Hotărârea nr. 810/2017

Hotărârea 810/2017 - Aprobarea P.U.Z. str. Cezar Bolliac-Vest, pentru reparcelare și construire locuințe; beneficiari: Vig Laura Cornelia și Vig Andrei, Morocăzan Zsuzsa și Morocăzan Ioan, Dioszegi Ștefan, Coraș Iosif-Dorel și Coraș Livia, S.C. TCI Contractor General S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Cezar Bolliac - Vest, pentru reparcelare și construire locuințe

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Cezar Bolliac - Vest, pentru reparcelare și construire locuințe - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 384671 din 24.08.2016 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Cezar Bolliac - Vest, pentru reparcelare și construire locuințe, beneficiari: Vig Laura Cornelia și Vig Andrei, Morocăzan Zsuzsa și Morocăzan Ioan, Dioszegi Ștefan, Coraș Iosif-Dorel și Coraș Livia, S.C. TCI Contractor General S.A.;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 277702/946 din 25.11.2014 și Avizul Arhitectului Șef nr. 571 din 30.06.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - str. Cezar Bolliac - Vest, pentru reparcelare și construire locuințe, beneficiari: Vig Laura Cornelia și Vig Andrei, Morocăzan Zsuzsa și Morocăzan Ioan, Dioszegi Ștefan, Coraș Iosif-Dorel și Coraș Livia, S.C. TCI Contractor General S.A., întocmit în scopul stabilirii de reglementări și indici urbanistici, după cum urmează:

  • - UTR - Liu = Locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban,

  • - funcțiunea predominantă/regim de construire: locuințe cu regim redus de înălțime;

  • - principiul de dezvoltare: conform prevederilor PUG;

-înălțimea maximă admisă: Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+2E, D+P+M, D+P+1E+R(M) (S- subsol, D- demisol, P-parter, M- mansardă, R- nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 9m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m ,

  • - indicii urbanistici: POT maxim = 35% CUT maxim = 0,9 (pentru locuințe) și POT maxim= 25%, CUT maxim+0,5 (pentru instituții de educație);

  • - retragerea min. față de aliniament: 5 m;

  • - retragerea min. față de limitele laterale: minim 3 m;

  • - retragerea min. față de limitele posterioare: minim 6 m;

  • - amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă: între fațadele interioare paralele se va asigura o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea acestora, dar nu mai puțin de 3 m;

-circulațiile, accesele: accesul auto se realizează din str. Cezar Bolliac; -staționarea autovehiculelor: se va organiza în interiorul parcelei;

-echiparea tehnico-edilitară: prezentă la str. Borhanciului și propusă spre extindere pe str. Cezar Bolliac.

Art. 2 -   (1) Conform Planșei de Reglementări Urbanistice - Unități Teritoriale de Referință, aferent

PUG 2014, servitutea de utilitate publică propusă prin PUG, reglementată la profil tip III .F - 15 m, grevează parcelele studiate pe limita spre str. Cezar Bolliac, urmând a fi aplicate prevederile art. 25 din RLU așa cum au fost modificate prin HCL nr. 737/2017.

(2) Investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Autorizațiile de construire pentru acestea se vor emite numai după realizarea, în dreptul zonei studiate, a str. Cezar Bolliac la nivel de strat de piatră cilindrată, iar până la recepție aceasta va fi executată la strat de uzură. Lucrările de amenajare ale străzii se vor realiza fără afectarea zonei verzi de protecție a cursului de apă.

Art. 3 - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani de la aprobare.

Art. 4 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 810 din 5 septembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)