Hotărârea nr. 80/2017

Hotărârea 80/2017 - Aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca a Campionatelor Europene de Gimnastică 2017.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca a Campionatelor Europene de Gimnastică 2017

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca a Campionatelor Europene de Gimnastică 2017 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 11753/42/10.01.2017 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca a Campionatelor Europene de Gimnastică 2017.

Având în vedere Cererea Federației Române de Gimnastică, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 448310/42/25.10.2016;

în conformitate cu prevederile ari. 3 alin. (1) și art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, precum și ale art. 36 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă alocarea de la bugetul local pentru anul 2017 a sumei de 300.000 de lei, în vederea organizării în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Gimnastică, a Campionatelor Europene de Gimnastică 2017, în perioada 12.04. - 24.04.2017.

Art.2 Se împuternicește Primarul municipiului Cluj-Napoca să încheie, cu Federația Română de Gimnastică, un parteneriat de colaborare, în vederea organizării în cele mai bune condiții a acestei competiții internaționale.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția economică.

Nr. 80 din 31 ianuarie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)