Hotărârea nr. 795/2017

Hotărârea 795/2017 - Modificarea repartiției doamnei Nonica Ileana.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea repartiției doamnei Nonica Ileana

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea repartiției doamnei Nonica Ileana-proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Olâh Emese, Gabriela Iuliana Moldovan, Tothfalusi Andras și Răcz Levente Zsolt;

Analizând Referatul nr. 382888/451/23.08.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea repartiției doamnei Nonica Ileana;

Reținând dispozițiile Codului civil, Hotărârea nr. 511/2014 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca și actele nr. 503265/443/11.01.2017, respectiv 149854/443/27.03.2017 emise de către Direcția Tehnică;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică repartiția doamnei Nonica Ileana, în sensul schimbării locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanților, nr. 42-44, ap. IA, atribuită prin Hotărârea nr. 511/2014, cu locuința socială situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Timișului, nr. 81 Bl. T5 ap. 3, etaj I, în vederea asigurării locatarei liniștita și utila folosință a bunului pe tot timpul locațiunii.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția Juridică.

Nr. 795 din 5 septembrie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)