Hotărârea nr. 809/2017

Hotărârea 809/2017 - Aprobarea P.U.D. construire imobil mixt S+P+5E-6E, str. Salcâmului nr. 1-3; beneficiar: Ruen Laurențiu Viorel.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil mixt S+P+5E-6E, str. Salcâmului nr. 1-3

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire imobil mixt S+P+5E-6E, str. Salcâmului nr. 1-3 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 359525, 389287 din 29.08.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire imobil mixt S+P+5E-6E, str. Salcâmului nr. 1-3, beneficiar: Ruen Laurențiu Viorel;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 639 din 25.07.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 pct. 5 lit. ”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil mixt S+P+5E-6E, str. Salcâmului nr. 1-3, beneficiar: Ruen Laurențiu Viorel, pe teren proprietate privată. Documentația reglementează:

  • - retragerea minimă față de limita vestică: 4,5 m;

  • - retragerea față de limita posterioară: min. 4,0 m (tronsonul dinspre est) și pe limită (tronsonul dinspre vest);

  • - circulațiile și accesele: din str. Salcâmului;

  • - echiparea tehnico-edilitară: existentă pe str. Salcâmului.

Conform Planșei de Reglementări Urbanistice - Unități Teritoriale de Referință, aferentă PUG 2014, servitutea de utilitate publică grevează parcela studiată. Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, conform art. 25 al Regulamentului Local de Urbanism așa cum a fost modificat prin HCL nr. 737/2017.

Anterior declarării începerii lucrărilor la imobil, va fi asigurat accesul la clădirea propusă, prin modernizarea podețului existent la un profil de minim 7 m lățime.

Nr. 809 din 5 septembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)