Hotărârea nr. 799/2017

Hotărârea 799/2017 - Aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă P+E, str. Lombului nr. 28D prov.; beneficiari: Rad Dan-Octavian și Rad Ioana Estera.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință semicolectivă P+E, str. Lombului nr. 28D prov.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință semicolectivă P+E, Str. Lombului nr. 28D prov. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 332984 din 22.08.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință semicolectivă P+E, str. Lombului nr. 28D prov. beneficiari: Rad Dan - Octavian și Rad Ioana Estera;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 48 din 14.02.2017 avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință semicolectivă P+E, str. Lombului nr. 28D prov., beneficiari: Rad Dan-Octavian și Rad Ioana Estera, pe o parcelă de teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • •   retragerea față de limitele laterale - 3 m;

  • •   retragere față de limita posterioară - min. 6 m;

  • •  circulații și accese: din aleea de acces ce debușează în str. Lombului;

  • •  echipare tehnico-edilitară: existentă pe str. Lombului.

Conform Planșei de Reglementări Urbanistice - Unități Teritoriale de Referință, aferentă PUG 2014, servitutea de utilitate publică la str. Lombului este reglementată la profil tip III.B - 18 m și grevează parcela care asigură accesul la parcela studiată. Suprafețele de teren grevate de servituti de utilitate publică vor fi dezmembrate din parcelele inițiale și înscrise în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, conform art. 25 al Regulamentului Local de Urbanism așa cum a fost modificat prin HCL nr. 737/2017.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani, de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii reședințe de ședință,

încredințează Direcțî^ Generală de Urbanism.-Ștefan Tarcea

EMNEAZĂ: cretarul Municipiului, Jr. AurorajRoșca

Nr. 799 din 5 septembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)