Hotărârea nr. 785/2017

Hotărârea 785/2017 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 1 din blocul 1C.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1 A, teren aferent apartamentului -cir. 1 din blocul IC

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul do hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, riluaL în municipiul Cluj-Napoca, str. Buccgi nr. IA, teren aferent apartamentului nr. 1 din blocul IC - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 368413 din 11.08.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care sc propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, teren aferent apartamentului nr. 1 din blocul IC, în favoarea noului proprietar al construcțiilor:

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată, ale Hotărârii nr. 448/1999, ale Hotărârii nr. 733/1999 și ale Hotărârii nr. 94/2001;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit di.sporițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

xArt.l. Se aprobă transmiterea drcplului de concesiune pe durata existenței construcției asupra suprafeței de 24,69 mp., (cota actuală dc 2.469/22.500) parte din terenul dc sub construcție, în suprafață dc 225 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA înscris în C.F. nr. 280000 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 145493), sub nr. topo. 23404/5, 23405/5, în. favoarea doamnei Șeuleau Simona-Claudia, având C.N.P.                începând eu data de

20.06.2003, urmare dobândirii în proprietate, a apartamentului nr. 1, în baza contractului de vânzarc-cumpărare, autentificai prin încheierea nr. 725 din 20.06.2003.

Afl2. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune pe o durată dc 49 ani asupra suprafeței de 107,84 mp., parte din terenul pentru aici și spatii veizi, în suprafață dc 4.101 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Buccgi nr. IA, înscris în C.F. nr. 268565 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 143808), sub nr. topo. 23404/7, 23405/7, în favoarea doamnei Șculcan Simona-Claudia, având C.N.P.                 începând cu data dc 20.06.2003, urmare dobândirii în proprietate, a apartamentului nr. 1, în baza contractului de vânzare-cumparare, autentificai prin încheierea nr. 725 din 20.06.2003.

Ari.3, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul •uricic-contencios.

Nr.785 din 5 septembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)