Hotărârea nr. 788/2017

Hotărârea 788/2017 - Modificarea Hotărârii nr. 14/2017 (însușirea documentației tehnice de dezlipire și înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu f.n. și atribuirea în proprietate a unui loc de veci).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 14/2017 (însușirea documentației tehnice de dezlipire și înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu f.n. și atribuirea în proprietate a unui loc de veci)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 14/2017 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 382555/23.08.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se modificarea Hotărârii nr. 14/2017;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 și ale Sentinței civile nr. 63/2016, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 1541/211/2015, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 987/2016 a Curții de Apel Cluj;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂR ĂȘTE :

Aid. I. (1) Se aprobă modificarea art. 3 al Hotărârii nr. 14/2017 (însușirea documentației tehnice de dezlipire și înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu f.n. și atribuirea în proprietate a unui loc de veci), în sensul completării acestuia cu nr. cadastral 325405.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 14/2017 rămân neschimbate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 788 din 5 septembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)