOCAD CIVIL 3D 2013); S-a întocmit planul de amplasament și delimitare la scara 1:1000 cu toate elementele culese de pe teren și s-au făcut verificările de rigoare pentru acest gen de lucrări;

- Puncte vechi: RTCM0022; statia de referința Cluj Napoca - Puncte noi: nu sunt

 • b. Inventarul de coordonate și calculul analitic a suprafeței sunt prezentate în doc. cad.

 • c. Măsurătorile efectuate în rețeaua de îndesire și ridicare a detaliilor topografice, au fost arhivate la executant pentru a fi prezentate la solicitarea oficiului teritorial.

8. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară:

în prezent imobilul este în proprietatea beneficiarului,si dat in folosința Companiei de Transport Public Cluj-Napoca. Conform prezentei documentații se propune înscrierea in Cartea Funciara a suprafeței de 36136 mp in favoarea Municipiului Cluj-Napoca, conform tabelului de

mișcare al parcelelor.

întocmit,Ianuarie 2017

Cluj - NapocaTABEL DE MIȘCARE A PARCELELOR


A. Situația conform C.F.

Nr. CF

Nr.topo

Denumirea imobilului

Suprafața

Proprietari

OBS.

m2

1248 Someseni

808/1/1/1

Arator

8280

DULCA GHEORGHE DULCA AUGUSTINA JUCAN IOANA 4/12 JUCAN SUSANA4/12 JUCAN IUSTINA 1/12 JUCAN MARIA 1/12

JUCAN ILIE 1/12 JUCAN ȘTEFAN 1/12

467 Someseni

808/1/2/1

Arator

276

BARTOS IOANICHE si soția BIJI MARIA

468 Someseni

808/1/3/1

Arator

17

BARTOS IOANICHE BIJI MARIA

466 Someseni

808/1/4/1

Arator

1199

BARTOS IOANICHE BIJI MARIA

202 Someseni

808/1/5/1/1

Arator

9769

DUBAN ILIE

DUBAU IOAN

1551

Someseni

808/1/6/1/1/1

Arator

2970

MORAR(GHE)ILIE

1551 Someseni

808/1/6/1/2

Arator

1049

MORAR(GHE)ILIE

1297 Someseni

808/1/6/2/1/1

/1/1

Arator

109

Proprietari conform CF

73 Someseni

808/1/7/1/1/1

Arator

684

Proprietari conform CF

572 Someseni

808/1/8/1/1/1

Arator

5680

Proprietari conform CF

572 Someseni

808/1/8/1/1/3

Arator

435

Proprietari conform CF

572 Someseni

808/1/8/2/1

Arator

6957

Proprietari conform CF

572 Someseni

808/1/8/2/2

Arator

4410

Proprietari conform CF

180 Someseni

808/1/9/1

Arator

16565

DUBAN ILIE

DUBANIOAN

573 Someseni

808/1/10/1

Arator

6735

Proprietari conform CF

330 Someseni

808/1/11

808/1/12

808/3/1

808/3/2

808/3/3/1

Arator

17265

5094

12176 21585

5777

Proprietari conform CF

TOTAL

127032

_

C^riFlCAT; A    DE

i OR/2af;£. Sena Rq-s.j-^r-0796/20 7 q\


LIGHT S.R.l.

Ci.c.a i
• Situația propusa- după dezmembrare teren conf.Decret 51/28.03.1986


Nr. CF

Nr.topo

Denumirea imobilului

Suprafața

Proprietari

Ol

m2

1248

Someseni

808/1/1/1/1

Arator

2280

DULCA GHEORGHE DULCAAUGUSTINA JUCAN IOANA 4/12 JUCAN SUSANA 4/12 JUCAN IUSTINA 1/12

JUCAN MARIA 1/12

JUCAN ILIE 1/12

JUCAN ȘTEFAN 1/12

Nou

808/1/1/1/2

Teren curți c-tii

6000

Vechii proprietari

467 Someseni

808/1/2/1

Arator

276

BARTOS IOANICHE si soția

BIJI MARIA

Se si:

468

Someseni

808/1/3/1

Arator

17

BARTOS IOANICHE

BIJI MARIA

Se si:

466 Someseni

808/1/4/1/1

Arator

317

BARTOS IOANICHE

BIJI MARIA

Nou

808/1/4/1/2

Teren curți c-tii

882

Vechii proprietari

202 Someseni

808/1/5/1/1/

1

Arator

6269

DUBAN ILIE

DUBAU IOAN

Nou

808/1/5/1/1/

2

Teren curți c-tii

3500

Vechii proprietari

1551

Someseni

808/1/6/1/1/

1/1

Arator

970

MORAR(GHE)ILIE

Nou

808/1/6/1/1/

1/2

Teren curți c-tii

2000

Vechii proprietari

1551

Someseni

808/1/6/1/2/

1

Arator

749

MORAR(GHE)ILIE

Nou

808/1/6/1/2/

2

Teren curți c-tii

300

Vechii proprietari

1297

Someseni

808/1/6/2/1/

1/1/1

Arator

109

Proprietari conform CF

Se si:

73

Someseni

808/1/7/1/1/

1

Arator

684

Proprietari conform CF

Se si:

572

Someseni

808/1/8/1/1/

1/1

Arator

1680

Proprietari conform CF

Nou

808/1/8/1/1/

1/2

Teren curți c-tii

4000

Vechii proprietari

572

Someseni

808/1/8/1/1/

3

Arator

435

Proprietari conform CF

Se si;


572

Someseni

808/1/8/2/1/

1

Arator

2957

Proprietari conform CF

Nou

808/1/8/2/1/

2

Teren curți c-tii

4000

Vechii proprietari

572

Someseni

808/1/8/2/2/

1

Arator

2410

Proprietari conform CF

Nou

808/1/8/2/2/

2

Teren curți c-tii

2000

Vechii proprietari

180

Someseni

808/1/9/1/1

Arator

11565

DUBAN ILIE

DUBAN IOAN

. Nou

808/1/9/1/2

Teren curți c-tii

5000

Vechii proprietari

573

Someseni

808/1/10/1/1

Arator

5265

Proprietari conform CF

Nou

808/1/10/1/2

Teren curți c-tii

1470

Vechii proprietari

330

Someseni

808/1/11/1

808/1/12/1

808/3/1/1

808/3/2/1

808/3/3/1/1

Arator

15802

4594

10176

20385

5477

Proprietari conform CF

Nou

808/1/11/2

808/1/12/2

808/3/1/2

808/3/2/2

808/3/3/1/2

Teren curți c-tii

1463

500

2000

1200

300

Vechii proprietari

TOTAL

127032

C.Situația conform C.F.dupa alipire suprafețe dezmembrate

Nr. CF

Nr.topo

Denumirea imobilului

Suprafața

Proprietari

OE

m2

1248

Someseni

808/1/1/1/1

Arator

2280

DULCA

GHEORGHE

DULCA AUGUSTINA

JUCAN IOANA 4/12

JUCAN SUSANA 4/12

JUCAN IUSTINA

1/12

JUCAN MARIA 1/12

JUCAN ILIE 1/12

JUCAN ȘTEFAN

1/12

466

Someseni

808/1/4/1/1

Arator

317

BARTOS IOANICHE

BIJI MARIA

202

Someseni

808/1/5/1/1/1

Arator

6269

DUBAN ILIE

DUBAU IOAN

1551

Someseni

808/1/6/1/1/1/1

Arator

970

MORAR(GHE)ILIE

1551

Someseni

808/1/6/1/2/1

Arator

749

MORAR(GHE)ILIE

572

Someseni

808/1/8/1/1/1/1

Arator

1680

Proprietari conform CF

572

Someseni

808/1/8/2/1/1

Arator

2957

Proprietari conform CF

572

Someseni

808/1/8/2/2/1

Arator

2410

Proprietari conform

CF

180

Someseni

808/1/9/1/1

Arator

11565

DUBAN ILIE

DUBAN IOAN

573

Someseni

808/1/10/1/1

Arator

5265

Proprietari conform

CF

330

Someseni

808/1/11/1

808/1/12/1

808/3/1/1

808/3/2/1

808/3/3/1/1

Arator

15802

4594

10176

20385

5477

Proprietari conform

CF

Nou

808/1/1/1/2

808/1/2/1 808/1/3/1 808/1/4/1/2 808/1/5/1/1/2 808/1/6/1/1/1/2 808/1/6/1/2/2 808/1/6/2/1/1/1/1 808/1/7/1/1/1 808/1/8/1/1/1/2 808/1/8/1/1/3 808/1/8/2/1/2 808/1/8/2/2/2 808/1/9/1/2 808/1/10/1/2 808/1/11/2 808/1/12/2

808/3/1/2 808/3/2/2 808/3/3/1/2

Teren curți c-tii

intravilan,str.Cpt.Gr. Ignat,f.n

36136

Vechii Proprietari

D.Situația conform C.F.dupa inscrierea terenului si a construcțiilor

Nr. CF

Nr.topo

Denumirea imobilului

Suprafața

Proprietari

Sare

m2

Nou

808/1/1/1/2 808/1/2/1 808/1/3/1

808/1/4/1/2

808/1/5/1/1/2 808/1/6/1/1/1/2

808/1/6/1/2/2 808/1/6/2/1/1/1/

1

808/1/7/1/1/1 808/1/8/1/1/1/2

808/1/8/1/1/3

808/1/8/2/1/2

808/1/8/2/2/2 808/1/9/1/2 808/1/10/1/2 808/1/11/2 808/1/12/2 808/3/1/2 808/3/2/2 808/3/3/1/2

Teren curți c-tii intravilan,str.Cpt.Gr. Ignat,f.n.

36136

Drept de proprietate, în favoarea:

MUNICIPIUL

CLUJ-NAPOCA

4

Iunie 2017

Executant:

S.C. BLACK LIGHTS.R.L.

ing. Vulea Ovidiu-

Daniel

PLAN DE AMPLASAME SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1000Nr. cadastral

Suprafața masurata a Imobilului (mp)

Adresa Imobilului

36136

Loc. Cluj-Napoca, StT. Capitan Grigore” Ignat,” Intravilan, jud. Cluj

Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

CLUJ-NAPOCANr.Cad. 298784


Nr.Cad. 322963


Nr.Cad.

325020


Nr.Cad. 315756


Nr.Cad. 318827 16


Nr.Cad. 322975


Nr.Cad. 321120


Nr.Cad. 250341


J

I C1° I

C5

PM £   C11 J fC13j

C4

C3


Nr.Cad.

296951


Nr.Cad. 317905


Nr.Cad.

325391


Nr.Cad. 324038


32      35.50m t       | 31 !                     77.51 m

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

“Rrparcela

Ca egorie de f iloslnta

Suprafata(mp)

Mențiuni

1

Cc

36136

Imobil împrejmuit parțial cu gard de baton pe latura nordica sudica |sl aallca

Total

36138

B. DA'

■£ REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CIE

197

Grup Exploatare

C2

CIE

228

Șopron depozitare

C3

CIE

169

Centrala Termica

C4

CIE

3438

Hala întreținere tramvaie

C5

CIE

372

Magazie sl Ateliere

C6

CIE

272

Remiza utilaje Intervenție

C7

CIE

488

Stalle spalare-vopslre

C8

CIE

5

Cos fum

C9

CIE

1008

Parcaj preuzinal

C10

CIE

121

Atelier tlnlchlgerle

C11

CIE

127

Decantor reclrculare ape uzate

C12

CIE

21

Statle de pompare

013

CIE

47

Platforma nămol

Total

6469

Suprafața totală masurata a Imobilului = 36139 mp Suprafața din act = 37240 mp

Execulant SC BLACK LIGHT SRL

Inspector

VULEAOVIDIU DANIEL


Nr.Cad. 265351


Nr.Cad. 298162