Hotărârea nr. 771/2017

Hotărârea 771/2017 - Însușirea documentației de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ghimeșului f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ghimeșului f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ghimeșului f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 324389/45/12.07.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ghimeșului f.n.;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. „c”, al. 5 lit „b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ghimeșului f.n., teren intravilan cu nr. cadastral 262235, în suprafață de 740 mp., înscris în CF nr. 262235 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, astfel:

 • - Lotul I în suprafață de 697 mp., teren categoria de folosință curți-construcții, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, cu nr. cadastral nou, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul II în suprafață de 43 mp., teren categoria de folosință curți-construcții, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, cu nr. cadastral nou, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Art. 2. Se însușește documentația cadastrală de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 262235, întocmită de S.C. TOPO METRIK S.R.L., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 771 din 2 august 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 771/2017

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil:

Cluj-Napoca, Str Ghimesului, Nr. F.N., Intravilan, jud. Cluj

 • 2.  Tipul lucrării:

Dezmembrare imobil - doua loturi

 • 3. Scurta prezentare a situației din teren

 • a) Faza de documentare a lucrării: la solicitarea beneficiarului cu privire la dezmembrarea imobilului cu Nr.Cad.262235,C.F.Nr. 262235,. in 2 loturi, am consultat baza de date existenta, actele de proprietate ale beneficiarului in vederea stabilirii etapelor necesare întocmirii documentației cadastrale.

 • b) Localizarea si identificarea imobilului: imobilul se afla in intravilanul Cluj-Napoca, Str

Ghimesului, Nr. F.N., avand suprafața masurata de 740 mp cu categoria de folosința curți construcții.                                                                                      .

 • c) Scurta descriere generala a construcțiilor: pe teren nu este edificata nici o construcție:

Se va proceda la dezmembrarea imobilului in doua loturi după cum urmeaza:

Lot 1 in suprafața de 697 mp teren curți construcții, Lot 2 in suprafața de 43 . mp teren curii construcții.

Imobilul nu este grevat de sarcini.

Dezlipirea imobului înscris in C.F. Nr. 262235 se va face pe conturul preluat din Cadastru.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

 • - măsurătorile au fost efectuate cu un aparat de tip GPS Leica RX 900 si cu un aparat de tip Leica TC 407

 • - legarea la sistemul național stereografic 1970 s-a realizat prin determinarea coordonatelor punctelor de contur si punctelor de statie cu aparatul GPS Leica RX 900 prin metoda RTK

_ din.șțatia..Sl.si.S2 s-au radiat punctele caracteristice de pe conturul 'imobiluluî sî'diri’vecihalăteă acestuia iar ca si detalii fixe s-au masurat: drumul

 • - pentru control s-au determinat punctele de limita de proprietate cu aparatul GPS Leica RX 900

Sistemul de coordonate - Stereografic 1970

Puncte geodezice de sprijin vechi și noi folosite - Sistemul Rompos,. statia de referința Cluj-Napoca

Descrierea punctelor topografice noi determinate în cadrul lucrării (puncte de îndesire ale rețelei de sprijin sau ale rețelei de ridicare)

 • - punctele topografice noi din cadrul lucrării au fost determinate cu aparatul GPS prin metoda RTK, iar coordonatele au fost calculate prin metoda transcalculului folosind programul TransDatRo

 • - Anexe la memoriu tehnic: Carnet de teren, Raport GPS, Inventar de coordonate, Calculul Suprafeței, Reperajul punctelor topografice.


Data întocmirii: 04.07.2017gf. "ancpî


ILEXtIA MĂT'IUN hA îl ?  *. A U 1 î 1 « V *■!

>• fii MWH IMfUrsM


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

Nr. ce re re

61192

Ziua

05

Luna

04

Anul

2016


A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Ghimesului, nr. F.N.

Nr crt

Nr.cadastrai Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

262235

Din acte: 740;

Masurata:740

-

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

137217 / 28.12.2009

Act administrativ nr. 248770, din 17.12.2009, emis de PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA, act administrativ nr. 552/15-12-2009 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA; act administrativ nr. 131749/10-12-2009 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA;

Bl

Intabuiare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, .cota actuala 1/1

Al|

 • 1) municipiul CLUJ-NAPOCA, CIF: 4305857, în administrarea

 • 2) CONSILIUL LOCAL

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembraminteie dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

NU 5UNT

Ânexa Nr. 1 Ia Partea I

TEREN intravilan

Adresa; Cluj-Napo'ca,"Strada G.himesului, nr. F.N.

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

262235

740

-

Date referitoare la teren

Nr. crt

Categorie fqiosi nta

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografic

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

Din acte: Măsură ta:740

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in pian.

Punct început

Punct sfarsit

Lungime segment *" (m)

1

2

42,1

2

3

5,5

3

4

8,4

4

5

5,3

5

6

4,5

6

7

4,5 -

7

8

3,6

8

9

10,4

9

10

4,2

10

11

3,0

11

12

16,8

12

1

9,0

** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite la 10 centimetri. *** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 10 centimetru


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.


Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ16C16965/05-04-2016, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,

/ c^\

Za/

\ '(parafa șl semnătura)

'--y


Data soluționării,

06/04/2016


Dataeliberării,


Asistent-registrator,

MANUELA DIANÂ/ALMASANĂZ

ru /

(pațafa^ș/se^n

ătura)

1


‘(parafa șl semnătura)ANEXA NR. 1.29 la regulament

Nr. deînregistrare/data..T.7............/..............

BORDEROU

• Adresa imobilului: UAT.........CLUJ-NAPOCA........

Adresă imobil

Nr. CF/

Nr. cad (IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr (Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

CLUJ-NAPOCA

GHIMESULUI

F.N.

262235

• Proprietar:

Nume

CUI

MUN. CLUJ-NAPOCA

4

3

0

5

8

5

7

• Persoană autorizată:

Nume

Prenume

CNP/CUI

VULEA

OVIDIU-DANIEL

1

7

8

0

9

0

8

2

6

7

3

9

5

 • •      Număr pagini documentație:..!.ti.....

 • •      Numărul de ordine al documentației din registrul de evidență a lucrărilor:... 177.../2017......

 • •      Conținutul documentației:

borderou

cerere de recepție declarație proprietar copie certificat de înregistrare fiscala extras de Carte Funciară pentru informare - copie inventar de coordonate

calcul analitic al suprafeței

memoriu tehnic copia planului de amplasament si delimitare a imobilulyi plan de amplasament și delimitare a imobilului cu planuri de amplasament și delimitare cu imobileț^ezi^^^^de^^^rare ^c 1Serviciu achitat cu chitanța nr.

Data

-------X -----

SuâwFInventar de coordonate

Transformările de coordonate s-au executat cu ajutorul programului TransDatRO 4.04

Parametrii de transformare Helmert intre sistemul de referința si coordonate ETRS89 si sistemul național S-42 (RO)

No.

Parameter

Value

1

Translație Tx

-2.3283 m

2

Translație Ty

147.0416 m

3

Translație Tz

92.0802 m

4

Sc. dm=(m-1)*1e+6

-5.6890771 ppm

5

Rotatie Rx

-0.3092498 “

6

Rotatie Ry

0.32482188 “

7

Rotatie Rz

0.49730012"

Referința: RTCM-Ref 0022 (Cluj -Napoca)

WGS 84

46° 45' 27.86539" N

23° 35' 11.52399" E

470.0402m

Stereo 1970

585205.416

392158.510

429.140

WGS84

Latitudine


Longitudine Altitudine elipsoidala

Stereo 1970

X

Y

1

587846.149

396437.323

10

587859.283

396452.292

11

587865.263

396451.118

12

587869.438

396450.387

13

587874.300

396449.391

14

587877.231

396448.773

15

587880.587

396448.033

16

587880.841

396447.816

17

587881.005

396447.186

18

587881.968

396444.297

19

587872.491

396437.419

2

587842.244

396440.498

20

587871.981

396437.023

21

587866.876

396432.449

22

587869.785

396432.544

23

587862.662

396431.273

24

587857.563

396432.312

25

587850.072

396435.392

26

587863.985

396439.955

27

587859.060

396442.253

28

587857.074

396437.571

29

587854.707

396445.041

3

587840.655

396441.619

30

587851.561

396447.000

31

587850.189

396442.878

32

587845.140

396446.336

33

587849.469

396450.483

CALCULUL SUPRAFEȚEI ÎNAINTE DE DEZLIPIRE

Parcela (întreg) Cc

Nr.

Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

9

587880.963

396448.115

42.138

10

587839.941

396457.750

9.038

12

587831.551

396454.389

16.773

13

587841.702

396441.036

2.950

14

587843.767

396438.929

4.228

2

587847.203

396436.466

10.448

3

587856.839

396432.427

3.605

4

587860.263

396431.298

4.500

S

587864.762

396431.406

4.499

6

587868.782

396433.426

5.283

7

587872.439

396437.239

8.354

8

587877.592

396443.815

5.464

S(3)=740.01mp P=117.2B2m

CALCULUL SUPRAFEȚELOR DUPĂ DEZLIPIRE


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(l,i+1)

X[m]

Y[m]

1

587845.611

396437.607

1.959

2

587847.203

396436.466

10.448

3

587856.839

396432.427

3.605

4

587860.263

396431.298

4.500

5

587864.762

396431.406

4.499

6

587868.782

396433.426

5.283

7

587872.439

396437.239

8.354

8

587877.592

396443.815

5.464

9

587880.963

396448.115

42.138

10

587839.941

396457.750

5.758

11

587834.596

396455.609

21.105

S(1)=696.62mp P=113.114mParcela (LOT2) Cc

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

11

587834.596

396455.609

3.280

12

587831.551

396454.389

16.773

13

587841.702

396441.036

2.950

14

587843.767

396438.929

2.269

1

587845.611

396437.607

21.105

S(2)=43.40mp P=46.377mBriaRO.D


'IU' DANIELPct.

222

 • 225

 • 226

 • 227

 • 228

218

217

216

215

214

213 •

212


E M

396448.1 15 396457.750 396454.389 396441.036 396438,929 396436.466 396432.427 396431.298 396431.406 396433.426 396437.239 396443.815


N.. (m)

587880.963 587839.941 587831.551, 587841.702 587843.767 587847.203 ,587856.839 587860.263 587864.762 587868,782 587872.439 587877.592


---—A

\ O Mențiuni \ O x.


SERIA CJ NR. 187 ,H       B/C

fâ     BUZEANr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

262235

740

Cluj-Napoca, Str Ghimesului, Nr. F.N., Intravilan, Jud.Cluj

Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

262235

Cluj-Napoca


AL

Situația actuala (inainte de dezlipire)

Situata viitoare (după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

262235

740

Cc

Imobilul imprejmuit parțial cu gard plasa de sarma pe latura Estica. Teren curți construcții.

697

Cc

Imobilul imprejmuit parțial cu gard de lemn pe latura Estica. Teren curți construcții.

(Lot1)

43 '

Cc

Imobilul imprejmuit parțial cu gard de lemn pe latura Estica. Teren curți construcții.

(Lot2)

, execute /t

Total

O*"

740

L.r\ i inuMi      <2=        -j;»-1 * 1 '      i          '■

DE                VUL^_OVPU DAblIQ.'^

' 1 Qforlf^S^tarea^spfâtanloĂlat^r^wetWjdjriea întoânirii documentației ’-~-J Nr ^zț^^^^f.®reJ^nken.r^CB^qc^Jr®a'itatea^interen

’O METRIK

Inspector

Confirm introducerea Imobilului in baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral Semnătura și parafa

Data.................

SRL

c-3 / ,-\u 1/

• 7 U Data." S&ieif'    ,■■■ , ’

Ștampila BCPI


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CE REZULTA DIN DEZMEMBRARE

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a Imobilului (mp)

Adresa imobilului

-

697

Cluj-Napoca, Str Ghimesului, Nr. F.N., Intravilan,

Jud.Cluj

Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

-

Cluj-Napoca
A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

697

Imobilul imprejmuit parțial cu gard de lemn pe latura Estica.

Total

697

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

,     .-'Total'

• -«tex

/       ,,-r Suprafața totală măsurată a imobilului = 697 mp

' |/ T':-.\.Suprafața din act = 697 mp

L^e^Sâ^^ăBM^or laieren, cogmtudrTO^nto^iril.tiacU^^nțației cadastrale ^ș^ire stridență' Acesteia, cu realHatea^irt teren

y~-J  pSpmnățurași.ștamplla r-/

. Data: 04.07.2017°'. ■'

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data.................

Ștampila BCPINr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

-

43

Cluj-Napoca, Str Ghimesului, Nr. F.N., Intravilan,

Jud.Cluj

Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

-

Cluj-Napoca


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

43

Imobilul împrejmuit parțial cu gard de lemn pe latura Estica.

Total

43

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

^oT constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

zTotăF “"V"

,X        /            iSupratața totala măsurată a imobilului = 43 mp

’cA?              r/-r *%\ Suprafața din act = 43 mp

/• WL corec§up QlȘbiȘsjDi X ■

itânrvULEA'C

î(tența7âeesta|a c

Izl

[" semnătura $î;ș

|     Data: 04.07.

vIDIU DANIEL

ZȘ?     uc- 5

datorilor la teten, imențapșl cadastrale j realitatea îțiri’teren

tâmpiia .   /

2017 ’ ■

Inspector

Confirm Introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data.................

Ștampila BCPI