Hotărârea nr. 772/2017

Hotărârea 772/2017 - Modificarea Anexei 4 la Hotărârea nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca), cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei 4 la Hotărârea nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca), cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 4 la Hotărârea nr. 133/2005— proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 346153/26.07.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea Anexei 4 la Hotărârea nr. 133/2005;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, Sentința civilă nr. 407/2015 a Tribunalului Cluj, Decizia Curții de Apel Cluj nr. 1601A/17.06.2016 și Decizia înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 986/09.06.2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂR ĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca”, la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, prin excluderea imobilului-teren Piața „Avram Iancu”, situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat cu nr. top. 4842, înscris în CF nr. 264230 Cluj-Napoca, CF vechi 1473 și radierea poziției corespunzătoare din inventar.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 772 din 2 august 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)