Hotărârea nr. 780/2017

Hotărârea 780/2017 - Aprobarea P.U.D. construire sediu administrativ, str. G-ral Traian Moșoiu nr. 35 – Calea Dorobanților nr. 34-36; beneficiară: S.C. BT Building S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire sediu administrativ, str. G-ral Traian Mosoiu nr. 35 - Calea Dorobanților nr. 34-36

7                                                                9                                                                                  9

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire sediu administrativ, str. G-ral Traian Moșoiu nr. 35 - Calea Dorobanților nr. 34-36 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 300611 din 01.08.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire sediu administrativ, str. G-ral Traian Moșoiu nr. 35 - Calea Dorobanților nr. 34-36, beneficiară: S.C. BT Building S.R.L.;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 459 din 26.05.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


TRASEMNEAZA: retarul municipiului, Jr. AuroraBuișca


Art. 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire sediu administrativ, str. G-ral Traian Moșoiu nr. 35 - Calea Dorobanților nr. 34-36, beneficiară: S.C. BT Building S.R.L., pe teren proprietate privată.

Documentația reglementează:

-retragerea minimă față de limitele parcelei: amplasarea pe limitele laterale (pe o adâncime de 18 m) și H/2 (min. 6 m);

-circulațiile și accesele: din str. G-ral Traian Moșoiu și din Calea Dorobanților; -staționarea autovehiculelor: se va organiza în interiorul parcelei, în subsoluri;

-echiparea tehnico-edilitară: completă;

Conform Planșei de Reglementări Urbanistice - Unități Teritoriale de Referință, aferent P.U.G. 2014, servitutea de utilitate publică propusă prin P.U.G. grevează parcela studiată pe limita spre str. Gen. Traian Moșoiu. Suprafeța de teren grevată de servitutea de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrise în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, conform art. 25 al Regulamentului Local de Urbanism, așa cum a fost modificat prin H.C.L. nr. 737/2017.

Art, 2. -

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 780 din 2 august 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)