Hotărârea nr. 793/2017

Hotărârea 793/2017 - Atribuirea unui spațiu cu destinația de sediu birou parlamentar, în favoarea domnului Ilea Vasile, parlamentar.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA HOTĂRÂRE

privind atribuirea unui spațiu cu destinația de sediu

birou parlamentar, în favoarea domnului Ilea Vasile, parlamentar

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea unui spațiu cu destinația de sediu birou parlamentar, în favoarea domnului Ilea Vasile, parlamentar - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Dan Ștefan Tarcea, Olâh Emese, Valentin Florin Gliga și Adrian Mureșan;

Analizând Referatul nr. 380331/451/22.08.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune atribuirea unui spațiu cu destinația de sediu birou parlamentar, în favoarea domnului Ilea Vasile, parlamentar;

Văzând prevederile art. 40 alin. 1 din Legea nr. 96/2006, republicată, avizul Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă atribuirea, prin închiriere, a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 21, ap. 6, în favoarea domnului senator Ilea Vasile, în vederea organizării și funcționării sediului biroului parlamentar.

(2) Termenul închirierii este de la data adoptării prezentei hotărâri, până la încetarea mandatului de deputat a domnului Ilea Vasile, conferit în urma alegerilor din data de 11 decembrie 2016.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul

Nr. 793 din 5 septembrie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)