Hotărârea nr. 789/2017

Hotărârea 789/2017 - Modificarea Hotărârii nr. 732/2017 (transmiterea unor imobile din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al Statului Român, în vederea dării acestora în administrarea Ministerului Justiției).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 732/2017 (transmiterea unor imobile din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al Statului român, în vederea dării acestora în administrarea Ministerului Justiției)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 732/2017 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 381808/23.08.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se modificarea Hotărârii nr. 732/2017;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia precum și ale art. 874-875 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂR ĂȘTE :

Art. I. (1) Se aprobă modificarea art. 1 alin (1) al Hotărârii nr. 732/2017 (transmiterea unor imobile din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al Statului român, în vederea dării acestora în administrarea Ministerului Justiției), în sensul modificării valorii de inventar a apartamentului 8, care este de 905.456,05 lei și a modificării valorii de inventar a apartamentului 11, care este de 3.000.596,86 lei.

(2) Se aprobă modificarea art. 3 al Hotărârii nr. 732/2017, care va avea următorul conținut:

„Art. 3. Se aprobă retragerea dreptului de administrare constituit în favoarea Curții de Apel Cluj, pentru funcționarea Tribunalului Specializat Cluj, în baza Hotărârii nr. 94/2016, asupra construcțiilor.”

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 732/2017 rămân neschimbate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 789 din 5 septembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)