Hotărârea nr. 804/2017

Hotărârea 804/2017 - Aprobarea P.U.D. construire hală de producție – str. Cheile Baciului nr. 5 provizoriu; beneficiară: S.C. Ruservo Comimpex S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire hală de producție - str. Cheile Baciului nr. 5 provizoriu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire hală de producție - str. Cheile Baciului nr. 5 provizoriu - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 365009 din 23.08.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire hală de producție - str. Cheile Baciului nr. 5 provizoriu, beneficiară: S.C. Ruservo Comimpex S.R.L.;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 679 din 7.08.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire hală de producție - str. Cheile Baciului

nr. 5 provizoriu, beneficiară: S.C. Ruservo Comimpex S.R.L., pe teren proprietate privată. Documentația reglementează:

  • - retragerea minimă față de limita laterală (sud - vest) - 7 m;

  • - retragerea minimă față de limita posterioară (sud - estică) - 6,7 m;

  • - circulațiile și accesele: din str. Cheile Baciului;

  • - echiparea tehnico-edilitară: existentă pe str. Cheile Baciului.

Anterior emiterii autorizației de construire pentru investiția propusă, va fi amenajat drumul, în dreptul parcelei, la strat de rezistență, conform normativelor, prin grija investitorului.

Art. 2. —

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Nr. 804 din 5 septembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)