Hotărârea nr. 801/2017

Hotărârea 801/2017 - Aprobarea P.U.D. construire ansamblu cu funcțiuni mixte, str. Burebista nr. 8; beneficiară: S.C. Remat Intermedieri S.A.


Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire ansamblu cu funcțiuni mixte, str. Burebista nr. 8

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire ansamblu cu funcțiuni mixte - str. Burebista nr. 8 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul Nr. 205006/43 din 21.08.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire ansamblu cu funcțiuni mixte - str. Burebista nr. 8,beneficiară S.C. Remat Intermedieri S.A.

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 298 din 13.04.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire ansamblu cu funcțiuni mixte - str. Burebista nr. 8, beneficiară: S.C. Remat Intermedieri S.A, pe o parcelă de teren proprietate particulară. Planul urbanistic de detaliu reglementează retragerile fața de limitele parcelei, accesul auto și pietonal, conformarea arhitectural-volumetricâ, modul de ocupare al terenului cu evidențierea modalității de conformare la prevederile Regulamentului local de urbanism, respectiv:

  • - retragere față de limitele laterale:

  • -  corp A, dispus la stradă - pe limitele laterale, alipit calcanelor existente pe parcelele alăturate;

  • -  corp B (cu tronsoanele aferente), dispus în interiorul parcelei - Hcomișă/2 dar nu mai puțin de 6,5 m;

  • - retragere față de limita posterioară: Hcornișă/2 dar nu mai puțin de 6,5m;

  • - distanța dintre clădirile dispuse pe aceeași parcelă: min.l2m;

  • - regim de înălțime :

  • -  corp A, dipus la stradă - de la S+P+E+M până la S+P+3E;

  • -  corp B, dispus în interiorul parcelei - de la 2S+P+3E+R până la 2S+P+4E+R, H max.18 m;

  • - accesul auto și pietonal: din strada Burebista;

  • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la subsol, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent PUG.

La recepția lucrărilor, locul de joacă va fi mobilat cu aparate specifice.Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii

efan Tarcea


CONTRAS ■Secretarul m

Jr. Aur

Nr. 801 din 5 septembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)