Hotărârea nr. 802/2017

Hotărârea 802/2017 - Aprobarea P.U.D. extindere și mansardare corp C1, Sp+P+M, str. Meteor nr. 50; beneficiară: S.C. Kiwi Software S.R.L.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere și mansardare corp CI, Sp+P+M, str. Meteor nr. 50

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -extindere și mansardare corp CI, Sp+P+M, str. Meteor nr. 50 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 355889 din 23.08.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere și mansardare corp CI, Sp+P+M, str. Meteor nr. 50, beneficiară: S.C. Kiwi Software S.R.L.;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 537 din 26.06.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - extindere și mansardare corp CI, Sp+P+M, str.

Meteor nr. 50, beneficiară: S.C. Kiwi Software S.R.L., pe teren proprietate privată. Documentația reglementează:

  • - retragerea față de limita lateral estică: 1,1 m;

  • - retragerea față de limita lateral vestică: min. 3 m;

  • - retragerea față de limita posterioară: min. 6 m;accesul auto și cel pietonal din str. Meteor;

  • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Meteor.

Art. 2. -

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Nr. 802 din 5 septembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)