Hotărârea nr. 794/2017

Hotărârea 794/2017 - Completarea Hotărârii nr. 765/2017 (aprobarea amplasării de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe pe raza municipiului Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii nr. 765/2017 (aprobarea amplasării de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe pe raza municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind privind completarea Hotărârii nr. 765/2017 (aprobarea amplasării de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe pe raza municipiului Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 372049 din 16.08.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune completarea Hotărârii nr. 765/2017 (aprobarea amplasării de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe pe raza municipiului Cluj-Napoca);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă completarea Hotărârii nr. 765/2017 (aprobarea amplasării de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe pe raza municipiului Cluj-Napoca) în sensul includerii în Anexa 1 la Regulamentul privind amplasarea mobilierului urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe pe raza municipiului Cluj-Napoca, a străzilor Tipografiei, Memorandumului, Napoca, Hermann Oberth și Republicii (până la intersecția cu str. Avram Iancu).

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală Poliția locală.

Nr. 794 din 5 septembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)