Hotărârea nr. 807/2017

Hotărârea 807/2017 - Aprobarea P.U.D. construire casă de locuit S+P+E – str. Mateiu Caragiale nr. 15; beneficiari: Roșca Costel și Roșca Ioana-Geanina.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire casă de locuit S+P+E - str. Mateiu Caragiale nr. 15

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire casă de locuit S+P+E - str. Mateiu Caragiale nr. 15 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul 265041 din 22.08.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire casă de locuit S+P+E - str. Mateiu Caragiale nr. 15, beneficiari: Roșea Costel și Roșea Ioana-Geanina;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 286 din 12.04.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire casă de locuit S+P+E - str. Mateiu Caragiale nr. 15, beneficiari: Roșea Costel și Roșea Ioana-Geanina.

Identificându-se o regulă locală de construire, documentația reglementează:

  • •  retragerea față de limitele laterale: min. 3 m, cu garajul amplasat pe limită (Hmax garaj - 2,8 m);

  • •  retragerea față de limita posterioară: min 6 m, respectiv min. 3,9 m față de limita nord-vest;

  • •  accesul auto și cel pietonal din aleea de acces din str. Mateiu Caragiale;

  • •  echipare tehnico-edilitară: completă pe str. Mateiu Caragiale.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Secretarul m

Jr. Auro


U1U1,

oșca


Nr. 807 din 5 septembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)