Hotărârea nr. 8/2017

Hotărârea 8/2017 - Conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului Grigore Leșe.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului Grigore Leșe

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului Grigore Leșe - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 13637/424/11.01.2017, al Direcției Comunicare, dezvoltare locală, management proiecte, prin care se propune conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului Grigore Leșe;

Luând în considerare curriculum vitae al domnului Grigore Leșe, recomandările prezentate și strălucita sa activitate de artist și cercetător al folclorului, prin care a contribuit la impunerea unei bune imagini a municipiului Cluj-Napoca pe plan național și internațional;

Văzând prevederile Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca”, stabilit prin Hotărârea nr. 435/2006;

Reținând procesul-verbal al comisiei de validare, în urma votului secret exprimat și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (8), 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. unic. Se conferă titlul de „Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului Grigore Leșe.

Nr. 8 din 31 ianuarie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi, prin vot secret)