Hotărârea nr. 82/2017

Hotărârea 82/2017 - Aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, care beneficiază, în următorii patru ani fiscali (2017-2020), de cota minimă de impozitare (0.20%) la impozitul/taxa pentru clădirile nerezidențiale situate în parcurile industriale de pe raza municipiului, care nu se încadrează în prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1451 din 7.08.2014 pentru modificarea anexelor la Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, care beneficiază, în următorii patru ani fiscali (2017-2020), de cota minimă de impozitare (0.20%) la impozitul/taxa pentru clădirile nerezidențiale situate în parcurile industriale de pe raza municipiului, care nu se încadrează în prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1451 din 07.08.2014 pentru modificarea anexelor la Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Schemei locale de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, care beneficiază în următorii patru ani fiscali (2017-2020), de cota minimă de impozitare (0.20%) la impozitul/taxa pentru clădirile nerezidențiale situate în parcurile industriale de pe raza municipiului, care nu se încadrează în prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1451 din 07.08.2014 pentru modificarea anexelor la Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 450182/49/14.12.2016 și Analiza de oportunitate nr. 450105/49/26.10.2016 ale Direcției de impozite și taxe locale, prin care se propune aprobarea Schemei locale de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca care beneficiază, în următorii patru ani fiscali (2017-2020), de cota minimă de impozitare (0.20%) la impozitul/taxa pentru clădirile nerezidențiale situate în parcurile industriale de pe raza municipiului, care nu se încadrează în prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1451 din 07.08.2014 pentru modificarea anexelor la Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale;

Reținând prevederile:

Legii nr. 31/1990 - privind societățile, republicată și modificată; ale Regulamentului Uniunii Europene nr. 1407/2013 al Comisiei - privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352/24.12.2013; ale O.U.G. nr. 77/2014 - privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996, aprobată prin Legea nr.20/2015; ale-Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, modificată; ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; ale Legii nr. 227/2015 - privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 207/2015 - privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; și ale Legii nr. 215/2001 - a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Avizul Consiliului Concurenței nr. 19848/20.01.2017 și al comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/20003 privind transparența decizională în administrația publică;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Schema de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, care beneficiază, în următorii patru ani fiscali (2017-2020), de cota minimă de impozitare 0.20%) la impozitul/taxa pentru clădirile nerezidențiale situate în parcurile industriale de pe raza municipiului, care nu se încadrează în prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.1451 din 07.08.2014 pentru modificarea anexelor la Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă bugetul Schemei în cuantum de 1.400.000 lei, distribuiți astfel:

-pentru anul 2017-300.000 lei

-pentru anul 2018-300.000 lei

-pentru anul 2019-400.000 lei

-pentru anul 2020-400.000 lei, echivalentul în euro la cursul valutar al BNR din 31 decembrie al fiecărui an anterior celui în care se aplică prezenta schemă de ajutor.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de impozite și taxe locale.

Nr. 82 din 31 ianuarie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 82 / 2017


SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS

pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, care beneficiază, în următorii patru ani fiscali (2017-2020), de cota minimă de impozitare (0.20%) la impozitul/taxa pentru clădirile nerezidențiale situate în parcurile industriale de pe raza municipiului, care nu se încadrează în prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1451 din 07.08.2014 pentru modificarea anexelor la Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale

Art.l. Dispoziții generale

 • (1) Prezenta procedură instituie o Schemă locală de ajutor de minimis denumită „ Schemă de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca care beneficiază, în următorii patru ani fiscali (2017-2020), de cota minimă de impozitare (0.20%) la impozitul/taxa pentru clădirile nerezidențiale situate în parcurile industriale de pe raza municipiului, care nu se încadrează în prevederile Ordinului nr. 1451 din 07.08.2014 pentru modificarea anexelor la Ordinul nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale”

 • (2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 - privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352/24.12.2013.

 • (3) Prezenta schemă de ajutor nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 - privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352/24.12.2013;

 • (4) Prezenta schemă se aplică pe raza administrativ-teritorială a municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Obiectivul și scopul schemei

Obiectivul prezentei scheme constă în susținerea și stimularea dezvoltării locale a Municipiul Cluj-Napoca prin atragerea de investiții, prin acordarea de facilități fiscale rezidenților parcurilor industriale și administratorului acestora.

Municipalitatea clujeană urmărește impulsionarea și diversificarea activităților economice, stimularea investițiilor în sectorul privat, și nu în cele din urma îmbunătățirea nivelului de trai și a condițiilor de viață ale cetățenilor săi. în scopul asigurării unei creșteri economice, dinamice și durabile, prin valorificarea eficientă a potențialului regional și local, autoritățile administrației publice locale pot . lua masuri de promovare a îmbunătățirii condițiilor de viață, economice și stimularea mediului de afaceri local, prin instituirea unor scheme locale de ajutor de stat sau de minimis.

Agenții economici care își desfășoară activitatea în parcurile industriale de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Cluj-Napoca, investesc sume considerabile în imobilele-clădiri situate în aceste parcuri, generând locuri de muncă, având o contribuție substanțială la dezvoltarea regională și stimularea investițiilor private, în scopul dezvoltării economico-sociale durabile și eficiente.Parcurile tocmai pentru a se crea infrastructura necesară în vederea atragerii de investiții resursele locale, în vederea creerii de noi locuri de muncă și dezvoltarea zonei, dezvoltare regională, respectiv națională.


Se poate spune cu certitudine că astăzi Parcurile Industriale Tetarom sunt modele de business pentru creșterea performanței industriale a întreprinderilor mici și mijlocii din România, în care agenții economici rezidenți dezvoltă procese economice de înaltă tehnologie, cu efecte multiplicatoare atât pe plan economic cât și social, aducând beneficii fiscale bugetului local și bugetului consolidat pentru perioade îndelugate de timp.

Art.3. Baza legală

 • (1) Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 - al Comisiei privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352/24.12.2013, art.l, teza finală;

 • (2) O.U.G. nr. 77/2014 - privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996, aprobată prin Legea nr.20/2015;

 • (3) Legea, nr. 207/2015 - privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

 • (4) Legea nr.227/2015- privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 • (5) Legea nr. 186/2013- privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale.

 • (6) Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • (7) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • (8) Legea 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • (9) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;

 • (10) Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației;

 • (11) OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

Art.4. Autoritatea publică competentă să implementeze schema

Autoritatea publică care implementează prezenta Schemă de ajutor de minimis este Municipiul Cluj-Napoca prin Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.5. Domeniul de aplicare

Prezenta schema se adreseaza tuturor contribuabililor bugetului local al municipiului Cluj-Napoca care achita impozi-tul/taxa pentru clădirile situate în parcurile industriale de pe raza municipiului și care nu se încadrează în prevederile Ordinului nr. 1451 din 07.08.2014 pentru modificarea anexelor la Ordinul nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale

Cota de impozitare redusă, în următorii patru ani fiscali (2017-2020), va fi în procent de (0.20%) pentru clădirile situate în parcurile industriale de pe raza municipiului și care nu se încadrează în prevederile Ordinului nr. 1451 din 07.08.2014 pentru modificarea anexelor la Ordinul nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale.

Prezenta schemă de minimis nu se aplică pentru:

 • a) întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul Consiliului (CE ) nr. 104/2000 publicat în Jurnalul Oficial al UEL 17/21.01.2000;

 • b) întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole așa cum sunt enumerate în Anexa 1 la Tratatul de Instituire a Comunității Europene;

 • c) întreprinderile care îșă desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializarea produselor agricole, așa cum sunt enumerate în Anexa 1 la Tratatul de Instituire a Comunității Europene , în următoarele cazuri:

 • l.atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză;

 • 2.atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producătorii primari;

 • d) ajutoarelor destinate activităților legate de export către state terțe sau alte state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, ajutoarele destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

ejajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;

f) ajutoarelor pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terților sau contra cost;

în cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele menționate mai sus (intervalul cuprins între literele a - f), cât și în unul sau mai multe sectoare de activitate incluse în domeniul de aplicare al prezentei măsuri, aceasta se aplică ajutoarelor acordate pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția ca furnizorul de ajutor de minimis și beneficiarul de ajutor de minimis să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al prezentei măsuri nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate prin această schemă.

Art.6. Definirea termenilor utilizați

în sensul prezentei proceduri următorii termeni se definesc astfel:

ajProduse agricole - produsele enumerate în Anexa I la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură; bjAjutor de minimis - ajutorul acordat unei entități, întreprinderi unice care desfășoară o activitate economică, care nu distorsioneaza concurenta si/sau comerțul cu statele membre, și care nu depășește valoarea de 200.000 de Euro într-o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, respectiv 100.000 de Euro în cazul întreprinderilor ce activează în sectorul transportului rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost

cjPrelucrarea produselor agricole - orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are ca drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;

dțComercializarea produselor agricole - înseamnă deținerea sau expunerea în vederea vânzării, oferirea spre vânzare, livrarea sau orice alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau operatori și a oricărei activități constând în prepararea unui produs în vederea primei vânzări; o vânzare de către un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare, în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;

ejRata de actualizare - este rata de referință stabilită de către Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe pagina de web: www.ajutordestat.ro;

fjîntreprindere - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ al acesteia.Din această categorie fac parte, în special, lucrătorii care desfășoară o activitate independentă și intreprinderile familiale care desfășoară activități de artizanat sau alte activități, precum și parteneriatele sau asociațiile care desfășoară în mod regulat o activitate economică;

gjîntreprindere unică-include toate întreprinderile, inclusiv cele între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

 • (1) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

 • (2) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

 • (3) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

 • (4) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la aliniatul (g) literele (gl)-(g4) sunt considerate întreprinderi unice.

hjAiocare specifică individuală - valoarea totală a ajutorului de minimis-maximum 200.000 euro pentru trei ani fiscali consecutivi pentru o intreprindere unică (doi ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), respectiv 100.000 euro pentru orice intreprindere care activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri în contul terților sau contra-cost;

i)Investiție - valoarea capitalizată a clădirilor construite în baza unei autorizații de construire în condițiile legii;

jjlnvestitor - persoana juridică română, organizată conform Legii nr. 31/1990 - privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;

k)Profil de activitate - reprezintă activitatea desfășurată de investitor corespunzător clasificației activităților din economia naținală cu ponderea cea mai mare înscrisă în situațiile financiare ale investitorului.

DFacilitate fiscală- reprezintă reducerea la plata impozitului/taxei pe clădiri acordată în baza prezentei scheme;

m)Asociatie sau Fundație - persoana juridica de drept privat fără scop patrimonial; nlFurnizorul/administratorul schemei de ajutor de minimis - este orașul Cluj-Napoca prin Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.

Art.7. Durata schemei de ajutor de minimis

Prezenta schemă se aplică în perioada 01.01.2017-31.12.2020.

Art.8. Beneficiarii și bugetul schemei

 • (1) Numărul estimat de beneficiari este 14, acesta putând fi extins până la epuizarea bugetului schemei.

 • (2) Valoarea totală a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul schemei, pe toată durata de aplicare a acesteia, este de 1.400.000 lei, echivalentul în euro Ia cursul valutar al BNR din 31 decembrie a anului precedent pentru anul fiscal următor, defalcat astfel:

 • - pentru anul 2017, este de 300.000 lei, echivalentul în euro la cursul valutar al BNR din 31.12.2016;

 • - pentru anul 2018 este de 300.000 lei, echivalentul în euro la cursul valutar al BNR din 31.12.2017;

 • - pentru anul 2019, este de 400.000 lei, echivalentul în euro la cursul valutar al BNR din 31.12.2018;

 • - pentru anul 2020, este de 400.000 lei, echivalentul în euro la cursul valutar al BNR din 31.12.2019;.

Sumele neutilizate într-un an, se pot reporta pentru anul următor, pe durata aplicării schemei (2017-2020).

 • (3) De prevederile prezentei scheme beneficiază persoanele juridice angajate total sau parțial în activități comerciale, indiferent de forma de organizare, inclusiv instituțiile publice în calitatea lor de „ întreprinderi ”, pentru activitatea economică pe care o desfășoară.

Pentru a beneficia de prevederile schemei, solicitanții trebuie să depună anual, până la data de 28 februarie, cerere însoțită de toate documentele prevăzute în schema de ajutor și să facă dovada stingerii tuturor obligațiile bugetare de plată scadente la data depunerii cererii față de bugetul local al municipiului Cluj-Napoca; această cerință va fi avută în vedere atât pentru acordarea facilității cât și pentru menținerea acesteia.

Art.9.Condiții de eligibilitate a schemei

 • (1) Măsurile de sprijin fianciar acordate prin prezenta schemă sunt impozitul/taxa pe clădirile nerezidențiale aplicată la nivelul de 0,20% din valoarea impozabilă a acestora, respectiv nivelul minim al cuantumului stabilit de Codul fiscal.

 • (2) Cuantumul ajutorului de minimis pentru fiecare beneficiar este reprezentat de diferența dintre impozitul/taxa pe clădirile nerezidențiale aplicat/ă la nivel de 0,20% din valoarea impozabilă a acestora, respectiv nivelul minim al cuantumului stabilit de Codul fiscal și impozitul/taxa stabilită pentru ceilalți contribuabili persoane juridice, prin hotărâre de consiliu, aprobată pentru fiecare an fiscal, pe perioda valabilității schemei, respectiv 2017-2020.

 • (3) Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă, contribuabilii care mențin în funcțiune investiția pe toată perioada acordării ajutorului de minimis, îndeplinesc cumulativ următoarele condiții și prezintă documentele justificative, după cum urmeaza:

 • a) Dețin/administrează o clădire situată în parcurile industriale de pe raza municipiului Cluj-Napoca;

 • b)  Sunt persoane juridice cu sediul în România, înregistrate la Registrul Comerțului ca societăți conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca societăți cooperatiste în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, respectiv in registrul asociațiilor si fundațiilor, conform OG nr. 26/2000 sau in registrul asociațiilor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, precum si persoanele juridice organizate ca si companii naționale, regii autonome sau saun intreprinderi publice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • c) Nu înregistrează datorii restante față de bugetul de stat consolidat, față de bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde își are sediul principal și nici față de bugetul local al municipiului Cluj-Napoca;

 • d) Nu se află în stare de insolvență, lichidare, dizolvare, afacerea să nu fie condusă de un administrator sau lichidator judiciar, să nu aibă restricții asupra activităților sale comerciale iar acestea să nu fie puse la dispoziția creditorilor;

 • e) Nu au făcut obiectul unei decizii a Comisie Europene, a unui furnizor de ajutor de stat/de minimis sau a unei hotărâri.judecătorești definitive a instanței, de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii’. aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;

 • f)  Nu a fost constatată o faptă ce constituie infracțiune de evaziune fiscală, pentru care s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă;

 • g) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice, așa cum este definită de prezenta schemă, pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), nu depășește echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transportului rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este finanțat din surse naționale (bugetul de stat sau bugetul autorităților publice locale) sau comunitare;

 • h) Reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani, de către nici o instanță de judecată, din motive profesionale sau etic profesionale;

 • i)  Reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informații false.

 • (4) Pentru a beneficia de prevederile prezentei scheme, persoanele juridice angajate parțial în activități economice, trebuie să țină evidențele contabile separate față de celălalte activități desfășurate (contabilitatea trebuie să evidențieze separat cheltuielile, veniturile și rezultatele aferente acestei activități, nefiind permisă subvenționarea încrucișată).

 • (5) Prezenta schemă este însoțită de dovada informării Instituției Prefectului Cluj, a Consiliului Județean Cluj și este supusă avizării Consiliului Concurenței privind conformitatea, corectitudinea și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația europeană în domeniul ajutorului de stat.

Art.lO.Modalități de implementare a schemei

Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă, contribuabilii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • - depun toate documentele prevăzute în schema de ajutor până la data de 28 februarie a ficărui an de aplicabilitate a schemei și au achitat toate obligațiile față de bugetul local al municipiului Cluj-Napoca; această cerință va fi avută în vedere atât pentru acordarea facilității cât și pentru menținerea acesteia.

 • - depun cerere și declarație de impunere până la 28 februarie a ficărui an de aplicabilitate a schemei, însoțite de următoarele documente justificative:

 • a) Declarație pe proprie răspundere încheiată în formă autentică (notarială) a reprezentantului legal al societății privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în anul fiscal în curs și în cei doi ani fiscali anteriori, fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare;

 • b) Declarație pe proprie răspundere încheiată în formă autentică (notarială) a reprezentantului legal al societății cu privire obiectul principal de activitate și la cele secundare, la faptul că persoana juridică nu se află în procedură de executare silită, concordat preventiv, însolvență, faliment, dizolvare sua lichidare judiciară, afacerea nu este condusă de un administrator sau lichidator judiciar, nu are restricții în activitățile comerciale și nu are activitățile suspendate, iar acestea să nu fie puse la dispoziția creditorilor;

 • c) Declarație pe proprie răspundere încheiată în formă autentică (notarială) a reprezentantului legal al societății cu privire la faptul că nu au făcut obiectul unei decizii a Comisie Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;

 • d) Declarație pe proprie răspundere încheiată în formă autentică (notarială) a reprezentantului legal al societății cu privire la faptul că nu a fost constatată o faptă ce constituie infracțiune de evaziune fiscală, pentru care s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă;

Toate mențiunile de la punctele a)-d), inclusiv faptul că informațiile înscrise în cuprinsul declarației corespund realității pot fi cuprinse într-o singură declarație autentificată (un singur înscris).

 • e) Situațiile contabile (balanță) pe ultima lună închisă și orice alte documente contabile solicitate de către organul fiscal;

 • f) Certificatul de atestare fiscală pentru plata obligațiilor față de bugetul de stat consolidat, față de ” bugetul local, valabile la data depunerii documentației.

 • (1) în cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de 3 ani consecutivi (doi ani anteriori cumulată cu valoarea alocării financiare pentru anul fiscal în curs, acordată în conformitate cu prevederile prezentei scheme), depășește pragul de 200.000 Euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care activează în domeniul transportului rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost), echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru aceea fracțiune din ajutor care nu depășește acest plafon.

 • (2) Administratorul Schemei, prin serviciul de specialitate, va verifica îndeplinirea condițiilor prezentei Scheme.

 • (3) în cazul întreprinderilor care au ca obiect de activitate secundar activități exceptate de prezenta schemă, se va verifica dacă în declarația pe propria răspundere se precizează expres că societatea nu desfășoară activități comerciale dintre cele exceptate, prevăzute ca obiect secundar de activitate în actul de constituire al acesteia; în cazul în care în declarația pe propria răspundere se face referire doar la obiectul de activitate principal, se va solicita depunerea unei declarații complete, în care să se indice expres faptul că societatea nu desfășoară activitățile exceptate și se va verifica în contabilitatea beneficiarului dacă societatea obține venituri din aceste activități. în cazul în care societatea nu desfășoară activități din cele exceptate, dacă îndeplinește condițiile prevăzute în prezenta schemă, va beneficia de prevederile acesteia. în situația în care, în urma verificărilor, va rezulta că societatea efectuaeză activități din cele exceptate, înscrise ca obiect secundar de activitate în statut, aceasta nu va beneficia de ajutorul de minimis.

 • (4) Reducerea de la plata impozitului/taxei pe clădiri în baza prezentei scheme se aplică în anii fiscali 2017-2020.~

 • (5) în cazul în care, pe parcursul perioadei de acordare a facilității, sunt aduse modificări la clădirea existentă, de natura extinderii, modernizării,etc., beneficiarii facilității au obligația de a depune la organul fiscal procesul-verbal de recepție a lucrării, in termen de 30 de zile de la data eliberării acestuia, însoțit de autorizația de construire și orice alte documente solicitate de către organul fiscal.

 • (6) în situația în care, pe parcursul perioadei de acordare a facilității, sunt aduse la clădirea existentă modificări de valoare de natura celor care nu necesită autorizație de construire, beneficiarii facilității au obligația de a depune la organul fiscal procesul-verbal de recepție a lucrării, încheiat la finalizarea acesteia, în termen de 30 de zile de la data acestuia, însoțit de orice alte documente solicitate de către organul fiscal.

 • (7) în cazul în care contribuabilul nu este eligibil raportat la condițiile prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de ajutor de minimis, prin serviciul de specialitate, îi comunică în scris acest lucru.

 • (8) în situația fuziunilor sau a achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția, depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterior acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează.Ajutoarele de minimis legal acordate înainte de fuziune sau de achiziție, rămân legal acordate.

 • (9) Dacă o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis.în cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi, la data la care separarea produce efecte juridice (data sentinței definitive de divizare).

 • (10) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulementul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost) echivalent în lei.

 • (11) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile (legate de același proiect de investiții) sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceiași măsură de finanțare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau o decizie de exceptare pe categorii, adoptată de Comisie.Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice, pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau a unei decizii adoptate de Comisie.

 • (12) Administratorul schemei va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declarației pe proprie răspundere a întreprinderii, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea unică pe parcursul unei perioade de trei ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau autorităților locale, fie din surse comunitare, nu depășește pragul de 200 000 Euro (100 000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost) echivalent în lei.

 • (13) Valoarea ajutorului de minimis se actualizează la momentul acordării pe baza ratei de referință publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Echivalentul în euro al valorii facilității acordate/fiecare an, va fi stabilit la cursul de schimb al BNR, valabil la 31 decembrie a fiecărui an fiscal de aplicabilitate a schemei, pentru anul fiscal următor.

Art.ll. Transparența și monitorizarea prezentei scheme

 • (1) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

 • (2) Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de furnizor, are obligația de a face publică utilizarea integrală a bugetului alocat pentru această schemă

Art.l2.Anularea sau încetarea acordării facilităților fiscale

 • (1) Dacă se constată faptul că beneficiarul nu a respectat condițiile de acordare prevăzute de prezenta schemă, facilitatea se anulează.

 • (2) Anularea facilității are ca efect recalcularea retroactivă a impozitului datorat, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente, stabilite conform prevederilor legale .

 • (3) Facilitățile prevăzute de prezenta schemă încetează a se acorda:

 • a) In cazul în care se constată, pe perioada de acordare a facilității, că societatea figurează cu obligații de plată restante, facilitatea încetează a se mai acorda de la data scadenței termenului de plată a obligațiilor fiscale neachitate;

 • b) In situația în care se constată că societatea a atins plafonul de minimis sau în timpul anului se va atinge bugetul alocat, acordarea ajutorului de minimis se sistează.

Art.13. Reguli privind raportarea și monitorizarea ajutorului de minimis

 • (1) Furnizorul prezentei scheme de minimis va informa contribuabilii beneficiari cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme și despre caracterul său de minims, făcând referire expresă la Regulamentul Uniunii Europene nr. 1407/2013 - al Comisiei privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352/24.12.2013.

 • (2) Raportarea și monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislația comunitară și cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, puse în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 436/28.06.2007.

 • (3) Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse prin actul de acordare.

 • (4) Furnizorul are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare și de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor instituite prin prezenta schemă precum și prin legislația națională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

 • (5) Furnizorul, prin serviciul de specialitate ‘are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul și în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat și de minimis la nivel național, inclusiv pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și de minimis și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

 • (6) în cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și, după caz, să facă verificări la fața locului.

 • (7) în cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.

 • (8) Erorile constatate de furnizor și corecțiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.

 • (9) Furnizorul, prin Direcția de impozite și taxe locale, va transmite spre informare Consiliului Concurenței prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat.

 • (10) Furnizorul are obligația ca, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, fumizorul/administratorul măsurii de ajutor de stat/de minimis are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a Schemei de ajutor de minimispentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, care beneficiază în următorii patru ani fiscali (2017-2020), de cotă de impozitare redusă (0.20%) la impozitul/taxa pentru clădirile situateîn parcurile industriale de pe raza municipiului și care nu se încadrează în prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1451 din 07.08.2014pentru modificarea anexelor la Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia. Contractele, actele de acordare, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului/actului sau a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligații.

 • (11) Beneficiarul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligația păstrării unei evidențe a informațiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de Ia data la care a fost acordată ultima alocare specifică. Această evidență trebuie să conțină informațiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condițiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul și modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul a ajutoarelor acordate.

 • (12) Beneficiarul are obligația de a răspunde, în termenul stabilit de Consiliul Concurențe, la orice solicitare de informații privind ajutoarele de stat sau de minimis primite. Termenul stabilit de Consiliul Concurenței nu poate fi mai mic de 5 zile lucrătoare.

 • (13) Furnizorul, prin Direcția Impozite și Taxe Locale Cluj-Napoca, va informa Consiliul Concurenței cu privire la orice modificare adusă măsurilor de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.

Art. 14. Confidențialitate

 • (1) Funcționarii publici din cadrul compartimentelor de specialitate din aparatul propriu al Primarului Municipiului Cluj Napoca au obligația de a păstra confidențialitatea privind documentele justificative depuse de către întreprinderile solicitante în cadrul schemei.

 • (2) “Prezenta schemă a fost aprobată prin Hotărârea nr. 82 din 31 ianuarie 2017 a Consiliului Local al Municipiului Cluj Napoca și va intra în vigoare Ia data aducerii acesteia la cunoștința publică, în condițiile art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT.

LIANA MARIOARA CĂPRAR