Hotărârea nr. 811/2017

Hotărârea 811/2017 - Aprobarea suportării din bugetul pe anul 2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală a sumei de 59.400 lei (inclusiv T.V.A.), reprezentând cheltuieli pentru asigurarea hranei copiilor beneficiari ai serviciilor socio-educative acordate în zona comunităților din Pata-Rât, respectiv „Dallas” și zona Rampei de gunoi.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLU J-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea suportării din bugetul pe anul 2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală a sumei de 59.400 lei (inclusiv T.V.A.), reprezentând cheltuieli pentru asigurarea hranei copiilor beneficiari ai serviciilor socio-educative acordate în zona comunităților din Pata-Rât, respectiv „Dallas” și zona Rampei de gunoi

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea suportării din bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală a sumei de 59.400 lei (inclusiv T.V.A.), reprezentând cheltuieli pentru asigurarea hranei copiilor beneficiari ai serviciilor socio-educative acordate în zona comunităților din Pata-Rât, respectiv „Dallas” și zona Rampei de gunoi - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 380.860/803/22.08.2017 al Serviciului Protecția Copilului și Familiei din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală, prin care se propune aprobarea suportării din bugetul pe anul 2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală a sumei de 59.400 lei (inclusiv T.V.A.), reprezentând cheltuieli pentru asigurarea hranei copiilor beneficiari ai serviciilor socio-educative acordate în zona comunităților din Pata-Rât, respectiv „Dallas” și zona Rampei de gunoi, la prețul de 9 lei porția/zi/copil (inclusiv T.V.A.), în perioada septembrie-decembrie 2017;

Reținând prevederile art. 66 alin. (4) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 5 alin. (3) și ale art. 48 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind promovarea și protecția drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă suportarea din bugetul pe anul 2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, capitolul 68.02 "Asigurări și asistență socială”, a sumei de 59.400 lei (inclusiv T.V.A.), reprezentând cheltuieli pentru asigurarea hranei copiilor beneficiari ai serviciilor socio-educative acordate în zona comunităților din Pata-Rât, respectiv „Dallas” și zona Rampei de gunoi, la prețul de 9 lei porția/zi/copil (inclusiv T.V.A.), pentru perioada septembrie-decembrie 2017.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală și Cantina de Ajutor Social și Pensiune.


Nr. 811 din 5 septembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)