Hotărârea nr. 791/2017

Hotărârea 791/2017 - Emiterea acordului Municipiului Cluj-Napoca pentru repoziționarea imobilului cu nr. cad. 278859, situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Padin f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind emiterea acordului Municipiului Cluj-Napoca pentru repoziționarea imobilului cu nr. cad. 278859, situat în municipiul Cluj-Napoca, aleea Padin f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Cluj-Napoca pentru repoziționarea imobilului cu nr. cad. 278859, situat în municipiul Cluj-Napoca, aleea Padin f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 378553/21.08.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune emiterea acordului Municipiului Cluj-Napoca pentru repoziționarea imobilului cu nr. cad. 278859, situat în municipiul Cluj-Napoca, aleea Padin f.n.;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 și ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă emiterea acordului Municipiului Cluj-Napoca pentru repoziționarea imobilului-teren intravilan, situat în municipiul Cluj-Napoca, aleea Padin f.n., cu suprafața din acte de 325 mp., identificat prin nr. cad. 278859, înscris în C.F. nr. 278859 Cluj-Napoca, în proprietatea S.C. CALBODAN S.R.L., cu sediul social în Cluj-Napoca, CIF 31780057, conform planului de amplasament întocmit de expert topograf Mămară Nicolae-Claudiu, care se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 791 din 5 septembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


garaje


garaje,.


ro

u.

C

Ol

U)

’r—

to

Q

o O

0 <1> <D

O

JD


?/>l 9 a>j«s


aleea Padin nr. 4