Hotărârea nr. 790/2017

Hotărârea 790/2017 - Trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Maramureșului nr. 1 și darea acestuia, în folosință gratuită, Direcției de Asistență Socială și Medicală.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Maramureșului nr. 1 și darea acestuia, în folosință gratuită, Direcției de asistență socială și medicală

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Maramureșului nr. 1 și darea acestuia, în folosință gratuită, Direcției de asistență socială și medicală - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Dan Ștefan Tarcea, Olâh Emese și Florin Valentin Gliga;

Analizând Referatul nr. 380715/22.08.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Maramureșului nr. 1 și darea acestuia, în folosință gratuită, Direcției de asistență socială și medicală;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și ale art. 867-870 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1. Se aprobă trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și includerea în Anexa 4 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca, la Hotărârea nr. 133/2005 cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul „Alte imobile de utilitate publică”, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Maramureșului nr. 1, parter, ap. 5, compus din: două camere (coafor și frizerie), depozit, un wc, cu suprafața utilă de 62,84 mp., cu părți indivize comune în cotă de 24,29/100 parte, înscris în CF nr. 276030-C1-U3 Cluj-Napoca.

Art. 2. Se aprobă darea în folosință gratuită, Direcției de asistență socială și medicală, a imobilului identificat la art. 1, în baza unui protocol de predare-primire, pe perioada desfășurării activității specifice.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 790 din 5 septembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)