Hotărârea nr. 814/2017

Hotărârea 814/2017 - Aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează prin P.N.D.L. pentru obiectivul de investiții „Construire creșă de cartier str. Donath nr. 238” cuprins la finanțare în cadrul Programului Național de Dezvolvare Locală 2017-2020.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează prin PNDL pentru obiectivul de investiții „Construire creșă de cartier str.Donath nr.238” cuprins la finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează prin P.N.D.L. pentru obiectivul de investiții „Construire creșă de cartier str.Donath nr.238” cuprins la finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020-proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 2925/23.08.2017 al Centrului Bugetar de Administrare Creșe, prin care se propune aprobarea cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează prin P.N.D.L. pentru obiectivul de investiții „Construire creșă de cartier str. Donath nr.238;

în baza O.M.D.R.A.P. nr. 1851/2013, art.8 alin. (3) republicat, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013;

Conform adresei M.D.R.A.P. nr.89737/19.07.2017, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca cu nr. 346128/1 din 26.07. 2017.

Luând în considerare H.C.L nr.395/16 octombrie 2014 privind aprobarea devizului general și indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire creșă de cartier str.Donath nr. 238”.

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu sunt cuprinse la finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală aferente obiectivului de investiții „Construire creșă str.Donath nr.238” în valoare de404.7751ei.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Centrul Bugetar de Administrare Creșe.^^r^ș^Vinte DE ȘEDINȚĂ,

. ț)an Ștefan Tarcea


rr

I » \ ° • cK

11         Secretarul mdrțîcipiului,

Jr. Auror

Nr. 814 din 5 septembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)