Hotărârea nr. 779/2017

Hotărârea 779/2017 - Aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafață de aproximativ 1.800 mp., parte din imobilul cu nr. cadastral 281471, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Parcului, din proprietatea Județului Cluj, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafață de aproximativ 1800 mp., parte din imobilul cu nr. cadastral 281471, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Parcului, din proprietatea Județului Cluj, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafață de aproximativ 1800 mp., parte din imobilul cu nr. cadastral 281471, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Parcului, din proprietatea Județului Cluj, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 351611/45/31.07.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafață de aproximativ 1800 mp., parte din imobilul cu nr. cadastral 281471, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Parcului, din proprietatea Județului Cluj, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca;

Reținând prevederile art. 9 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă solicitarea de trecere, în condițiile art. 9 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată, a terenului în suprafață de aproximativ 1800 mp., parte din imobilul cu nr. cadastral 281471, înscris în CF nr. 281471, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Parcului, din proprietatea publică a Județului Cluj, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, cu destinația de parc, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


•cea


Secretarul municipiului, Jr. Aurora/Roșca

Nr. 779 din 2 august 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 779/2017


ANCEI


l-M S r< ' '• Kt K 0 A « * >» s. > 1 I I *> fi *1!» i • it» nlitM »i* I


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliara Cluj-Napoca

Nr.cerere

93823

Ziua

12

-Luna

.06.

■' Anul

2015


A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI


TEREN intravilan
Adresa: Cluj-Napoca, Strada Parcului, nr. 1

Nr crt

Nr.eadastral Nr.topog rafie

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

281471

Din acte: 55.055;

— Masurat3:55.D55

-

/..ri:    3. . .

■ CONSTRUCȚII

Nr.

Crt

Nr,cadastral Nr. topografic

Adresa

Observații / Referințe

A 1.1

281-171-CI

Cluj-Napoca, Strada

Parcului, nr. 1

ARENĂ SPORTIVĂ IN STR. PARCULUI, NR. 1 STADIONUL MUNICIPAL ION MOINA TRIBUNA 11 PARTER: VESTIAR S-34.02MP, SALA CAZAN MAGAZIE S-42.75MP, VESTIAR ATLETISM CU DUȘURI ȘI GRUPURI SANITARE S=7B.96MP, MAGAZIE FEMEIE DE SERVICIU ȘI GRUP SANITAR S=14,91MP, GRUP SANITAR BĂRBAȚI S=li,C0MP, MAGAZIE S=25,92MP, SALĂ DE HALTERE 5«1S2.66MP COMPUSĂ DINI SALĂ DE ANTRENAMENT, BIROU, HOL, VESTIAR, 2 ÎNCĂPERI DE ...Vezi detaliat *ai jcs, la anexe...

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

înscrieri privitoare ladreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

83162 / 22.07.2011

Act administrativ nr. 187, din 30.06.2011, emis de CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ, documentație cadastrală avizată de OCPI CM                               '■                       ■

81

Se Înființează cartea funciara 281471 a imobilului cu numărul cadastral 281471/ Cluj-Napoca, rezultat din alipirea următoarelor Imobile;.—nr.cad.279035 din cf.279035 care se sistează;—nr.cad.279032 din cf.279032 care șe sistează;— nr.cad.279034 din cf.279O34 care sa Sistează;—nr.cad.279028 din cf.27902B care se slsteaza;~-nr.cad.2790Z9 din cf,279029 care se sistează;—nr.cad.278868 din cf.27886S care se sistează;—nr.cad.278940 din cf.278940 care se sistează;— nr.cad,279039 din cf.279O39 care se sistează;—nr.cad.278996 din cf.1431 (id electronic .278996) care se sistează;.................... ........

Al

/<b"      “S

/ & /

X

.............. ■

Cerere                                                                       .    ■                     ' ■■                                     ' U L _

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

A1.A1.1    |

  • 1) JUDEȚUL cluj, in administrarea

  • 2) CONSILIULUI JUDEȚEAN CLUJ

poziție transcrisa din CF 279032/ Cluj-Napoca, Încheierea nr. 43726dln 18-04-2011

Contract de vanzare-cumparare , din 17.02.1938  .

BlO

acest imobil fiind drum nu formează obiect de circulație publică

Al       |

poziție transcrisa din CF 279028/ Cluj-Napoca, încheierea nr. 43739din 18-04-2011

Contract de vanzare-cumparare, din 17.02,1938

Bll

acest imobil fiind drum nu formează obiect de circulație publică

.. Al        |

poziție transcrisa din CF 279029/ □uj-Napoca, încheierea r.r. 43739dm 18-04-2011

Act              ■

B15

-----l

se notează faptul că Imobilul se abnotează din această carte fundară, nefăcând

Al       |

obiect de circulație publică

1

poziție transcrisa din CF 278868/ Cluj-Napoca, încheierea nr.C. Partea Iii. SARCINI

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr, 677/2001.

Pagina 1 din 3


Anexa Nr, 1 Ia Partea I

TEREN intravilan

Adreșa; Clqj-Napoca, Strada Parcului, nr. 1

Nr, cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

281471

55.055

::i

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.


Date referitoare la teren

Nr. cri:

Categorie folosința

Intra vîlan

Suprafața (mp)

Nr, tarla

Nr.

parcela

Nr.

Topografii

Observații / Referințe

X

curo construcții

DA

Din acte:

Masurata: 5^.308

*

-

-

2

drum

DA

Din acte:

Masurafâ:239

-

3

drum

DA

Din acte:

Măsurate: 8

*' ■

i

i

Date referitoare la construcții

1 Nr. | Crt

Număr

Destinația construcție

Supraf. (mp)

i AI-1

2314??.-Ci

construcții

Si SOClSi ■DjlTO fote

Dsnacte: li.?'?3;

1

1


Situata juridica


Cu act-


C3<S.


cu


Observații 1 Referințe

«iMnwi wniaia Tc-iBihv.r t- dac

SALA CAZAN MAGAZIA S«4 VSMfc VcSTlÂS AT|.

DUȘURI Șl GRliPURI SANITARE S-7S.ȘC-MP MAGAZIE rSM: SERVICIU Șl GRUP SANITAR S=IA?1W. GRUP SMCTAP S = U,50MP, MAGAZIE S=2S,92MP, SALA De HALTERE S-COMPUSĂ DIN; SALĂ DE ANTRENAMENT, 6180.

ÎNCĂPERI DE RECUPERARE, DUȘ Șl WC. Ș

CU DUȘ Șl uRUP sANITAR, SALĂ lAl AN

MAGAZIE S=3,35MP, SAU MESE, BUC)

GRUP SANITAR &                  ..................

DE CICLISM S=19,63MP, 2 GRUPURI SANITARE DEZAFECTATE

S=39,33MP, DORMITOR S=3S.27MP, SALĂ ANTRENAMENTE S-81.90MP, MAGAZIE S=S,S4MP, TABELĂ ELECTRONICĂ DIN

STÂLPI PE BETON ARMAT PENTRU AFIȘARE SCOR, OPT CABINE


«hui*


îC.C ?JA.O c


•TISM


'Ml


•E


.33.6&F-P

HOL, VESTUL 2 LA CAZARc sportivi &KER DEZAF^CTĂÎă, . ______ __________ ĂR4S/MAGAZ£c-$I

^S,29MR SAU BOX S=I75?S9.MP, DEPOZIT


â/7,'200j.


Pagina 2 din

LAKit tunci aha NK. ZtiLA/j comuna/uras/municipiu: uiuj-ivapoca

■ ’■.....■

DIN CĂRĂMIDĂ PENTRU VÂNZARE BILETE, ACOPERIȘ TERASĂ; ETAJ: SALA PROTOCOL S=9.l,60MP, COMPUSĂ DIN: 2 SĂLI, HOL BUCĂTĂRIE. 2 GRUPURI SANITARE, DEBARA. 2 SAU PENTRU TRANSMISIUNI-RADIO. TRIBUNA 2: CORIDOR ȘI ACCES VESTIARE CU 2 HIDRANT! S-238MP, BIROU ADMINISTRATIV S=I8.3SMP, VESTIAR OASPEȚI S»SH,76MP, MAGAZIE S=3,36MP, VESTIAR TINERET S’S3,93MP, CENTRALĂ TERMICĂ S-20.67MP, VESTIAR ARBITRI S=44,3CMP, GRUP SANITAR S-1.74MP, MAGAZIE S-6,2SMP, VESTIAR SENIORI Șl ARBITRI, SPÂLÂTOR-USCĂTOR S=66,63MP< VESTIAR ȘCOALA SPORTIVĂ 5=22, W>.

MAGAZIE TRACTOR S=21,2CMP, GARAJE S=99,82MP, GARAJE S=45.60MP, GRUP SANITAR FEMEI 5=20.80MP, GRUP SANITAR BĂRBAȚI S=2B,60MP. GRUP SANITAR DEZAFECTAT, MAGAZIE-ATELIER MECANIC; TRIBUNA CU CAPACITATEA K 37.000 LOCURI CU STRUCTURĂ CADRU TIP BA OJ TREI COP.PURL

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan

Punct început

Punct sfarsit

Lungime segment

(m)

1

2

70,4

4

5

2,4

7

8

12,7

10

11

33,6

13

14

19,7

16

17

12,5

19

20

16,8

22

23

153,2

25

26

63,2

28

29

10,0

31

33

11,3

34

35

3,8

37

38

4,0

4Q

41

2,9

43

44

10,0

46

47

6.0

49

50

6,0

52

53

8,0

55

56

7,21

58

59

6,1


Punct început

Punct sfarsit

Lungime segment

(m)

2

3

23,5

5

6

7,6

8

9

4,8

U

12

33,6

14

15

29,0

17

13

17,9

20

21

16,8

23

24

38,2

26

27

9,6

29

30

10,0

32

33

37,7

35

36

• 34,5

38

39

3,7

41

42

2,9

44

45

10,0

47

48

8,0

50

51

8,0

53

54

8,0

56

57

9,5

59

1

10,0


Punct început

Punct sfarsit

Lungime . segment

(m)

3

4

3,9

6

7

. 12,2

9

10

68,1

12

13

23,7

15

16

26,1

18

19

15,2

21

22

26,8

24

25

12,9

27

28

9,2

30

31

10,0

33

34

5,2

36

37

1.4

39

40

X9*

42

43

3,9

45

46

6,0

48

49

6,0

51

52

8,0

54

55

8,0

57

58

3,4


* • Lungimile segmentelor sunt determinate In planul de pr&iectie Stereo 70 si sunt rotunjite la 10 centimetri. *’* Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 10 centimetri.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.
Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ15C25323/12-06-2015, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,                 nDocument care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 3 din 3ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

. Str. Moților 1,400001, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România Telefon: 0264.596030, Fax: 0264.431753

Web: www.primariacluinapoca.ro

email: spatiiverzi@primariaclujnapoca.ro

DIRECȚIA ECOLOGIE URBANĂ ȘI SPAȚII VERZI SERVICIUL SPAȚII VERZI

Nr. 350377/461 / 31.07.2017

NOTA INTERNA

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI SI EVIDENTA PROPRIETĂȚII

Serviciul Evidenta Patrimoniu si Cadastru

Având in vedere faptul ca locul de joaca de langa stadionul Cluj- Arena este frecventat zilnic de foarte multe familii cu copii iar in imediata vecinătate a acestuia exista o zona verde in suprafața de aprox. l§00 mp aflata in proprietatea Consiliului Județean Cluj, va adresam rugămintea sa începeți demersurile legale de preluare a terenului de la Consiliu Județean Cluj si trecerea acestuia in patrimoniul Municipiului Cluj Napoca, pentru ca zona respectiva sa faca parte integranta din parc.

Menționam faptul ca acest spațiu verde necesita lucrări de întreținere zilnice ( cosit iarba, degajat teren de corpuri străine, tuns gard viu, plivit buruieni, etc.,).

Vă mulțumim pentru colaborare,% r j^xf.,.-

' "ițțix

‘     "ț-

—isi;        * ^4i»SfiS?L ,.x«r . t^s

i~ -'

• X'""**S;


V.X~,~‘Ha

vm

>

’         ‘yggg

-“'    Ți


.0^- k>l.'.ANCEI

AGERIM

U-t. ii. O -5 .h“ t IF <1 aww kw.


Nr. cerere

43726

Ziua

18

Luna

04

Anul

2011


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE


A. Partea I. (Foaie de avere)

TEREN intravilan Adresa: Cluj-Napoca

CARTE FUNCIARA NR. 279033

Comuna/Oras/Munlcipiu: Cluj-Napoca


Al

279033

Din acte: 660;

Masurata: 660

-


B. Partea II. (Foaie de proprietate)

. CARTE FUNCIARA NR. 279033 Comuna/Oras/Municlplu: Cluj-Napoca

43726 / 18.04.2011

Act act administrativ, 279, 29.10.2010, emis de CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ, act administrativ nr. 36659.31-03-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 424.09-11-2010 emis de CONSILIUL LOCAL CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 97.22-03-2011 emis de CONSILIUL LOCAL CLUJ NAPOCA;

1

Se infiinteaza cartea funciara 279033 a Imobilului cu numărul cadastral 279033/ Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 272546 inscris in cartea funciara 1431 (identificator electronic 272546);

Al       I

Act cerere

2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al       I

poziție transcrisa din CF 272546/Cluj-Napoca, înscrisa prin încheierea nr. 3640 din 08/03/1938;

1 MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA și drept de administrare în favoarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca


C. Partea III. (Foaie de sarcini)


Anexa Nr. 1 la Partea I

• ... >,

CARTE FUNCIARA NR. 279033

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca

279033

660

-

* Suprafața este determinata in pianul de proiecție Stereo 70.

■279034                                                        •

Date referitoare ia teren

ir --’f       |         -

ram

curți construcții

DA

660

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

|'?PUHCt |‘ început

' sfârșit-ifâKjBSîiM?

1

2

9

2

3

70

3

4

10

4

5

6

5

6

3

6

7

18

7

8

3

8

1

41

** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite la metru. *** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 metru.

Certific ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originala, păstrată de acest birou.
Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la incheierea actelor autentificate de notarul public. S-a achitat tariful de 540 RON, chitanța nr. 1001657/18-04-2011, pentru serviciul de publicitate imobiliara 222,231,

Asistent - registrator,

COSMINA MARIA POTROCOZAN

■#****'■