Hotărârea nr. 796/2017

Hotărârea 796/2017 - Modificarea repartiției domnului Popa Dan.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea repartiției domnului Popa Dan

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea repartiției domnului Popa Dan -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Olâh Emese, Râcz Levente Zsolt, Tothfalusi Andras și Gabriela Iuliana Moldova;

Analizând Referatul nr. 382960/451/23.08.2017, al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea repartiției domnului Popa Dan;

Reținând dispozițiile Codului civil,a Hotărârii nr. 508/2016 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, respectiv a actelor nr. 216343/443/08.05.2017 și 194884/443/24.04.2017 emise de către Direcția Tehnică ;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică repartiția domnului Popa Dan, în sensul schimbării locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian, nr. 80, ap. 4, atribuită prin Hotărârea nr. 508/2016, cu locuința socială situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Blajului, nr. 61, ap. 6, etaj III, în vederea asigurării locatarului și familiei sale liniștita și utila folosință a bunului pe tot timpul locațiunii.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția Juridică.

Nr. 796 din 5 septembrie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)