Hotărârea nr. 769/2017

Hotărârea 769/2017 - Modificarea Hotărârii nr. 382/2015 (aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafaţă de 53.457 mp. aferent „Parcul Feroviarilor”, situat în municipiul Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului Român, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), modificată și completată prin Hotărârea nr. 408/2016.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 382/2015 (aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafață de 53.457 mp. aferent „Parcul Feroviarilor”, situat în municipiul Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului Român, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), modificată și completată prin Hotărârea nr. 408/2016

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 382/2015, modificată și completată prin Hotărârea nr. 408/2016 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 346340/453/27.07.2017 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 382/2015, modificată și completată prin Hotărârea nr. 408/2016;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Se aprobă modificarea art. 5 din Hotărârea nr. 382/2015 (aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafață de 53.457 mp. aferent „Parcul Feroviarilor”, situat în municipiul Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului Român, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), modificată și completată prin Hotărârea nr. 408/2016, în sensul înlocuirii doamnei Horvâth Anna, viceprimar, cu d-na Olâh Emese, ca persoană mandatată cu îndeplinirea formalităților notariale.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 382/2015 rămân nemodificate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Prcșcțlipte de ședință,


Ștefan Tarcea

Nr. 769 din 2 august 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)