Hotărârea nr. 773/2017

Hotărârea 773/2017 - Aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială D+P+R – str. Vânătorului nr. 15A-17; beneficiar: Boca Andrei-Cosmin.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială D+P+R - str. Vânătorului nr. 15A-17

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire locuință unifamilială D+P+R, str. Vânătorului nr. 15A-17 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 279308 din 07.07.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială D+P+R , str. Vânătorului nr. 15A-17, beneficiar: Boca Andrei-Cosmin;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 364 din 4.05.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială D+P+R, str. Vânătorului nr. 15A-17, beneficiar: Boca Andrei-Cosmin, pe o parcelă proprietate privată. Documentația reglementează;

  • - retragerea față de limita laterală nordică - min. 3,5 m;

  • - retragerea față de limita laterală sudică - min. 10 m;

  • - retragerea față de limita posterioare - min. 6 m;

  • - accesul auto și pietonal: din strada Vânătorului;

  • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei la sol și demisol, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G.;

  • - echiparea tehnico-edilitară: completă.

Nr. 773 din 2 august 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)