Hotărârea nr. 817/2017

Hotărârea 817/2017 - Acordul de principiu pentru asocierea dintre Municipiul Cluj-Napoca, Asociația Hotelierilor Clujeni și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, în vederea promovării și dezvoltării turismului din Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind acordul de principiu pentru asocierea dintre Municipiul Cluj-Napoca, Asociația Hotelierilor Clujeni și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, în vederea promovării și dezvoltării turismului din Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordul de principiu pentru asocierea dintre Municipiul Cluj-Napoca, Asociația Hotelierilor Clujeni și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, în vederea promovării și dezvoltării turismului din Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 384138/421 din 24.08.2017 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, cu privire la acordul de principiu pentru asocierea dintre Municipiul Cluj-Napoca, Asociația Hotelierilor Clujeni și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, în vederea promovării și dezvoltării turismului din Cluj-Napoca;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. 7 lit. a, art. 39 alin. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se exprimă acordul de principiu privind asocierea dintre Municipiul Cluj-Napoca, Asociația Hotelierilor Clujeni și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, în vederea promovării și dezvoltării turismului din Cluj-Napoca.

(2) Sediul viitoarei asociații va fi în municipiul Cluj-Napoca, pe Bulevardul Eroilor nr. 6-8, ap. 20.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se-încredințează Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.Sointrasemnează: ■Secretarul municipiului, Jf/Aurora

Nr. 817 din _5 septembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)