Hotărârea nr. 813/2017

Hotărârea 813/2017 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la obiectivul de investiții „Construire Creșă de cartier, str. Donath nr. 238”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la obiectivul de investiții

“Construire Creșă de cartier, str. Donath nr. 238“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire Creșă de cartier, str. Donath nr. 238” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 2987/28.08.2017 al Centrului Bugetar de Administrare Creșe, prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire Creșă de cartier, str. Donath nr. 238”.

Având în vedere H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

Potrivit O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea programului național de dezvoltare locală și având în vedere OMDRAP nr.l851/2013 și OMDRAPFE 3695/18.08.2017 precum și adresa nr. 89737/19.07.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene înregistrată la Primăria muncipiului Cluj-Napoca cu nr.346128/1/26.07.2017 pentru obiectivele care beneficiază de finanțare în cadrul PNDL 2017-2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea nr. 395/2014 pentru obiectivul de investiții „Construire Creșă de cartier, str. Donath nr. 238”, reprezentând noua valoare totală a investiției conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Centrul Bugetar de Administrare Creșe din municipiul Cluj-Napoca.

Nr. 813 din 5 septembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr.813/2017


CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CREȘE

STR.MEHEDINȚI NR.15

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Construire Creșă de cartier, str. Donath nr. 238”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Centrul Bugetar de Administrare Creșe AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, str.Donath nr. 238, cartier Grigorescu

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

  • •  Valoarea totală a investiției, conform devizului general fără TVA, în prețuri iulie2017

este               3.457.198 LEI (fărăT.V.A.)

Din care C+M 2.829.889 LEI ( fără T.V.A.)

Construcții:

  • •  Patru camere de joacă pentru copii, patru dormitoare, grupuri sanitare, trei oficii pentru primirea alimentelor, două debarale, o spălătorie, o uscătorie, hol triaj și vestiare pentru copii (cu dulăpioare pentru păstrarea hăinuțelor și a încălțămintei), un vestiar pentru personal, o sală de festivități, un birou administrativ, un cabinet medical, un izolator și spații tehnice.

  • •  Clădirile sunt situate în zona seismică F;

  • •  Durata de realizare a investiției: 16 luni;

  • •  Finanțarea investiției: surse constituite potrivit legii.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.