Hotărârea nr. 806/2017

Hotărârea 806/2017 - Aprobarea P.U.D. construire clădire de birouri S+P+3E – str. Virgil Fulicea nr. 23; beneficiară: S.C. TEKTUM ARHITECTURA & ARTA S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire clădire de birouri S+P+3E - str. Virgil Fulicea nr. 23

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire clădire de birouri S+P+3E - str. Virgil Fulicea nr. 23 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 341553 din 23.08.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire clădire de birouri S+P+3E - str. Virgil Fulicea nr. 23, beneficiară: S.C. TEKTUM ARHITECTURA & ARTA S.R.L.;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 534 din 26.06.2017, avizul Ministerului Culturii nr. 470/U/2016 și avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire clădire de birouri S+P+3E - str. Virgil

Fulicea nr. 23, beneficiară: S.C. TEKTUM ARHITECTURA & ARTA S.R.L.; Documentația reglementează:

  • - retragerea față de limitele laterale:

  • - estică: alipit (parțial spre limita posterioară) fragmentului de zid medieval și cu retragere de min. 4,3 m față de acesta pe o lungime de 4,5 m de la aliniamentul existent;

  • - vestică: alipit la calcalul existent, cu retragere de min. 2 m de la limită în

dreptul curții de pe parcela alăturată;

  • - retragerea față de limita posterioară: alipit calcanului existent;

  • - circulații și accese: din str. Virgil Fulicea;

  • - echipare tehnico-edilitară: completă.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de trei ani de la aprobare.

Nr. 806 din 5 septembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)