Hotărârea nr. 786/2017

Hotărârea 786/2017 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 104/395 parte din terenul în suprafață de 395 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii (fostă Ion Antonescu) nr. 1, înscris în C.F. 255984 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 131515), nr. topo. 23404/5/C.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 104/395 parte din terenul în suprafață de 395 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii (fostă Ion Antonescu) nr. 1, înscris în C.F. 255984 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 131515), sub nr. topo. 23404/5/C

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 104/395 parte din terenul în suprafață de 395 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii (fostă Ion Antonescu) nr. 1, înscris în C.F. 255984 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 131515), sub nr. topo. 23404/5/C - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 367436 din 10.08.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 104/395 parte din terenul în suprafață de 395 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii (fostă Ion Antonescu) nr. 1, înscris în C.F. 255984 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 131515), sub nr. topo. 23404/5/C, în favoarea noului proprietar al construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată și ale Hotărârii nr. 67/1999 și ale Hotărârii nr. 10/2009;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se transmite dreptul de concesiune asupra cotei actuale de 104/395 parte din terenul în suprafață de 395 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii (fostă Ion Antonescu) nr. 1, înscris în C.F. 255984 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 131515), sub nr. topo. 23404/5/C, în favoarea Societății UNICARM S.R.L. identificată prin C.U.I. 6531770, începând cu data de 30.12.2009, urmare dobândirii în proprietate, a imobilului spațiu comercial nr. 2, în baza contractului de vânzare -cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 916 din 30.12.2009.

Art.2, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul