Hotărârea nr. 784/2017

Hotărârea 784/2017 - Însușirea documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 8.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. 1. C. Brătianu nr. 8

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale dc alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj Napoca, str. I. C. Brătianu nr. 8 - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 379634/45/22.08.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. I. C. Brătianu nr. 8;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 și ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei dc specialitate și prevederile Hotărârii nr. 542/2016:

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. „c”, al. 5 lit „b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprebă alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. 1. C. Brătianu nr. 8, identificate astlel:

 • - imobil ul-tcrcn în suprafață de 20 mp., cu nr. cadastral 324405, înscris in CE nr. 324405 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în folosința Sfatului popular al orașului Cluj, având intabulat, sub CI, dreptul dc concesiune pe o perioadă de 49 de ani, în baza contractului dc concesiune nr. 414781/2016, în favoarea lui Lcgman Marcel;

 • - imobilul cu suprafața din acte dc 515 mp și suprafață măsurată de 526 mp, eu nr. cadastral 256002, nr. topo. 525/1, teren ocupat în întregime cu construcția CI - casă cu 9 apartamente, înscris in CF nr. 256002 Cluj-Napoca, provenita din conversia de pe hârtie a CF nr. 125475, cu următoarea descriere:

 • -  Ap. 1. compus din: două camere, o bucătărie, o baie, un sas, un wc, o boxă, cu suprafața utilă de 60,63 mp. cu părți indivize comune în cotă dc 21,57/100 parie, teren în proprietate în cola de 113/526 parte. înscris în CF 256002-C1-L 1, în favoarea lui Clichici Radu Mirel și Clichici Simona Vaicria;

 • -  Ap. 2, compus din: o cameră, cu suprafața utilă dc 20,16 mp. cu părți indivize comune în cotă de 5,19/100 parte înscrisă în cartea funciară colectivă, din clădirea construită pe terenul în suprafață dc 526 mp, teren în proprietate îr. cotă de 27/526 parte, înscris în CF 256002-C1-U9, în favoarea lui Veres Magda;

 • -  Ap. 3, compus din: o cameră, o pivniță cu suprafața de 9,36 mp., cu suprafața ulilă de 11.57 mp. cu părți indivize comune în cotă dc 5,31/100 parte, teren în proprietate în cotă de 2.8/526 parte, înscris în CF 256002-CI-U4, în favoarea lui Bălăianu Marius Bogdan Cătălin, Csilik Andrea Gabricla;

— Ap. 4, compus din: o cameră, o bucătărie, o cămară dc alimente, o verandă, o pivniță, cu suprafața utilă de 70,10 mp., teren în proprietate în cotă de 101/526 parte, înscris îri CF 256002-C1-U2, în favoarea lui Clichici Radu Mirel și Clichici Simona Valcria;

 • -   Ap. 5, compus din: Subsol: o pivniță cu suprafața dc 15,38 mp., Pai tei; o cameră. o sufragerie, o bucătărie, un grup social și scara de acces; Mansardă: două camere, un dormitor, o baie, un depozit și scara dc acces, cu suprafața utilă totală de 97,01 mp.. cu părți indivize comune în cola dc 14,36/100 parte, teren în pruprierate în cotă de 76/526 parte, înscris în CF 256002-C 1-U6, în favoarea lui Lupcscu Maria Magdolna și Lupcscu Radu;

 • -  Ap. 6, compus din: Subsol: o boxă pivniță cu suprafața de 3.08 mp.; Paner: o bucătărie, un grup social, un depozit și scara de acces; Mansardă: două camere, un dormitor, o baie, un hol și scara de acces, cu suprafața utilă totală ce 75,53 mp., cu părți indivize comune în cotă dc 5.86/100 parte, teren în proprietate în cotă dc 31/526 parte, înscris în CF 256002-C 1-L’5. în favoarea lui Pamfîloiu Marius;

 • -  Ap. 7, corp II, la parter, compus din: o cameră, o bucătărie, cu suprafața utilă de 33,59 mp., cu părți indivize comune în cola dc 8.52/100 parte, teren în proprietate în cotă de 45/526 parte. înscris în CF 256002-C 1-L'8, în favoarea Statului român în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • -  Ap. 8. compus din: Parter: o cameră, o bucătărie, un grup social, un windfang, un depozit și scara de acces; Mansardă: un dormitor, o bucătărie, o baie, un dressing și scara de acces, cu suprafața utilă loială dc 88.88 mp., ca părți indivize comune în cola dc 10,35/100 parte, teren în proprietate în cotă dc 54/526 parte, înscris în CF 256002-C1-U6. in favoarea lui Sîncrăian Anna;

 • -  Ap. 9. compus din: o cameră, o bucătărie, o cămară de alimente, un antreu, un \vc, o boxă pivniță cu suprafața dc 11.74 mp., cu suprafața utilă dc 26.28 mp., cu părți indivize comune :n cola de 9,65/100 parte, teren în proprietate în cotă de 51/526 parte, înscris în CF 256002-C 1-L 7. in favoarea lui Legman Marcel.

(2) Prin alipirea imobilelor identificate la alin (1) va rezulta un singur corp cadastral, compus din: teren intravilan în municipiul Cluj-Napoca, str. I. C. Brătianu nr. 8, categoria curți construcții, cu suprafața măsurată de 546 mp., cu construcția - casă cu 9 apartamente, care va li înscris în C.F. nou Cluj-Napoca. cu nr. cadastral nou. cu următoarea descriere:

 • -  Ap. I, compus din: două camere, o bucătărie, o baie, un sas, un wc, o boxă, cu suprafața utilă de 60.63 mp. cu părți indivize comune în cotă dc 21,57/100 parte. teren în proprietate în cotă de 113/546 parte, înscris în CF 256002-C I-LI, în favoarea lui Clichici Radu Mirel și Clichici Simona Valeria:

-- Ap. 2, compus din: o cameră, cu suprafața utilă dc 20.16 mp. cu părți indivize comune în cotă dc 5,19/100 parte înscrisă în cartea funciară colectivă, din clădirea construită pe terenul în suprafață de 546 mp, teren în proprietate în cotă dc 27/546 parte, înscris în CF 256002-C 1-U9, în favoarea lui Veres Magda;

 • -  Ap. 3, compus din: o cameră, o pivniță cu suprafața de 9.36 mp., cu suprafața utilă de 11.57 mp. cu părți indivize comune în cotă de 5,31/100 parte, teren în proprietate în cotă de 28/546 parte, înscris în CF 256002-C 1-LJ4, în favoarea lui Bălăianu Marius Bogdan Cătălin, Csilik Andrea Gabriela;

 • -  Ap. 4. compus din: o cameră, o bucătărie, o cămară dc alimente, o verandă, o pivniță, cu suprafața utilă dc 70,10 mp., teren în proprietate în cotă de 101/546 parte, înscris în CF 256002-C 1-U2, în favoarea lui Clichici Radu Mirel și Clichici Simona Valeria;

Ap. 5, compus din: Subsol: o pivniță cu suprafața de 15,38 mp.: Parter: o cameră, o sufragerie, o bucătărie, un grup social și scara dc acces; Mansardă: două camere, un dormitor, o baiu, un depozit și scara de acces, cu suprafața utilă totală de 97.01 mp., cu pairi indivize comune în cotă de 14,36/100 parte, teren în proprietate in cotă de 76/546 parte, înscris în CF 256002-C 1-U6, în favoarea lui Lupescu Maria Magdolna și Lupescu Radu:

 • -  Ap. 6, compus din: Subsol: o boxă pivniță cu suprafața de 3,08 mp.; Parter: o bucătărie, un grup social, un depozit și scara de acces: Mansardă: două camere, un dormitor, o baie, un hol și scara dc acces, cu suprafața uli'.ă loială de 75,53 mp., cu părți indivize comune îr. cotă de 5,86/100 pane, teren în proprietate în cotă de 31/546 parte, înscris in CF 256002-CI-U5, în favoarea lui Pamf.loiu Marius;

 • -  Ap. 7, corp II, la parter, compus din: o cameră, o bucătărie, cu suprafața utilă dc 33,59 mp., cu părți indivize comune în cotă de 8.52/100 pariu, teren în proprietate în cotă de 45/546 parte, înscris în CF 256002-C 1-U8, în favoarea Statului român în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • -  Ap. 8, compus din: Parter: o cameră, o bucătărie, un grup social, un windfang, un depozit și scara de acces; Mansardă: un dormitor, o bucătărie, o baie, un dressing și scara de acces, cu suprafața utilă totală de 88,88 mp., cu părți indivize comune în cotă de 10,35/100 parte, teren în proprietate în cotă de 54/546 parte, înscris în CF 256002-C1-U6, în favoarea lui Sîncrăian Arma;

 • -  Ap. 9, compus din: o cameră, o bucătărie, o cămară de alimente, un antreu, un wc, o boxă pivniță cu suprafața dc 11,74 mp., cu suprafața utilă de 26,28 mp., cu părți indivize comune în cotă dc 9,65/100 parte, teren în cotă de 71/546 parte, din care teren în cotă dc 51/546 parte în proprietatea lui Lcgman Marcel și teren în cotă de 20/546 parte, în proprietatea Stalului român, în administrarea Consiliului local ai municipiului Cluj-Napoca, înscris în CF 256C02-C1-IJ7, având înscris la foaia dc sarcini dreptul de concesiune asupra cotei de 20/546 parte, pe o perioadă de 49 ce ani, în favoarea lui Lcgman Marcel.

Art. 2. Se însușește documentația cadastrală de alipire a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. I. C. Biălianu nr. 8, întocmită de PFA Terebcsy Alcxandru-Ioan, documentație ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


                de ședință,

țan Ștefan Taruua

Sccretarumiunicipiului,

.Ir. Auroyykoșcp^

Nr. 784 din 5 septembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

ANEXĂ LAHOTĂRÂREANR. 784/2017

La solicitarea ANEXA Nr. 1.33 w rtwjtecr.ent

MEMORIJ TEHNIC


 • 1. Adresa imobil:

Loc. Cluj-Napoca, str. I.C. Braticrvj, ir. S, jud. Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării:

Alipite doua imobile.

 • 3. Scurta prezentare a situației din teren:

> Opera twni /•? râzs de dooumentsre s îucrani:

'.n faza de documentare pen:ru efectuarea lucrării s-au desfasurat următoarele operațiuni:

«• Studierea ducur.'.er.telor ouse la dispoziție de către solicitant, si stabilirea actelor necesare centru întocmirea documentației cadastrale.

o Consultarea arhivei OC.PI/BCPI Cluj, in scopjl verificării situației irrmoilul.r si a vecinătăților acestuia.

« Stabilirea datei de efectuare a lucrarilo- in tercr

 • >  los-Gj'rzorea $/ identificarea imobilului: situat in inbavlanJl ’oc. Cluj Napoca, str. I.C. Bratianu, nr. 5, învecinat la Mo'd- str. C BraLanu, la Fsf- nr.topc. 524. ia S'JC-nr topo. 520. nr topo 521; ia Vest- nr topo. 525. rr. topo. 520 t r. cad. 324406.

 • > Descrierea generate a imobUulji:

La solicitarea beneficiarului ou privire ia a'ipireas imobilelor cu Nr. cad. 256032, Nr. OF 256'002 s Nr. CF 324435 Nr. cad. 324405. am consultat baza :1c date erstsnta, precum s. actele de propr.etate ale beneficiarului.

ir urma alipirii a rezultat lotri 1 ol Smas=5z5 mp f;l Sacie- 535 mp. D'ept do concesiune pe o perioada de da ani începând cu data semnării contranțulu; de corcesiune in favoarea lui Legrrar. Marcel, asupra cetei ds 20/535 parte.

Construcțiile: 01 in OF 256uU2-C‘l. Imcbi împrejmuit partal astfel: la NORD s‘ FST-oaloan ourstruptie CI si ps.-lial neimprejrnu;:. :c- SIJD si VFST- calcan construcție 01 si calcan construcție vecina

Imobilele sunt situate in intravîlaru'. loc. Cluj-Napoca, st-, i.C. Brarianu, nr. B

 • - SmcG-526 mp. Sactes515 mp, înscris in Nr.CF. 256DC2. Nr. CAD 256002, categoria de folosința cu.1i constructi..Construcțiile: C1 înscrisa CT 256032-C1; Gonstru cri i'= C1 in Ci 25500/-C1..

 • - S~20. mp, înscris in Nr.CF. 324405. Nr. CAD 324405, categoria de folosința curți construcții. Teren împrejmuit, ieren-curte irnoul împrejmuit Drept de concesiune pa o perioada de 40 de ani Ircepand cj data semnării contractului de concesiune in favoarea iu. Legrnan Marcel.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:


Aparatura: măsurătorile au fos: efectuate cu un apar.a* da tip GPS teica RX 900, si stafia totala ~rimble M3.

/• Metode: drumuira sprijinita, combinata cu radierea; staționare po punctul de stație 1001, orientare spre punctul de stafie <002, determinate prin metode GPS. Punctele de stafie s-au determinat prin metoda RTK, folosind Sistemul. Rompos, stafia de : referin:a Cluj-Napoca. Măsurătorile s-au efectuat in prezema proprietarului S-a determinat din coordonate suprafața analitica a imobilului. S-au ualculat punctele radiate, coo'dor.atele fiind ca Icul a.e in sistemul dc proiecte "Stereografic 1970”, iar cotele in s sternul "Marca Neagra 1975",

> Punctolo noi: s au determinat cu ajutorul GPS-ului de dubla frecventa

Leica RX 900:

Nr.Pct.

X(m)

Y(m)

Z(m}

1001

586530.826

392644.214

341.717

1002

586520.103

392618.996

341.822

1003

586495.622

392542.322

342.821

> Măsurătorile efectuate in rețeaua de indeste si ridicare, pentru ridicarea detaliilor topografice clasice, caicului suprafețelor, descrierile ropogratice ale punctelor no oin rețeaua de indesire si ridicare si inventarul da coordonate se regăsesc ir, cuprinsul prezentai documentații.

Data întocmiri: 30.03.2017

Semnătură si stampila (persoana autorizatul

100Cl543',Qf>4


Carte Funciară Nr. 324405

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

L.N'-[Ziua

28099

22

PENTRU INFORMARE

Luna

02

j Anul

2017

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

teren intravilan

Adresa: loc, Ciuj-Napoca. Str I.C. Bratianu, Kr. 8, Jud. Cui

Nr. Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

324405

20

Teren împrejmuit; teren - curre-imobil ima'cimult

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  28099 / 22/02/2017

  Âct Administrativ nr. HCL NR.542, din 23/09'201G emis de COf/SILIUL LOCAL AL MUN.CLUJ NAPOCA: Act Administrativ nr. CONTRACT DE CONCESIUNE NR.414781, din 03/10/2016 emis de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 16376, din 03/02/2017 emis deOCPI CLUJ; Act Administrativ nr. 16378, dtr 03/02/2017 emis de OCPI CLUj Act Administrativ nr. CONTRACT DE CONCESIUNE NR.414781. dir 03/10/2016 emis de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA;

  Bl

  Se infiinteaza cartea funciara 324405 a imobilului cu numărul cadastral 324405/Cluj-Napcca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 309481 înscris in calea funciara 309481;

  Al

  Decret nr. 92/1950;

  . 32

  Intabutare, d’tpl de PPxOPRIETATEnațio-ializare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în folosința

  • 2) SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

  OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 369481/Cluj-Napoca. înscrisa prin încheierea nr. 4425 am 02/12/1955; 'provenita din conversia CF B395 Cluj - Napoca)

  Act rr. 0 (documentație tennică);

  83

  imobilul de sub Al este folosit in comun cu proprietarii imobilului ru               Al

  numărul topografic 525/1_______ ..                           . . ..

  OBSERVAȚII: porție transcrisa din CF 309481/Cluj-Napr>ra, înscrisa prin încheierea nr. 5S6I din 04/04/1997; (provenita din conversia CF 8395 Cluj - Napoca)

 • C. Partea III. 5ARCINI

Înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate,

Referințe


drepturi reale de garanție șl sarcipE-—^,^_____

■v


28099 / 22/02/2017

Act Administrativ nr. CONTRACT DE CONCESIUNE JiR.414781-.. din-.O3/10/2016 emis de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. HCL NR.542, din.23/09/2016 eWs de CONSILIU- LOCAL AL MUN.CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 16378,_din 03/O2/2017 emis de-^CPI CLUJ;


C]


Intaoula-e, drept de CONCESIUNEpe o perioadă 49 dc .anjîncepând cu data semnării contractului de concesiune <■

1) LEGMAN MARCEL


Al


________Carte Fundară Nr. 324405 Comuna/Oraș/M unici piu: Cluj Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea I

TerenNr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații l Referințe

324405

20

teren - curte-imobil împrejmuit

* Suprafața este determinată in planul de p-oiecție Stereo 7G.

Date referitoare la teren

Crx

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți Qnrtrvst»

DA

20

-

Teren - curte. Imobil împrejmuit.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment <- (m)

1

2|

2.579

2

3

5.423

3

4

2.709

4

5

3.1

5

6

4.119

6

7

3.362

7

8

4.557

Punct

| început

Punct sfârșit

Lungime segment i~ (m)

8

9

‘..409

9

10

2.224

10

11

3.067

11]

12

2.55

12

1

0.579


i Mr. 324405 Comura/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca


♦“ Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din ca “tea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modl’icare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 180 RON. -Chitanța interna nr^861/22-02-2017 in suma de 180, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codjl nr. 222, 232.     / \


Data soluționării,

Asistent Registrator.

Referent,

03-03-2017

ADRIAM.PÎRVIÂBRAICA

... «•$           J. A ->,s.

• -        ......t -• -

Data eliberării.

•rv " ;>

/ 1 .

(parafa și semnătura) > ‘

(parafa și ^ețnrătiJrsr

\ ■

■inimi

10305411âH_                        Carte Funciară Nr. 324405 Comuna/Oras/Municipiu: Ciui-Napoca

țg.f*      EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ                           I

fi'-''       PENTRU INFORMARE                                    Luna 02 _J

y iv’r'nr                                                                                    Ânul 1 2^17 -I

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

z l: vj ... Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa; Loc. Cluj-Napoca. Str I.C. Bratianu, Nr 8, )ud. Cluj

Nr. Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

AL

3244Ub

2(1

leren împrejmuit;

teren • curte-imobi' împrejmuit

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  128099 / 22/02/2017


Act Administrativ nr. HCL KR.542, dir 23/09/2016 em s de CONSILIUL LOCAL AL MUN.CLUJ-NAPOCA; Act • Administrativ nr. CONTRACT DE CONCESIUNE KR.414781, din 03/10/2016 emis de MUNICIPIUL CLUJ-

NAPOCA; Act Administrativ nr. 16378, din 03/02/2017 emis de OCPI CLUJ; Act Administrativ nr. 16378, din G3/02/2017 emis de OCPI CLUJ: Act Administrativ nr. CONTRACT DE CONCESIUNE NR.414781, din 03/10/2016 emis de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA;__

Al


5e înființează caftea fjnciara 324405 a imobilului cu numărul

( Bl cadastral 324405/Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imcbilu ui

|cu numărul cadastral 309481 inscris ;n cartea funciara 309481;__

; Decret nr. 92/1950;

Al


'ihtabulareTdrept de PROPRIETATEnâționalizâre, dobândit prin Lege.i

'cota actuala 1/1_______[

STATUL ROMÂN, în folosința

5FATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

OBSERVAȚI): poziție transcrisa din CF 309481/Cluj-Napoca. înscrisa prin încheierea nr. 4415 din G27I2/1955: (provenita din conversia CF 8395 Cluj - Napoca)


1)

I 2)

I

I

Act nr. 0 (documentație tehnica);

i

i

I


imobilul de sub Al este folosit in comun cu propretarii imobil.jlui cu1

Al


mumăruI topografic 825/1__________________________________________ Ș______

OBScRVATIi: poziție transcrisa din CF 309481/Ciuj-Napoca. inscrisa prin încheierea nr. 5961 din 04/04/1997; (provenita din conversia CF 8395 Cluj - Napoca)

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini -

  Referințe


(28099 / 22/02/2017

Act Administrativ nr. CONTRACT DE CONCESIUNE NR.414781-. din 03/10/2016 emis de MUNICIPIUL CLUJ-

NAPOCA; Act Administrativ nr. HCL NR.542, din 23/09/2016 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN.CLUJ-:NAPOCA: Act Administrativ nr. 16378, din 03/02/2017 emis de OCPI-CLUJ,

| p j Intabularc, drept de CONCESIUNEpe c perioadă de 49 de ani incepăndl

;cu data semnării contractului de concesiune_____ |__

J | 1) LEGMAN MARCEL__ _       ______________

'C-


. :16Q4627_

Șf? lîi££L


<» r a »»*•**

>r»irnxnr‘«»glV.S


Carte Funciară Nr.


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA


PENTRU INFORMARE


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara CLUJ


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


Ur,

28105

ZJui»

22

Luna

02

Anul

2017


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi: 125475 TEREN Intravilan                                                                      Nr. topografic: 525/1


Adresa; Loc. dui-Napoca, StrlC. Bratianu, Nr. 8, jud. Cluj

Nr. Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Ăi

256002

Din acte: 515 Măsurată: 526

Construcția O. înscrisa In CF 256002-C1;        ~             .

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 256002-C1


B. Partea II. Proprietari și acte


. . . *

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

136236 / 22/12/2009

Act Notarial nr. 1561, din 21/12/2009 emis de BNP PETRUS MARIA;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 53/515

Al

1) 5ÎNCRA1AN ANNA, bun propriu

OBSERVATA: cota de 53/515 parte aferentă ap 8

7462 /11/05/1998

Contract De Varizare-Cumparare nr. 35821, din 26/11/1997 emis de SC CONSTRUCTAREALUL SA;

B6

intabulare, drept de PROpRlEȚATEcumpârare, dobândit prin Convenție, cota actuala.74/515

Al / B.9

 • 1) LUPE5CU RADU, șî soția

 • 2) LUPESCU MAGDOLNA, ca bun comun

OBS^RVATH: (provenita din conversia CF 125475)

cota de 74/515 sfapt nr 5■■    ■

112845 711710/2010

Act Notarial nr. 997, din 08/10/2010 emis de bnp ciacoi claudia daniela;

B9

se notează interdicția de înstrăinare și grevare

1) S.C. BANCA TRANSILVANIA S.A. SUCURSALA CLUJ, CF;11324720

134844 / 06/12/2010

Act Notarial nr. 605, din 03/12/2010 emis de BNP 1IȘE CAMELIA VERON1CA;

010

Intabulare. drept de PROPRIETATEcumparare. dobândit prin Convenție, cota actuala 111/515

Al

1} CL1CH1CI RADU - MIREL, căsătorit cu

2) CLÎCHICI SIMOMA VALERIA, - bun comun

OBSERVATN: cota 111/315 parte teren af. ap. 1

6935 / 21/04/2003

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 40048, din 21/01/2000 emis de Cons. Local Cluj;

B13

3072

Intabulare, drept de PROPRlETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 49/515 s.

AL

1) LEGMAN MARCEL

OBSERVAȚIE(provenitadinconversiaCF125475) cota de 49/515 parte af. ap. 9

14 / Q6/03/2014

Act Notarial nr. 281, din 05/03/2014 emis de MIHtmU OANA;

B14

Intabulare, drept de PROPRIE lATEdonație, dobândit prin convenție, cota actuala 30/515

Al

1) PANFILOIU MARIUS. bun propriu

OBSERVAȚII: cota 30/515 parte teren af. âp. 6

204661/11/12/2015


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

Act Notarial tu. 3445, din 10/12/2015 emis de Petrean Ioana;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 15/515

Al / B.18

 • 1) BÂLAÎANU MARIUS-BOGDAN-CĂTĂLIN, și soția

 • 2) CSILUK ANDREA-GABftlELĂ, bun comun

OBSERVAȚII; 15/515, af. ap. 3

Act Notarial nr. 3446, din 10/12/2015 emis de Petrean Ioana;

B18

Se notează Interdicția de grevare cu sarcini și/sau servituti

Al

1) ALPHA BANK R O MANIA SA, CIR50G2063

OBSERVAȚII: 'ptr. cotă af. ap. 3, de la B17

5961 / 04/04/1997

Cerere.nr.O;      .•

B19

Intabulare, drept de PROPRIEI Al E, dobândit prin Convenție, cota              ai

actuala 21939/257500

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea

 • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenită din conversia CF125475)

cotă de 8,52/100 af apt nr 7                                                ____ .

2001 / 05/02/1998

Contract De Vanzare-Cumparare nr, $5554, din 07/10/1997 emis de SC CONSTRUCTARDEALUL SA CLUJ-NAPOCA;

820

Intabulare, drept deTROPRIETATEcumpârare, dobândit pnn Convenție, cota actuala 13500/257500

Al

1) VERES MAGDA. bun propriu

OBSERVAȚIE (provenita din conversia CF125475)            '               r—

cota 27/515 parte teren aferent ap. 2

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembramîntela dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

112845 /11/10/2010

Act Notarial nr. 997, din 08/10/2010 emis d.e BNP OACOI CLAUDIA DANIELA;

CS

Intabulare, drept de IPOTECA, Vdloare:27000. EURplus dobânzile iridexâbile șî alte costuri’și comisioane, precum și orice alte cheltuieli decurgând din recuperarea tuturor sumelor datorate și â cheltuielilor de judecată, inclusiv cele decurgând din procedurile de executare silită , asupra porțiunii de sub B6 .

Al

1) S.C. BANCA TRANSILVANIA SJL SUCURSALA CLUJ. C1F:1132472D

50075/02/04/2015                     ...

Act Notarial nr. CONTRACT DE VANZARE -CUMPĂRARE NR 318, din 01/04/2015 emis de TIȘE CAMELIA-VERONICA;

CIO

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit pnn Convenție, cota actuala 99/515

Al

 • 1) CLICHICI RADU - MIREL, si soția

 • 2) CLICHICI SIMONA VALER1A

OBSERVAT»; af ap 4

204-661/11/12/2015

Act Notarial nr. 3446, din 10/12/2015 emis de Petrean ioana;

cu

Intabulare, drept de IPOTECA, Vaioare:5415D LEIși celelalte obligații de piață aferente creditului

Al

1) ALPHA BANK ROMAN IA SA. CIF:5O62063

. OBSERVAȚII; ptr. cota af. ap. 3, de ia B17

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (nip}*

Observații! Referințe

256002

Din acte: 515 Măsurată: 526

COMȘTRUCTV F: CI IN CF 256002-C1

* Suprafața este determinata in planul’de proiecție Stereo 70.

DEfALÎi UNlARE IMOBIL .   ; •'

Date referitoare la teren

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<-(m)

1

2

1.886

. 3

4

0.33

5

6

033

7

8

2.882

9

10

10.148

11

12

0.679


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment i-(m)

2

3

8.356

4

5

3.547

6

7

4.099

8

9

16.801

io

11

3.12

12

13

2.55


Crt

Categorie folosință

Intra vîlsn

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații! Referințe

1

curtl construcții

DA

526

525/1

Construcțiile: CI in CE 255002-C1. Suprafața ocupata in întregime de construcția G1.'

Punct început

Punct sfârșit

Lungime sogmenț

t-(m)

Punct început

punct

sfârșit

Lungime segment t* (m)

13

14

3.067

14

15

■ • 2.224

.15

16

1.409

16

17

4.657

17

18

13,216

18

19

19.144

19

20

29.766

20

21

11.416

21

22

0916

22

23

2.975

23

24

14.787

24

25

.5.787

25

. 26

9.375

26

27

.                     1.953

27

1

5.655

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 șl sunt rotunjite la 1 milimetru. **♦ Distanța dIntra puncte este formată din segmente cumulate ca surit mal mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte fundară ește va.labil.la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile rea.lș precum șl pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.7863/22-02-2017 In suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

24-02-2017

IliN Ml IIII! UI ilu H 1504634

'AXT.PI

g: > x m ''ix A


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

piu: Clui-Napoca

Nr.

28105 ]

Ziua

22

Luna

02 1

Anul

2017 1


A. Partea I. Descrierea imobilului

Adresa: I or. Cluj-Napoca, Str l.C. Bralianu, Nr. 8. Jud. Cluj                                 Nr c- veChj. 125475

Electronic: 256002-C1; Nr.Topo: 525/1/C: Suprafața: 515

Părți comune; -

Obseratil: Construcțiile: CI in CF 256002-C1.

Tron son

5car a

Nivel

Nr. Ap.

Cod U.l.

Nr. Cf individ

5upraf. utila

Cota parti

Cota teren

Observații

1

1

256002-Cl-Ul

61

2157/10

000

111/515

compus din: 2 camere. 1 bucătărie. 1 baie, 1 sas.

1 wc, 1 boxa, cu suprafața uti a 50,63 mp. cu p.i.u

,21 57/100

“i

parter

2

9

255002-

C1-U9

2C.16

519/100'

00

27/515

Apai Idilicului nr. 2, compus din: 1 camera, cu suprafața utilă de 20.16 mp, cu părțile indivize comune aferente în cotă de 5,19/100 p3rte înscrise în cartea funciară colectivă, din clădirea construită pe terenul cu suprafața de 515 mp.

Teren atribuit îr. proprietate 27/515 parte

parter

3

4

256002-

C1-U4

12

5,31 /ICO

15/515

Apt nr.3, compus din : 1 cameră. 1 pivniță cu su 9,36 mp., cu Su 11,57 mp., cu p.i.c 5,31/100 parte.

Teren in proprietate: 15/515 parte.

parter

4 .

2

2560C2

C1-U2

70

19,19 /100

99/515

compus cin: 1 cameră. 1 bucătărie, 1 cămară de alimente, 1 veranda, 1 pivniță, su: 70.10 mp. teren în folosință: 99/515 oarie

5

6

256002-C1-U6

97

14.36

A 00

74/515

compus din :

SU3SOL : 1 pivniță cu suprafața de 15,38 mo. PARTER : 1 cameră, 1 sufragerie. 1 bucătărie, 1 grup social și scară de acces; MANSARDĂ: 2 camere, 1 dormitor, 1 baie, 1 depozit și scara de acces;

cu suprafața utilă totală de 97,01 mp., având p.i. c. 14,36/100 și teren în proprietate 74/515

1

6

5

256002-

C1-U5

75

5.8b

'100

30/515

compus din :

SUBSOL: 1 poxă pivniță cu Suprafața oe 3,08 mp.

PARTER : 1 bucătărie. 1 grup social, 1 depozit și scară de acces; MANSARDĂ: 2 camere. 1 dormitor, 1 baie, 1 hol și scara de acces;

cu suprafața utilă totală de 75,53 mp., având p.i. c. 5,86/100 și teren îr Droprietate 3C/515

parter

7

a

25Î002-

C1-U8

33.59

Apartament nr 7, corp 1, ia parter, compus din: 11 cameră. 1 bucătărie, cu suprafața utilă de 33.59

mp. ru pic de 8,52/100 in cf C0> 125475

8

3

256002-

C1-U3

89

10.35 /100

53/515

compus din :

PARTER : 1 cameră. 1 bucătărie, 1 qrupsocfal. 1 windfang, 1 depozit și scară de acces;

MANSARDĂ: 1 dormitoar, 1 bucătărie. 1 baie, 1 □ressing și scara de acces;

cu suprafața Jtilă totală ce 88.88 mp., având p.i. c. 10,35/100 st teren în proprietate 53/515

parter

9

7

256002-

C1-U7

26.28

965/100

00

49/515

Apartamentul nr. 9 compus din 1 cameră , 1 bucătărie, 1 cămară de alimente. 1 antreu, 1 wc, 1 boxă pivnița cu suprafața de ll,74mp. cu SU=26,28 mp. PIC de 9,65/100 TEREN in proprietate 49/515 parte

B. Partea II. Proprietar si acte

CONSTRUCȚIE

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

101362 / 24/06/2015

Act Administrativ nr. 92377. din 10/06/2015 emis de BCPI Cluj-Napoca (documentație cadastrală);

3-, 1 Se notează actualizare date imobil, în sensul atribuirii numărului cadastral 256002, " 1 imobilului cu număr toboq rafie 525/1, de sub A.l

Al

117311 / 05/07/2016__

__Carte Fundară Nr. 256002-C1 Comuna/Craș/Munidpiu; Cluj-Nanoc* Act Notarial nr. 805, din 08/06/2016 emis de Notar Public Oana Mihutiu (act administrativ nr. 84549/11-05-— 2016 emis de BCPI Cluj-Napoca; act administrativ nr. 73/11-03-2016 emis de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca; act notarial m. 800/07-06-2016 emis de Notar Public Oana Mihutiu; act notarial nr. 732/26-05-2016 emis de Notar Public Oana Mihutiu; act notarial nr. 887/22-05-2016 emis de Notar Public Oana Mihutiu: act notar.ai nr. /99/07-06-2016 emis de Notar Public Oana Minutiu; act notarial nr. 744/30-05-2016 emis de Notar Public Cana_ Mihutiu; act notarial nr. 711/23-05-2016 emis de Notar Public Oana Mihutiu;); ______

i 82 [SE MODIFICĂ suprafața terenului de sub Al de la 515 mp, - la 526 mp.                | ai______J

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

50075 / 02/04/2015

Act Notarial nr. CONTRACT DE VANZAP.E -CUMPĂRARE NR 318, din 01/04/2(515 emis de TIȘE CAMELIA-VERONICA:

B8 |

Intabulare. drept de PROPRIETATE, cumoarare. oobandit prin Convenție, cota actuala l 1/1, cota inițiala l.'l                                           ____________________________________1

Al

 • 1) CLICHICI RADU - MIREL, si SOtia

 • 2) CLICHICI S1MONA VALERIA, bun comun

j B9

Se radiază promisiunea bilaterala de vânzare - cumpărare de sub B7.

Al

Unitate individuala Nr. 3

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

136236 / 22/12/2009

Act Notarial nr. 1551, din 21/12/2909 emis de 8NP PETRUS MARIA;_____________________________

R7 ilntabulare. drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala I

I 04 |1/1. cota Inițiala 1/1__________________________________I ____

;     | 1) SÎNCRĂ1AN ANNA, bun propriu_________

53417 / 12/O5/2O11___    ___________________ __

Act Administrativ nr. 139. cin 04/04/2011 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA (documentație cadastrala avizata de OCPI CLul);_____________________________________________________________________

83 jse evidențiază extinderea și mansardarea imobilului de sub Al                       |       Al

Unitate individuala Nr. 4

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale| Referințe

55274 / 24/05/2012

Act Notarial nr. 450, din 23/05/2012 emis ce MUPESAN CCRNELIU LUCIAN (act administrativ nri 291/07 05 2012 emis de PRIMĂRIA MUN.CLUJ- NAPOCA; ac: adminislialiv nr. 14C7G2/304.1,f15-05-2012 emis de PRIMĂRIA MUN CLU) NAPOCA;);______________________________________________

B3 |se notează calitatea de monument storic 3 imobilulu de de sub A+l__________ I al

204661 / 11/12/2015                  '_____ _________

Act Notarial nr. 3445, din 10/12/2015 emis de Petrear Ioana;


B4


irita bulă re, drept de PROPRIETATE, cum'pârare dobândit prin Convenție, cota actuala

1/1. cota Inițiala LI                  ___________________________________________________

1) BÂLÂIANU MARIUS-BOGCAN-CÂTÂLIN, și soția

| 2) CSILUK ANDREA GABRIELA, tun comun____________


Al


Act Notarial nr. 3445, din 10/12/2015 emis de Petrean Ioana;


B5 Se notează interdicția da grevare cu sarcini și/sau servituti___________________

1) ALPHA BANK ROMAKIA SA, CIF:5O62O63


Al


Unitate individuala Nr. 5

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

39747/01/04/2010

Act Administrativ nr. 33178, dlr. 20/02/1997 emis de SC CONSTRUCT ARDEAI UI. SA CLUJ-NAPOCA;

B3 | se radiaza notarea de sub B.l

Al

53412 / 12/05/2011

Act Administrativ nr. 139, din 04/04/2911 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA (documentația .cadastrală avizată de CCPI Cluj);__

35 |se evidențiază extinderea și mansardarea imobilului de sub Al

Al

1110089 7 12/10/2012

Act Notarial nr. 1575, din 11/10/2012 emis de MIHUT U OANA;

BG Ise radiază notarea de sub B4

Al

130744 / 06/03/2014

•Act Notarial nr. 261. din 05/03/20.14 emis de MIHUTIU OANA;

i     llntabu.arc, drept ele PROPRIETATE, donație, dobardit prin Convenție, cota actuala 1/1,

3 cota inițiala 1/1

Al

| 1> PANFILOIU MARIUS, bun propriu

.. J

Unitate individuala Nr. 6

Referințe

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale


17462 / 11/05/1998_______ _____

i Contract De Vanzare-Cumparare nr. 35871, din 26/11/1997 emis de SC CON5TRUCTARDEALUL SA; __

Ai


Bl


B2


llntâBulare, drept de PROPRIE IATE, cumpărare, dobândit p-in Convenție, cuta actuala

>1/1. cota inltala 1/1______ ____

 • 1) LUPESCL RADU, si soția

 • 2) LUPESCL MAGDOLNA, ca bun comun

i ObservatH:(proven<ta din conversia CF 126634)

' m baza art 9 alin 8 din LT12/1995 , apartamentuT nu pcale Ti înstrăinat 10~ani de la data cumpărări 26.11.1997________

Obs0rvatii:(provenita din conversia CF 128634)


Al


51023 / 30/04/2010        ______________

Act Notarial nr. 1564, din 29/04/2010 emis de BMP DOROBANȚII SIMONA IUSTINA;

B3 iSe îndreaptă eroarea materială în sensul că la descrierea imobilului există 1 pivniță T

112845 / 11/10/2010                                  __'


Al


•Act Administrativ nr. 1133. din 24/08/2009 emis de PRIMĂRIA. MUN. CLUJ NAPOCA; se notează autorizația de construire nr. 1133/24.08.2009 emisă de Primăria

B5 Muricipiului Cluj-Napoca, autorizație emisă pentru executarea lucrărilor ce mansardare/extindere a apartamentului__

Act Notarial nri 997 din 08/10/2010 emis de BNP CIACOI CLAUDIA DANIELA;

j BG se notează interdicția de înstrăinare și grevare____________

_____jj’ S.C. BANCA TRA~NSÎLVANIA S.A. SUCURSALA CLUJ, CIF:11324720  _____ 53407 / 12/05/2011

Act Administrativ nr. 139. din 04/04/2011 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA (documentație ■ cadastrală avizată de OCPI CLuj);______

i B7 se evidențiază extinderea ș: ma isordarea imobilului de sub Al


Al


Al


Al


Unitate individuala Nr. 7________________________________________________________________

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale        ] Referințe

6936/21/04/2003____________

Contract De VanzareCumparara nr. ^0043, din 21/01/2000 emis de Consilul Local Cluj;

! Inia buia re, drept de~PROPRI ETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cotăâctuaTân ~

1/1, cota Inițiala 1/1_____________________________'______________’___________________________________,_________ 1_________

. 1) LEGMAN MARCEL

, Observatii:(provenita din conversia CF 145324)

’____I____________________ —_____________________________________________________________

20731 / 18/02/2013_____

Act Aoministrativ nr. 30297/413, din 28/01/2013 emis de PRIM MUN CLUJ NAPOCA:________________________

B3 se rad ază notarea interdicției de înstrăinare de sub B2|Al

Unitate individuala Nr, 8

i         înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

15961/04/04/1997

Cerere nr. 0;

Bl

Intabulare. drept de PROPRIETATE, dobândit orin Lege, cota actuala 1/1. cota inițiala 121

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, in administrarea

 • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA Observații;(provenita din conversia CF 125476)

Unitate individuala Nr. 9

1

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

2001 / 05/02/1998

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 35554, din 07/10/1997 emis de SC CONSi RUCTARDEALUL SA CLUj-NAP0CA:

Bl

1

intabulare, drept ce PROPRIETATE, cumpămre, cobandit prin Convenție, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1

AL

1) VERES MAGDA, bun propriu

Observatii:(provenita din conversia CF 127251)

62

In baza art. ’9, alin. 8, din Legea 112/1995, apartamentul nu poate fi înstră nat 10 ani de la data cumpărării 07.10.1997

Al

Observatii:(provenita am conversia CF 127251)

C. Partea III. Sarcini

CONSTRUCȚIE

înscrieri privind dezmombramintele dreptului do proprietate, drepturi reale de □arantle si sarcini

ReferințeCînscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini


Referințe


135473 / 21/12/2009 ________

Act Administrativ nr. 67551/413, din 16/08/2007 emis de PRIMĂRIA CLUJ- NAPOCA (act notarial nr. 139/18-12-2009 emis de DNP FUCH5 TUNDE; act notarial nr. 140/18-12-2009 emis de BNP FUCHST1INDF; act notarial nr. 878/18-12-2009 emis de BNP FUCIIS TUNDE; act administrativ nr. 34869/01-07-1997 emis de SC CONSTRUCTARDEALUL SA;);_________________________

C2 iSe radiază ipoteca de sub CI și intzerdicția de sub 52


Al

Unitate individuala Nr. 3

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție si sarcini

Referințe

136236/ 22/12/2009

Act Notaral nr. 1561, din 21/12/2009 emis ae BNP PETRUS MARIA;

CI Intabula-e, drept de UZUFRUCT VIAGER

Al

1) 5CORUȘ NECULA1, și soția

2) SCORUȘ SIMONA ANGELICA


înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, dreptun leale de ( garanție sl sarcini

Referințe

97313/06/08/2013

Act Notarial nr. 1041, din 05/08/2013 emis de POP SERGIU MIRCEA;

C2 Ise radiaza înscrierea de sub Ci

Al

204-661 / 11/12/2015

Act Notarial nr. 3446, din 10/12/2015 emis do Pctrean ioana;                  ___________

ilntabulare, dreot de IPOTECA, Valoarc:64150 LEI, și celelalte obligații dc plată aferente J O edilului__________


Certific că prezentul extras corespunde cu pozitple in vigoare din ca'tea funciara originala, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reele precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar nformatiilc prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S a achitat tariful de 23 RON, -Chitanța interna nr.7853/22-02-2017 in suma de 20, pentru serviciu! de publicitate imobiliară cu ccdul nr. 272.


Referent/Asistent-

SILVIA MLREȘAN

Tparafe ss

TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUN ÂR

SUPR. (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C. E

CAD/TOP

A. SITUAȚIA AC 1 UALĂ - CONFORM C.F.

256002

CAD. 256002

526

Construcția CI in CF 256002-CI. Suprafața ocupata in întregime de construcția CI. Construcție cu 9 apartamente.

Ap. 1- Clichici Radu Mirel, Clichici Simona Valeria.

Ap. 2- Vcrcs Magda.

Ap. 3- Balaianu Marius Bogdan Cătălin, Csillik Andrea Gabriela.

Ap. 4- Clichici Radu Mirel, Clichici Simona Valeria.

Ap. 5- Lupescu Maria Magdolna, Lupescu Radu.

Ap. 6- Panfiloiu Marius.

Ap. 7- Statul Roman in administrarea Consiliul Local al Municipiului Cluj Napoca.

Ap. 8- Sincraian Atina.

Ap. 9- Legman Marcel.

324405

CAD. 324405

20

Tcrcn-curtc. Imobil împrejmuit.

Drept de proprietate naționalizare, dobândit prin I^cgc, cota actuala 1/1, in favoarea: Statul Roman in folosința Sfatului Popular al Orașului Cluj

SARCINI: Drept de concesiune pc o perioada de 49 de ani, in favoarea lui: Legman Marcel.

C.F.

Nr. ap.

S.utila

P.I.C.

Cola teren

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

256002-CI-UI

1

61

21.57

113

Compus din: 2 camere, 1 bucătărie, 1 haic, 1 sas, 1 wc, 1 boxa, cu suprafața utila 60.63 mp, cu PIC 21.57/100. Teren in prorietatc 113/526 mp.

Drept dc proprietate, cumpărare, in favoarea: Clichici Radu MireL Clichici Simona Valeria

256002-CI -U9

2

20.16

5.19

27

Apartamentul nr. 2, compus din: 1 camera, cu suprafața utila de 20.16 mp, cu părțile indivize comune aferente in cota de 5.19/100 parte înscrisa in cartea funciara colectiva, din clădirea construita pc terenul cu suprafața du 526 mp. Teren in prorictate 27/526 mp.

Drept dc proprietate, cumpărare, in favoarea: Veres Magda

/’?• CEI-TiriCAT

256002-CI -U4

-

3

12

5.31

28

Apt. nr. 3, compus din: 1 camera, 1 pivnița cu s=9.36 mp, cu SU 11.57 mp, cu PIC 5.31/100 parte. Teren in prorictate 28/526 mp.

Drept de proprietate, cumpărare, in fave^rjea^            ,

Balaianu Marius Bogdan Cătălin, . , . . , ;    .. /

Csillik Andrea Gabriela                                 |

Alexandru- Ufan jJ256002-C1-U2

4

70

19.19

101

Compus din 1 camera, 1 bucătărie. 1 camara de alimente, 1 veranda, 1 pivnița, suprafața utila 70.10 mp, teren in prorietale 101/526 mp.

Drept dc proprietate, cumpărare, in favoarea: Clichici Radu Mirel, Clichici Simona Valeria

256002-C1-L6

5

97

14.36

76

Compus din: SUBSOL: 1 pivijjtafu suprafața de 15.38 mp.

PARTER: 1 camera, 1 sufragerie,‘tgrît^o^fel si scara de acces.

MANSARDA: 2 camere, 1 dormitor, 1 baie, 1 depozit si scara de acces; cu suprafața utila totala de 97.01 mp, avand PIC 14.36/100 si teren in prorietale 76/526 mp.

Drept de proprietate, cumpărare. in favoarea:

Lupescu Radu, Lupescu Magdolna

256002-C1-1.5

6

75

5.86

31

Compus din: SUBSOL: 1 boxa pivnița, cu suprafața dc 3.08 mp. PARTER: 1 bucătărie. 1 grup social, 1 depozit si scara de acces. MANSARDA: 2 camere, 1 dormitor, 1 baie, 1 hol si scara de acces; cu suprafața utila totala dc 75.53 mp avand PIC 5.86/100 si teren in prorietale 31/526 mp.

Drept dc proprietate, donație, in favoarea: Panfiloiu Marius

256002-CI-L8

*7 J

33.59

8.52

45

Apartament nr. 7, corp II, la parter, compus din: 1 camera, 1 bucătărie, cu suprafața utila de 33.59 mp, cu PIC dc 8.52/100 in CF col. 125475. Teren in prorietale 45/526 mp.

Drept dc proprietate, dobândit prin Lege, in favoarea: Statul Roman in administrarea Consiliului Local al Mun. Cluj-Napoca

256002-C1-U3

8

89

10.35

54

Compus din PARTER: 1 camera, 1 bucătărie. 1 grup social, 1 windfang, 1 depozit si scara de acces; MANSARDA: 1 dormitor, 1 bucătărie, 1 baie.l dessing si scara dc acces; cu suprafața utila totala de 88,88 mp., avand p.i.c 10.35/100 teren in prorietale 54/526 mp.

Drept de proprietate, cumpărare, in favoarea: Sincraian Anna

256002-C1-U7

9

26.28

9.65

51

Apartamcntu nr.9 compus din 1 camera, 1 bucătărie, 1 camara dc alimente, 1 antreu, 1 WC. 1 boxa pivnița cu suprafața dc 11.74 mp, cu SU= 26.28 mp, PIC de 9.65/100. teren in prorictatc 51/526 mp.

Drept de proprietate, cumpărare, in favoarea: Legman Marcel


O-SUPR. (MP)


DESCRIEREA IMOBILULUI


PROPRIETARI


B. SITUAȚIA PROPUSA-DURA ALIPIRE TERENDrept dc proprietate in favoarea:

Ap. 1. Clicliici Radu Mirel, Clicliici Simona Valcria, in cota de 113/546 parte.


Ap. 2. Veros Magda, in cota de 27/546 parte.


Ap. 3. Balaianu Marius Bogdan Cătălin, Csillik Andrea Gabricla, in cota dc 28/546 parte.


Ap. 4. Clicii ici Radu Mirel, Clicliici Siniona Valcria, in cota de 101/546 parte.


Construcțiile: CI in CE 256002-C1.

Teren-curte. Imobil împrejmuit parțial astfel: la NORD si EST-calcan construcție C1 si parțial neimprejmuit, la SIJD si VEST- calcan construcție C1 si calcan construcție vecina.


Ap. 5. Lupcscu Radu, Lupescu Magdolna, in cota dc 76/546 parte.


Ap. 6. Panfiloiu Marius, in cota de 31/546 parte.


Ap. 7. Statul Roman in administrarea Consiliului I AJcal al Mun. Cluj-Napoca, in cota de 45/546 parte.


Ap. 8. Sincraian Anna, in cota dc 54/546 parte.


.4

Ap. 9. Lcgman Marcel, in cota dc 51/546 parte.


i •?

I Ș.>;      _____________________

tehebesy<~\ / \ ■ Alexandru- kwm |


ne


SARCINI: .Asupra cotei de 20/546 parte drept dc concesiune pe o perioada de 49 de ani, in favoarea lui: Legman Marcel


-AC.F.

Nr. ap.

S.utila

l’.I.C.

Cola teren

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

256002-C1-U1

1

61

21.57

113

Campus din: 2 camere. 1 bucătărie, 1 baie, 1 sas, 1 wc, 1 boxa, cu suprafața utila 60.63 mp. cu PIC 21.57/100. Teren in prorietate 113/546 mp.

Drept dc proprietate, cumpărare, in favoarea: Clichici RaduMireL Clichici Simona Valcria

256002-C1-U9

2

20.16

5.19

27

Apartamentul nr. 2, compus din: 1 camera, cu suprafața utila de 20.16 mp, cu părțile indivize comune aferente in cota de 5.19/100 parte înscrisa in cartea funciara colectivii, cin clădirea construita pe terenul cu suprafața de 546 mp. Teren in prorietate 27/546 mp.

Drept dc proprietate, cumpărare, in favoarea: Vcres Magda

256002-C1-U4

3

12

5.31

28

Apt. nr. 3, compus din: 1 camera, 1 pivnița cu s-9.36 mp, cu SU 11.57 mp, cu PIC 5.31/100 parte. Teren in prorietate 28/546 mp.

Drept de proprietate, cumpărare. in favoarea: Balaituiu Marius Bogdan Cătălin,

Csillik Andrea Gabriela

256002-C1-IJ2

4

70

19.19

101

Compus din 1 camera. 1 bucătărie, 1 camara de alimente, 1 veranda, 1 pivnița, suprafața utila 70.10 mp, teren in prorietate 101/546 mp.

Drept de proprietate, cumpărare, in favoarea: Clichici Radu Mircl, Clichici Simona Valeriu

2560C2-C1-U6

5

97

14.36

76

Compus din: SUBSOL: 1 pjvnit^cu.suprafata dc 15.38 mp. PARTER: 1 camera, 1 sufragerie,'' 'ffipsocial'sfscara do acces. MANSARDA: 2 camere,

1 dormitor. 1 baie. 1 depozit si scara dc acces; cu suprafața utila totala dc 97.01 mp, avand PIC 14.36/100 si teren in prorietate 76/546 mp.

Drept dc proprietate, cumpărare, in favoarea: Lupcscu Rade, Lupescu Magdolna

256002-C1-U5

6

75

5.86

31

Compus din: SUBSOL: 1 boxa pivnița, cu suprafața de 3.08 mp. PARTER: 1 bucătărie, 1 grup social, 1 depozit si scara de acces. MANSARDA: 2 camere, 1 dormitor, 1 baie, 1 hol si scara dc acces; cu suprafața utila totala de 75.53 mp avand PIC 5.86'100 si teren in prorietate 31/546 mp.

Drept dc proprietate, donație, in favoarea: Pan filoiu Marius

2560U2-C1-U8

7

33.59

8.52

45

Apartament nr. 7, corp 11, la parter, compus din: 1 camera, 1 bucătărie, cu suprafața utila de 33.59 mp, cu PIC dc 8.52/100 iu CF col. 125475. Teren in prorietate 45/546 mp.

1 Trept de proprietate, dobândit prin Lege, in favoarea: Stalul Roman in administrarea Consiliului Locul al Mun. CIuj-Napoca

2560G2-C1-U3

8

89

10.35

54

Compus din PARTER: 1 camera, 1 bucătărie, 1 grup social, 1 windfang, I depozit si scara de acces; MANSARDA: 1 dormitor. 1 bucătărie, 1 baic,l dessing si scara de acces; cu suprafața utila totala de 88,88 mp., avand p.i.c 10.35/100 teren in prorietate 54/546 mp.

Drept ce proprietate, cumpărare, in favoarea: Sincraian Anna

256O02-CI-U7

9

26.28

-

9.65

71

Apartamentu nr.9 compus din 1 camera. 1 bucătărie. 1 camara dc alimente, 1 antreu, 1 WC, 1 boxa pivnița cu suprafața de 11.74 mp, cu SU= 26.28 mp, PIC de 9.65/100, teren in proprietate 51/546 mp, teren in concesiune 20/546 mp.

Diept de proprietate, cumpărare, in favoarea: Legman Marcel

SARCINI: Asupra cotei de 20/546 parte drept de concesiune pc o perioada de 49 de ani, in favoarea lui: Legman Marcel
întocmit: Tcrebesy Alexandru loanPtAN Dl AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI ,              SCARA 1:230

Nr. cad.

Sjprafa:a rra surata

Adresa imobilului

526 mp

C'J-Nopuui, 8'j. 1.0. Siotisnu. nr. f.

Ccrts runcioro rr.

'LAT: Cluj—Knpncn
prdisclie: Stereograme 1 s iu lerebesy Aie>:or.dn; loon unle 201 e


I

? AN DE AMPLASAMENT SI DEL'MrTARE A IMOBILULUI CE REZULTA DIN DEZUPIRE

SCARA 1.-2DCNr. cad.

Suprafața mae urata

1

Adresa inobi'ului

20 mp

Guj—Ncpoca. st-, I.C. B-athnu, nr. 8

Carto Funciara nr.

HAT: Clvj-Napoca


X5G4OO./X       *<

,/ IX . i-ț . autorizare


---------------------Â-nĂTp-RFfFRrroARF. la teren

Nr.

pa-ctla

Categorie do folcsirta

Suprafatafmp)

Mențiuni

1

Ce

20

Teren - curie. ImobO mșrejTOt

Mai

20

bc t r C' - 'mu- ,• if- r

“Cod conotr.

DesDnaOa

H. DATg REFERITO/ suprafcta ccnstrara I& so (n-ol

i’<C L-A*. U'JNJ? •       1

Mențiuni

-

• -

Total

• *

Supratsța totală masuratăa inwolrjlui = 2Jirp

Suprafața c

In act = 20 mp

Ocnfrw idraSuoersB l-xtluUtn «za de dale ittefl ată

Executant I erobern Aexsixr'J Kian :-.Ccnf rm          rrAmrJtrrtrx x lazm.

Inlxnrt oxumsttejx cacastrah ț •‘șonwptraMcța acestea o- reaftatea dn teren


SmnltL'ra 5 țta'ntru


■2crr.nSti.ra și parafe


SIE4Q-


sa&sa:


Mt;«


1586540Oats. 13.12.2016


Date.___

SzrrolsDC’l


Co3sUw;Sistem ce pnrifctle "Sterec^rufic 1970 întocmit Tarsbesy Alexandru fccn

Dota: Decernare 2016dat-34M-.ul

&4=CB^U rjnm

•ur. ,tc

ZH Xipeo. «Ir. UC. anrliru n-, S

CxurjOin rr.

LUT-Qnwnct» CI h»cnn ir CF ^«KE-C.;Censtroctils: Ci fa CF2S6XBC] Suframn vcu^ua ii luutfunz de

Tenr^urtr. ImoW irrc«cj=*U.

Ceipc de Kccteixe pt o -» z -pcrfuula de 4> de tai toețerd cu dea jemjrii rernetuvi dn

curraiinc in ftwue* lui

Lepntn Mirctl.L«1 CC CI Sînaajrat-528 ra Scdc’515 re

Silrnm «uluire (dup>ll-.7CT) Citej-âe I fa'asirji I

D««UM imobilului


Jccirjctide: Cl in <7 !5dOS2-C‘..T«nen-cuTe. sobt. ntnrejrnui: țarcă; ■rfelrtoVCRDeiGST-=* cm ceratrvetie CI li :axid nermțceinuut, ia SUD z VEST- racin tonjzurtie 7 ii uuun crrenurjie

Erep: de xnresnuie :e o de <9 ce ani

■a detei scmiari d: octuet.use in

Jiu Leșrtan surcel, oxoi ce 20/53Î putt Si»»-n «. w>M». •3h«*X'^<’ 1 f?C" l-tncrnt ’ nmb»ț>' Atrxtd'i km Darj M<rtt2£17

luxtai ciobi ului un brun de dire iriugrati j anburt». nunlnlut wi»Mr>l

SecurBiCî si pitii
N- --W

ntnTTW* rmr.mta

Al rM» Iftjblt*

, nW-rț.

CuRUrca;, ur LC E.“ten.. nr. 1

UAI. UiKtUCKO


Srrcsurîfc46 no Sa±r-£3i m:

A. DA 11 Kht-hK

IQARt LA TEREN

parcea

Categdne d? folosința

Suprafatalmp)

Mențiuni

1

Cc

546

Construcție: CI in CF256CU2-C1. Teren-cuite. Imobil imare.mult partal astfel, la NORD si EST-caJcan ooostrjcte Ci si partia’ nenv-rrjTur, ta 5 JO Sl VEST- cacan -o-!.-,t-j.-7i.~r,i          so-isbudte veune

Total

546

3. DATE REFERTTO,

U?E LA CONSTRUCȚII

Coc constr.

Destinația

5up-ata:a constituia la sol (mp)

Mcntiimi

C1

CL

Wfi

Construcțiile: C1 In CF 255OO2-C1.

Total

526Suprafața totală măsurai a irr.obiulul = 546 irp Suprafața din ant = fiSS mp executant îcrotxrsy Alexandru lean Coafor exeo-texra rdsurâtrtor la 1smn, oo'eoUudiiBaft-wunirtlcixxinerraltl cxacrae 5 ccnrcptcOc'Tp acocwa cu reonaioo dc temn


icouftib

I

I

I

i


•rtrcduocrca ImoOUul ir. toafi <Sc dult rrr«r«Ă ti arti-rso nurdrUui cadastralData.._„>v_^,  -

ia?nc<^iă'Se


Uarmoia-aKt» •t!r»'v>yd<.V>tV imxr-* IiraiKir/ «Munv <wn Caa: Var» 2017Direcția Patrimoniului Municipiului si Evidenta Proprietății

SERVICIUL EVIDENTA PATRIMONIU SI CADASTRU

CERERE

Subsemnatul, Legman Marcel, domiciliat in Cluj-Napoca,

, a , posesor al CI seria 1 nr.        f CNP                 , proprietar al

apartamentului de la adresa menționata mai sus, prin prezenta solicit Primăriei Muu. Cluj-Napoca acordul privind alipirea imobilelor 256002 avand suprafața masurata 526 mp si 324405 avand suprafața masurata 20 mp, situate in loc. Cluj-Napoca, str. I.C. Bratianu, nr. 8, jud. Cluj, UAT Cluj-Napoca, conform documentației de alipire atașate si desemnarea unei persoane împuternicite sa semneze actul notarial de alipire.

Menționez ca imobilul cu nr. cadastral 324405 a rezultat din dezmembrarea imobilului situat in loc. Cluj-Napoca, str. I.C. Bratianu, nr. 8, Jud. Cluj, UAT Cluj-Napoca in baza HCL NR. 542/23.09.2016 emis de CONSILIUL LOCAL ALMUN. CLUJ-NAPOCA si Contractului de concesiune NR.414781/03.10.2016 emis dc MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Anexez prezentei:

 • -  Documentația dc alipire a imobilelor

 • -  Referat de admitere (dezmembrare imobil)

Extras de Plan Cadastral de Carte Funciara pentru Imobil număr cadastral 324405/UAT Cluj-Napoca

 • -  Extras de Plan Cadastral de Carte Funciara pentru Imobil număr cadastral 324406/UAT Cluj-Napoca

 • -  încheiere Nr. 28099/22.02.2017

Extras CF Cartea Funciara Nr. 324405

Nr. telefon : 0744 338868.

Cluj - Napoca

26.05.2017


Cu stima, Marcel Legman