Hotărârea nr. 808/2017

Hotărârea 808/2017 - Aprobarea P.U.D. construire imobil mixt S+P+3E+2R, str. Constantin Brâncuși nr. 98; beneficiare: S.C. Romdesign S.R.L. și S.C. Teresa Construct S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil mixt S+P+3E+2R, str. Constantin Brâncuși nr. 98

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil mixt, str. Constantin Brâncuși nr. 98 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 374869 din 23.08.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire imobil mixt, str. Constantin Brâncuși nr. 98, beneficiare: S.C. Romdesign S.R.L. și S.C. Teresa Construct S.R.L.;

Având în vedere Avizul Arhitectului Șef nr. 612 din 17.07.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil mixt, S+P+3E+2R, str.


Constantin Brâncuși nr. 98, beneficiare: S.C. Romdesign S.R.L. și S.C. Teresa Construct S.R.L, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

  • - retragerea față de limita lateral sud-estică: pe limită;

  • - retragerea față de limita nord-vestică: în aliniere cu construcția învecinată;

  • - retragerea față de limita sud-vestică: min. 7 m;

  • - accesul auto: din str. Constantin Brâncoveanu;

  • - accesul pietonal: din str. Constantin Brâncoveanu și str. Constantin Brâncuși;

  • - echiparea tehnico-edilitară: completă.

Conform Planșei de Reglementări Urbanistice - Unități Teritoriale de Referință, aferentă PUG 2014, servitutea de utilitate publică la str. Constantin Brâncuși este reglementată la profil tip II.G - 25 m. și grevează parcela care asigură accesul la parcela studiată. Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică va fi dezmembrată și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, conform art. 25 al Regulamentului Local de Urbanism așa cum a fost modificat prin HCL nr. 737/2017.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. -


Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii s<                                           ;m.
Nr. 808 din 5 septembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)