Hotărârea nr. 783/2017

Hotărârea 783/2017 - Însușirea documentației cadastrale de înscriere a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 104.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea documentației cadastrale de înscriere a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 104

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de înscriere a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 104 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 380427/45/22.08.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației cadastrale de înscriere a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 104;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit. „b”, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 104, cu nr. topo. 9626/2, cu suprafața din acte de 165 mp., înscris sub Al în CF nr. 321982 Cluj-Napoca, în favoarea Statului român în administrarea Consiliului local al Municipiului Cluj-Napoca, în cotă de 14/55 parte și în favoarea lui Decea Adriana și Decea Radu-Mircea, bun comun, în cotă de 41/55 parte, în sensul înscrierii în cartea funciară a suprafeței măsurate de 170 mp.

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică pentru înscrierea suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 104, întocmită de PFA Boacă Mihai, ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 783 din 5 septembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 783/2017

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: mun. Cluj-Napoca, str. Decebal, nr. 104, județul Cluj.

 • 2. Tipul lucrării: actualizare informații cadastrale prin - modificarea suprafeței imobilului si alocare număr cadastral.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren:

Măsurătorile topografice s-au executat în vederea întocmirii documentației cadastrale de actualizare informații cadastrale prin - modificarea suprafeței imobilului si alocare nr. cadastral pentru imobilului înscris în baza de date a BCPI în CF 321982 Cluj-Napoca.

în-urma măsurătorilor riguros efectuate în teren a rezultat o suprafața măsurată de 170 mp, diferită față de suprafața din act de 165 mp.

Terenul este împrejmuit pe latura de NE cu gard metalic, pe latura de SE cu gard de lemn si parțial calcanul casei, pe latura de SV calcanul casei, iar NV pereții despărțitor fata de imobilul cu nr. topo 9626/1 si parțial limita, nem.aterializataîmprejmuit si are următoarele vecinătăți: la NE - nr. Cad. 313123, pe latura de SE - nr. cad. 312050 , pe latura de SV - nr. cad. 302090, iar NV - Decea Adriana (nr. topo 9626/1).

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

 • - Metode și aparatura folosite la măsurători:

S-au folosit stațiile 1000 și 1001, care au fost determinate prin metoda GPS , cu radierea punctelor de detaliu. Calculul și compensarea s-au executat cu programul Toposys

Măsurătorile s-au efectuat cu stație totală Leica TCR 407, precizie 7 cc. Punctele topografice noi, determinate în cadrul lucrării s-au materializat prin buloane metalice.

 • - Sistemul de coordonate: - Sistem de proiecție Stereografic 1970, Sistem cote-M. Neagră

- Trapez L-34-48-C-a-4-T , (sc. 1:5000)

 • - Puncte geodezice de sprijin vechi și noi folosite: - doar puncte noi : 1000 și 1001.

Data întocmirii

26.06.2017JlNCPI asi* $ fefcisțan&sittA ț,*'H(*4 «••«..$, KWKmTț


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE

Nr.

106547

Ziua

21

Luna

06

Anul

2017


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliară Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:3798

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Decebal Nr. 104, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 9626/2

165

Teren

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

CAD: CI

Top: 9626/2-CI

Loc. Cluj-Napoca, Str Decebal, Nr. 104, Jud. Cluj

Casă din cărămidă pe fundații din beton, învelitoare țiglă, compusă din 2 camere, bucătărie, antreu, cămară de alimente, acces pod si pivniță

 • B. Partea H. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3002 / 18/02/2004

  Sentința Civila nr. 9/2004, dosar nr.10004/2003 emis deJUD.CLUJ;

  B3

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 14/55               

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea

  • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUN.CLUJ

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 3798)

  B5

  Intabulare, drept de SERVITUTEde trecere în favoarea imobilului de sub A+l, pe porțiunea A-B-C-D pe lățime de l,23m și lungime de 7,45 m peste imob.cu nr.top.9626/1 din cf.nr.148165

  Al, Al.l

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 3798)

  158126 / 16/09/2016

  Act Notarial nr. CONTRACT DE VÂNZARE NR.4854, din 15/09/2016 emis de POPA IONUT FLORIN;

  B6

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 41/55

  Al

  • 1) DECEA ADRIANA, și soția

  • 2) DECEA RADU-MIRCEA, bun comun

  B7

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

  Al.l

  • 1) DECEA ADRIANA, și soția

  • 2) DECEA RADU-MIRCEA, bun comun

 • C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral'

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 9626/2

165

Teren

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL "  "      '

Geometria pentru acest Imobil nu a fost găsită,

Date referitoare la teren

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.27^35/21-06-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Asistent R

MANUELA Dl


Data soluționării, 23-06-2017

Data eliberării,

/ /


lvsl w'strator,

A ALMASAN


Referent,M Ai? IM CAȘ


Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

’1

curți construcții

DA

165

-

-

-

Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

CAD:CI

Top: 9626/2-C1

construcții de locuințe

-

Cu acte

Casă din cărămidă pe fundații din beton, învelitoare țiglă, compusă din 2 camere, bucătărie, antreu, cămară de alimente, acces pod si pivniță

fO Ș            •& Ol

Q < f        - 5 c

. ■^7

'O /

VIDocument care conține date,cu caracter personal, protejate de prevederile Legii

Pagina 2 din 2


INVENTAR DE COORODNATE


COORDONATE PUNCTE NOI

Nr. crt.

X

Y

Z

1000

588047.94

392579.48

332.27

1001

588056.12

392570.03

333.88


COORDONATE PUNCTE VECHI

Nr. crt.

X

Y

Z

1

588050.27

392575.69

333.86

2

588051.51

392576.64

333.79

3

588050.19

392575.77

333.84

4

588046.99

392574.52

333.97

5

588046.86

392573.02

335.82

6

588046.32

392573.84

332.44

7

588043.54

392579.30

332.36

8

588044.46

392579.92

332.26

9

588042.34

392583.11

332.25

10

588054.27

392570.38

333.88

11

588040.63

392585.34

332.22

12

588046.76

392573.17

332.22

13

588040.65

392581.93

337.70

14

588039.60

392584.63

335.69

16

588039.16

392587.50

334.81

17

588038.74

392575.99

335.10

20

588045.10

392585.20

333.70

22

588047.71

392573.96

333.83

24

588055.43

392571.34

333.86

28

588049.98

392577.29

333.77

62

588042.09

392589.40

332.37

64

588039.06

392587.43

333.65

66

588033.64

392583.49

333.34

129

588033.43

392583.33

331.37

142

588051.20

392565.00

333.89

143

588056.42

392571.12

333.84

145

588055.16

392570.53

333.84

147

588056.33

392569.02

333.82

148

588043.09

392570.35

333.67

149

588052.79

392574.90

333.68

201

588041.17

392582.30

332.33

202

588047.92

392581.49

333.71Executant: Ing. Geodez BOACĂ MIHAI Semnătură si stampila •       /CALCULUL SUPRAFEȚEI

Parcela

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(l,l+1)

X[m]

Y[m]

2

588051.51

392576.64

1.58

3

588050.19

392575.77

3.07

22

588047.71

392573.96

1.24

12

588046.76

392573.17

4.63

148

588043.09

392570.35

7.12

17

588038.74

392575.99

9.06

129

588033.43

392583.33

0.26

66

588033.64

392583.49

6.71

64

588039.06

392587.44

3.61

62

588042.09

392589.40

5.17

20

588045.10

392585.20

4.66

202

588047.92

392581.49

6.03

S=169.50mp P=53.14m

Executant: Ing. geodez Bo^eă'Mihai Semnătură si stamplia /
X>

X


•ipOCA. vAiX

.m limită de proprietate,U.F.148165,topo.9626/1 construcție Sp+P - locuința, din 2 cernere și

LZZZd. dependințe, propusă pentru amenajare spații c merciale cu accese direct din domeniul public


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL IMOBILULUI scara: 1:200 (intravilan)

Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

170 mp

str. Decebal, nr. 104, jud. Cluj

Nr. Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

58

8060

321982

_           CLUJ-NAPOCA

O

co

oo

un

m

CN

CM

od

CT)

bO

mSmas= 170 mp


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

Al

lCc

170 mp

- Imobil împrejmuit pe latura de NE cu gard metalic, pe latura de SE cu gard de lemn si parțial calcanul casei, pe latura de SV calcanul casei, iar NV pereții despărțitor fata de imobilul cu nr. topo 9626/1 si parțial limita nematerializata.

Total

170 mp

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

CL

83 mp

- Casa din cărămidă pe fundații din beton, invelitoare țigla, compusa din 2 camere, bucătărie, antreu, camara de alimente, acces pod si pivnița.

Total

83 mp

Suprafața totala masurata a imobilului = 170 mp Suprafața din act= 165 mp

Executant: Ing.geodez Boaca Mihai

Inspector

Confirm executarea măsurătorilor la teren,'corectitudineazintocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cp^ealitatea din teren Semnătură si stamolia                         < ,

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

_

Data: 19.06.2017   "L-:—--

9

Data....................

Stampila BCPI


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

170 mp

str. Decebal, nr. 104, jud. Cluj

Nr. Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

8060

321982

----o

CLUJ-NAPOCANr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

170 mp

str. Decebal, nr. 104, jud. Cluj

Nr. Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

sa

8060

321982

_           CLUJ-NAPOCA

UD

co

LD

LO

CM

CM

CD

CD

ro


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

scara: 1:5000